Zmiana rozporządzenia w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.715

Akt jednorazowy
Wersja od: 10 maja 2024 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 2 maja 2024 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego

Na podstawie art. 48e ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 146) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2086, z późn. zm. 2 ) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

"9) obszar określony ułamkiem - obszar, na którym przewidziano funkcjonowanie więcej niż jednego świadczeniodawcy prowadzącego centrum, wskazany w lp. 60, 74-80, 88, 98, 103, 114 i 129 załącznika nr 1 do rozporządzenia.";

2)
w § 11 dodaje się ust. 12 w brzmieniu:

"12. Świadczeniodawca prowadzący centrum na obszarze określonym ułamkiem może zapewnić całodobową opiekę, o której mowa w ust. 9, w ramach zakresu świadczenia opieki zdrowotnej, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 lit. b.";

3)
w § 20 ust. 2b-2d otrzymują brzmienie:

"2b. Wysokość ryczałtu na populację w przypadku realizacji świadczeń zdrowotnych w ramach pilotażu przez podmiot wskazany w lp. 60, 74-80, 88, 98, 103, 114 i 129 załącznika nr 1 do rozporządzenia, dla którego obszar określono ułamkiem, ustala się na dzień złożenia wniosku na podstawie następującego wzoru:

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

R - ryczałt na populację,

A - liczbę etatów personelu zgłoszonych do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień oraz do umowy o realizację pilotażu w zakresie obszaru określonego ułamkiem, w komórkach: 2700, 1700, 2730, 2702, 1790, przez wszystkich świadczeniodawców realizujących świadczenia opieki zdrowotnej na obszarze określonym ułamkiem,

xA - liczbę etatów personelu danego centrum zgłoszonych do umowy o realizację pilotażu w zakresie obszaru określonego ułamkiem, z wyłączeniem etatów przypisanych do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w warunkach stacjonarnych,

C - liczbę dorosłych mieszkańców określoną przez Główny Urząd Statystyczny dla obszaru określonego ułamkiem według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok, w którym jest określana wysokość ryczałtu,

D - stawkę, o której mowa w ust. 2 pkt 1.

2c. Do rozliczenia lub korekty ryczałtu ustalonego zgodnie z ust. 2b w zakresie świadczeń stacjonarnych na danym obszarze stosuje się następujący wzór:

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

KR - korektę ryczałtu w zakresie świadczeń stacjonarnych,

Li - liczbę wykonanych i sprawozdanych w dokumentach rozliczeniowych osobodni świadczeń stacjonarnych przez podmiot wymieniony w lp. 60, 74-80, 88, 98, 103, 114 i 129 w zakresie obszarów określonych ułamkiem w załączniku nr 1 do rozporządzenia, w ramach umowy o realizację pilotażu, w komórkach: 4700, 4710, 4716, realizowanych na rzecz świadczeniobiorców zamieszkujących obszar określony ułamkiem w danym okresie rozliczeniowym,

A - liczbę etatów personelu zgłoszonych do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień oraz do umowy o realizację pilotażu w zakresie obszaru określonego ułamkiem, w komórkach: 2700, 1700, 2730, 2702, 1790, przez wszystkich świadczeniodawców realizujących świadczenia opieki zdrowotnej na obszarze określonym ułamkiem,

xA - liczbę etatów personelu danego centrum zgłoszonych do umowy o realizację pilotażu w zakresie obszaru określonego ułamkiem, z wyłączeniem etatów przypisanych do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w warunkach stacjonarnych,

E - liczbę wykonanych i sprawozdanych w dokumentach rozliczeniowych osobodni świadczeń stacjonarnych w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień oraz umowy o realizację pilotażu, w komórkach: 4700, 4710, 4716, realizowanych na rzecz świadczeniobiorców zamieszkujących obszar określony ułamkiem w danym okresie rozliczeniowym,

F - średnią stawkę za osobodzień w danym województwie.

2d. Korekty ryczałtu ustalonego zgodnie z ust. 2b w zakresie świadczeń stacjonarnych na podstawie wzoru, o którym mowa w ust. 2c, dokonuje się po każdym okresie rozliczeniowym.";

4)
załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
Do rozliczenia lub korekty ryczałtu ustalonego zgodnie z § 20 ust. 2b rozporządzenia zmienianego w § 1, wszczętych i niezakończonych albo przeprowadzonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepis § 20 ust. 2c rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

REALIZATORZY PILOTAŻU ORAZ OBSZAR DZIAŁANIA CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Lp.Nazwa podmiotuWojewództwoObszar działania centrów wraz z kodem jednostki podziału terytorialnego
1234
1Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodziłódzkieosiedla administracyjne

m. Łodzi: (dawna dzielnica Widzew) Andrzejów, Dolina Łódki, Mileszki, Nowosolna, Olechów-Janów, Stary Widzew, Stoki, Widzew-Wschód, Zarzew, Osiedle nr 33, Łódź-Śródmieście

Kody TERYT: 106106 9, 106105 9

2Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębiepodkarpackiepowiaty: tarnobrzeski, kolbuszowski, m. Tarnobrzeg

Kody TERYT: 1820, 1806, 1864

3Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskimlubelskiem. Biała Podlaska, m. Kock, powiaty:

radzyński, bialski, gm. Kock

Kody TERYT: 0661011, 0608064, 0615, 0601,

0608063,0608065

4Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomżypodlaskiem. Łomża, powiaty: łomżyński, zambrowski Kody TERYT: 2062, 2007, 2014
5Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elbląguwarmińsko - -mazurskiem. Elbląg, powiat elbląski Kody TERYT: 2861, 2804
6Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzuświętokrzyskiepowiaty: sandomierski, opatowski Kody TERYT: 2609, 2606
7Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawiemazowieckiedzielnica m.st. Warszawy: Wola Kod TERYT: 146518 8
8Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gorzowie Wlkp.

lubuskiem. Gorzów Wielkopolski, powiaty: gorzowski, strzelecko -drezdenecki

Kody TERYT: 0861, 0801, 0806

9Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawiemazowieckiedzielnica m.st. Warszawy: Mokotów Kod TERYT: 146505 8
10"MEDiSON" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koszaliniezachodniopomorskiem. Koszalin, powiat koszaliński Kody TERYT: 3261, 3209
11Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkachpodlaskiem. Suwałki, powiaty: suwalski, augustowski, sejneński,

Kody TERYT: 2063, 2012, 2001, 2009

12Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiupodkarpackiepowiaty: jarosławski, lubaczowski Kody TERYT: 1804, 1809
13Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicachmałopolskiepowiat gorlicki, m. Grybów, m. Muszyna, m. Krynica-Zdrój, gminy: Grybów, Muszyna, Krynica-Zdrój

Kody TERYT: 1205, 1210011, 1210114, 1210074, 1210042, 1210073, 1210075, 1210113,1210115

14Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowiemazowieckiem. Pruszków, powiat pruszkowski, gmina Podkowa Leśna, dzielnica m.st. Warszawy: Ursus

Kody TERYT: 142102 1, 1421, 140502 1, 146512 8

15Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarnowiemałopolskiem. Tarnów, powiat dąbrowski, gminy: Tarnów, Skrzyszów, Lisia Góra

Kody TERYT: 1263, 1204, 121609 2, 121608 2, 121603 2

16Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniukujawsko -pomorskiem. Toruń, powiat toruński Kody TERYT: 0463, 0415
17Bielskie Centrum Psychiatrii - Olszówka w Bielsku-Białejśląskiem. Bielsko-Biała, powiat bielski Kody TERYT: 2461, 2402
18Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kościerzyniepomorskiepowiat kościerski,

gminy: Stężyca, Sulęczyno, Parchowo, Studzienice

Kody TERYT: 2206, 220506 2, 220507 2, 220107 2, 220108 2

19Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynieśląskiepowiat cieszyński Kod TERYT: 2403
20Szpital Ogólny im. dr. Witolda Ginela w Grajewiepodlaskiepowiaty: grajewski, moniecki Kody TERYT: 2004, 2008
21Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczulubuskiepowiaty: międzyrzecki, sulęciński, słubicki Kody TERYT: 0803, 0807, 0805
22Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawiemazowieckiedzielnice m.st. Warszawy: Targówek, Praga-Północ

Kody TERYT: 146511 8, 146508 8

23Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi Szpital im. dr. J. BabińskiegołódzkieŁódź-Bałuty

Kod TERYT: 106102 9

24Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcudolnośląskiepowiaty: bolesławiecki, lwówecki, lubański Kody TERYT: 0201, 0212, 0210
25Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmielubelskiem. Chełm, powiat chełmski Kody TERYT: 0662, 0603
26Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówcepodlaskiepowiaty: hajnowski, bielski, siemiatycki Kody TERYT: 2005, 2003, 2010
27Szpital Uniwersytecki w Krakowiemałopolskiedelegatura m. Kraków: Kraków-Śródmieście Kod TERYT: 126105 9
28Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowiełódzkiepowiaty: bełchatowski, pajęczański Kody TERYT: 1001, 1009
29Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowiemałopolskiepowiat myślenicki,

gminy: Skawina, Mogilany, Świątniki Górne Kody TERYT: 1209, 120611 3, 120611 4, 120611 5, 120609 2, 120614 3

30Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Jadwigi w Opoluopolskiem. Opole

Kod TERYT: 1661

31Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupskupomorskiem. Słupsk, powiat słupski Kody TERYT: 2263, 2212
32Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicyświętokrzyskiem. Kielce

Kod TERYT: 2661

33Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowiewielkopolskiepowiat złotowski,

gminy: Łobżenica, Wysoka Kody TERYT: 3031, 301904 3, 301904 4, 301904 5, 301909 3, 301909 4, 301909 5

34Fundacja Wspierania Rozwoju Społecznego Leonardomałopolskiepowiat wielicki Kod TERYT: 1219
35Szpital Bielański im. ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnejmazowieckiedzielnica m.st. Warszawy: Bielany Kod TERYT: 146504 8
36Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybnikuśląskiem. Rybnik, m. Żory, powiat rybnicki Kody TERYT: 2473, 2479011, 2412
37Centrum Medyczne HCP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniuwielkopolskiedzielnice m. Poznań: Wilda, Grunwald, m. Buk, gminy: Buk, Dopiewo, Komorniki, Luboń Kody TERYT: 3064069, 3064029, 3021034, 3021033,3021035,3021052, 3021072, 3021011
38Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiudolnośląskiedelegatura m. Wrocław: Wrocław-Psie Pole Kod TERYT: 026404 9
39Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Złocieńcuzachodniopomorskiepowiaty: drawski, łobeski, świdwiński Kody TERYT: 3203, 3218, 3216
40Szpital Powiatowy w Chrzanowiemałopolskiem. Krzeszowice, powiat chrzanowski, gmina Krzeszowice

Kody TERYT: 120606 4, 1203, 120606 3,

120606 5

41PZOL sp. z o.o. - Beskidzkie Centrum Zdrowia Psychicznego w Międzybrodziu Bialskimśląskiepowiat żywiecki Kod TERYT: 2417
42Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzukujawsko -pomorskiem. Grudziądz, powiaty: grudziądzki, wąbrzeski Kody TERYT: 0462, 0406, 0417
43Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawiemazowieckiedzielnice m.st. Warszawy: Ursynów, Wilanów Kody TERYT: 146513 8, 146516 8
44Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowiemałopolskiedelegatura m. Kraków: Kraków-Podgórze Kod TERYT: 126104 9
45Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąmazowieckiepowiat wołomiński Kod TERYT: 1434
46Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Stanisława Kryzana w Starogardzie Gdańskimpomorskiepowiat starogardzki Kod TERYT: 2213
47Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicypodkarpackiem. Przemyśl, powiat przemyski Kody TERYT: 186201 1, 1813
48Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajskupodkarpackiepowiaty: leżajski, łańcucki Kody TERYT: 1808, 1810
49Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Jeleniej Górzedolnośląskiem. Jelenia Góra, powiaty: karkonoski, kamiennogórski

Kody TERYT: 0261, 0206, 0207

50Szpital w Szczecinku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinkuzachodniopomorskiepowiaty: szczecinecki, białogardzki Kody TERYT: 3215, 3201
51Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicypodkarpackiepowiat dębicki Kod TERYT: 1803
52Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi Szpital im. dr. J. BabińskiegołódzkieŁódź-Górna

Kod TERYT: 106103 9

53Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborkupomorskiepowiat lęborski, gminy: Choczewo, Łęczyce, Linia, Luzino, Szemud, Wejherowo Kody TERYT: 2208, 221504 2, 221508 2, 221506 2, 221507 2, 221509 2, 221503 1, 2215102
54Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewielubelskiepowiaty: parczewski, włodawski, gminy: Abramów, Firlej, Jeziorzany, Kamionka, Lubartów, Michów, Niedźwiada, Ostrów Lubelski, Ostrówek, Serniki, Uścimów Kody TERYT: 0613, 0619, 060802 2, 060803 2, 060804 2, 060805 3, 060805 4, 060805 5, 060801 1, 060807 2, 060808 2, 060809 2, 060810 3, 060810 4, 060810 5, 060811 2, 060812 2, 060813 2
55Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Wolipodkarpackiepowiaty: stalowowolski, niżański Kody TERYT: 1818, 1812
56Szpital Specjalistyczny w Jaślepodkarpackiepowiaty: jasielski, strzyżowski Kody TERYT: 1805, 1819
57Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiumałopolskiepowiat oświęcimski Kod TERYT: 1213
58Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Człuchowiepomorskiepowiaty: człuchowski, chojnicki Kody TERYT: 2203, 2202
59Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcachmazowieckiem. Siedlce, powiaty: siedlecki, sokołowski, łosicki

Kody TERYT: 1464, 1426, 1429, 1410

6010 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

w Bydgoszczy

kujawsko -pomorskie% m. Bydgoszcz, gminy: Dobrcz, Osielsko Kody TERYT: 0461, 040303 2, 040306 2
61Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górachśląskiem. Piekary Śląskie, powiat tarnogórski Kody TERYT: 2471, 2413
62Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr. J. Bednarza w Świeciukujawsko -pomorskiepowiaty: świecki, tucholski, chełmiński Kody TERYT: 0414, 0416, 0404
63Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Psychiatryczny w Toszkuśląskiepowiat gliwicki Kod TERYT: 2405
64Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowiemałopolskiepowiaty: wadowicki, suski Kody TERYT: 1218, 1215
65Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Radecznicylubelskiepowiat biłgorajski, gminy: Nielisz, Radecznica, Sułów, Szczebrzeszyn, Zamość, Zwierzyniec Kody TERYT: 0602, 062007 2, 062008 2, 062012 2, 062013 3, 062014 2, 062015 3
66Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ciborzulubuskiem. Zielona Góra, powiat zielonogórski Kody TERYT: 0862, 0809
67Instytut Psychoedukacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniuwielkopolskiegminy: Kleszczewo, Kostrzyn, Pobiedziska, Swarzędz, Kórnik, Poznań-Nowe Miasto Kody TERYT: 302106 2, 302108 3, 302108 4, 302108 5, 302112 3, 302112 4, 302112 5, 302116 3, 302116 4, 302116 5, 306404 9, 302109 3, 302109 5
68Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowiemałopolskiedelegatura m. Kraków: Kraków-Nowa Huta Kod TERYT: 126103 9
69Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Zdrowia Psychicznego Egomedica Przemysław Klimas i Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą w Częstochowieśląskiem. Częstochowa Kod TERYT: 2464
70Wrocławskie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiudolnośląskiedelegatura m. Wrocław: Wrocław-Fabryczna Kod TERYT: 026402 9
71Medikar Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawiemazowieckiepowiat piaseczyński Kod TERYT: 1418
72NZOZ Nowe Życie - I. Ogonek, Z. Ogonek Spółka Jawna z siedzibą we Włoszczowejświętokrzyskiepowiaty: włoszczowski, konecki Kody TERYT: 2613, 2605
73Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowiemazowieckiem. Grodzisk Mazowiecki, powiat żyrardowski, gminy: Baranów, Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów, Milanówek, Żabia Wola Kody TERYT: 140504 4, 1438, 140503 2, 140504 3, 140504 5, 140505 2, 140501 1, 140506 2
74Klinika Psychiatrii w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczykujawsko -pomorskie% m. Bydgoszczy,

gminy: Solec Kujawski, Dąbrowa Chełmińska, Nowa Wieś Wielka

Kody TERYT: 0461, 040308 3, 040308 4, 040308 5, 040302 2, 040305 2

75Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego z siedzibą w Lublinielubelskie% m. Lublin, gminy: Niemce, Wólka Kody TERYT: 0663, 060911 2, 060914 2
76Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczypodlaskie% m. Białystok, m. Choroszcz, m. Czarna Białostocka, m. Tykocin, gminy: Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Turośń Kościelna, Tykocin, Zawady

Kody TERYT: 2061, 200201 4, 200202 4, 200212 4, 200201 3, 200201 5, 200202 3, 200202 5, 200203 2, 200211 2, 200212 3, 200212 5, 200215 2

77REVIT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstokupodlaskie% m. Białystok, m. Łapy, m. Suraż, gminy: Juchnowiec Kościelny, Łapy, Poświętne, Suraż Kody TERYT: 2061, 200206 4, 200210 4, 200205 2, 200206 3, 200206 5, 200208 2, 200210 3,200210 5
78Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstokupodlaskie% m. Białystok, m. Michałowo, m. Supraśl, m. Wasilków, m. Zabłudów, gminy: Gródek, Michałowo, Supraśl, Wasilków, Zabłudów Kody TERYT: 2061, 200207 4, 200209 4, 200213 4, 200214 4, 200204 2, 200207 3, 200207 5, 200209 3, 200209 5, 200213 3, 200213 5, 200214 3, 200214 5
79Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańskupomorskie!4 m. Gdańska

Kod TERYT: 2261

80Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego PUM w Szczeciniezachodniopomorskie!4 m. Szczecina

Kod TERYT: 3262

815 Wojskowy Szpital Kliniczny

z Polikliniką - Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie

małopolskiedelegatura m. Kraków: Kraków-Krowodrza, gminy: Liszki, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki

Kody TERYT: 126102 9, 120607 2, 120615 2, 120616 2, 1206172

82Centrum Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień AL-MED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wodzisławiu Śląskimśląskiepowiat wodzisławski Kod TERYT: 2415
83Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztyniewarmińsko - -mazurskiem. Olsztyn

Kod TERYT: 2862

84Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzułódzkiepowiat sieradzki Kod TERYT: 1014
85Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcudolnośląskiepowiat zgorzelecki Kod TERYT: 0225
86Pabianickie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pabianicachłódzkiepowiaty: pabianicki, łaski Kody TERYT: 1008, 1003
87Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąśląskiem. Świętochłowice Kod TERYT: 2476
88Szpital Neuropsychiatryczny im. prof. Mieczysława Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinielubelskie% m. Lublin, m. Bełżyce, m. Bychawa, gminy: Bełżyce, Borzechów, Bychawa, Głusk, Jabłonna, Konopnica, Krzczonów, Niedrzwica Duża, Strzyżewice, Wojciechów, Wysokie, Zakrzew Kody TERYT: 0663, 060901 4, 060903 4, 060901 3, 060901 5, 060902 2, 060903 3, 060903 5, 060905 2, 060906 2, 060908 2, 060909 2, 060910 2, 060912 2, 060913 2, 060915 2, 060916 2
89Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryidolnośląskiepowiaty: złotoryjski, jaworski Kody TERYT: 0226, 0205
90Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgorzewiewarmińsko - -mazurskiepowiaty: węgorzewski, giżycki, kętrzyński, gołdapski

Kody TERYT: 2819, 2806, 2808, 2818

91Szpital Ogólny w Kolniepodlaskiepowiat kolneński Kod TERYT: 2006
92Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiegodolnośląskiem. Wałbrzych, powiat wałbrzyski Kody TERYT: 0265, 0221
93Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiuśląskiem. Bytom

Kod TERYT: 2462

94Tomaszowskie Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckimłódzkiepowiat tomaszowski Kod TERYT: 1016
95Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławiewarmińsko - -mazurskiepowiaty: iławski, nowomiejski Kody TERYT: 2807, 2812
96107 Szpital Wojskowy z Przychodnią - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnejzachodniopomorskiepowiaty: wałecki, choszczeński Kody TERYT: 3217, 3202
97Szpital Specjalistyczny w Chorzowieśląskiem. Chorzów, gmina Chorzów Kody TERYT: 2463, 246301 1
98Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zdroje"zachodniopomorskie1) m. Szczecin

Kod TERYT: 3262

99NS ZOZ NEURO-MED Centrum Terapii Nerwic, Depresji i Uzależnień Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jastrzębiu-Zdrojuśląskiem. Jastrzębie Zdrój Kod TERYT: 2467
100Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana w Lublińcuśląskiepowiaty: lubliniecki, kłobucki, myszkowski Kody TREYT: 2407, 2406, 2409
101Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladziśląskiepowiat będziński Kod TERYT: 2401
102Milickie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Miliczudolnośląskiepowiaty: milicki, trzebnicki, oleśnicki Kody TERYT: 0213, 0220, 0214
103Centrum Medyczne Gizińscy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczykujawsko -pomorskie% m. Bydgoszcz, m. Koronowo, gminy: Sicienko, Koronowo, Białe Błota Kody TERYT: 0461, 0403044, 040307 2, 0403043, 040304 5,040301 2
104Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "SensiMed" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kędzierzynie-Koźluopolskiepowiat kędzierzyńsko-kozielski Kod TERYT: 1603
105Centrum Medyczne MULTIMED Tadeusz Jucyk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koniniewielkopolskiepowiat koniński, m. Konin Kody TERYT: 3010, 3062
106Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targumałopolskiepowiaty: nowotarski, tatrzański Kody TERYT: 1211, 1217
107Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowiepodkarpackiem. Rzeszów

Kod TERYT: 1863

108Wojskowy Instytut Medyczny - Państwowy Instytut Badawczymazowieckiedzielnica m.st. Warszawy: Praga-Południe Kod TERYT: 146507 8
109NZOZ "Psyche-Med" Centrum Opieki Psychiatrycznej i Psychologicznej Joanna Kalus-Grzegorzekśląskiepowiat mikołowski Kod TERYT: 2408
110Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "CENTRUM PSYCHIATRII" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Malborkupomorskiepowiaty: malborski, sztumski Kody TERYT: 2209, 2216
111Joanna Górecka Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "NEUROMEDIC"podkarpackiepowiat przeworski

Kod TERYT: 1814

112Centrum Pomocy Specjalistycznej "Remedium" - Turek i Wspólnicy Spółka Jawnawielkopolskiepowiaty: chodzieski, obornicki Kody TERYT: 3001, 3016
113Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskimwielkopolskiepowiat ostrowski Kod TERYT: 3017
1147 Szpital Marynarki Wojennej

z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku

pomorskiem. Sopot, 4 m. Gdańsk Kody TERYT: 2264, 2261
115"Zespół Opieki Zdrowotnej" w Kłodzkudolnośląskiepowiat kłodzki Kod TERYT: 0208
116Centrum Zdrowia Tuchów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tuchowiemałopolskiem. Ciężkowice, m. Radłów, m. Ryglice,

m. Tuchów, m. Wojnicz, m. Żabno, m. Zakliczyn, gminy: Ciężkowice, Gromnik, Pleśna, Radłów, Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski, Szerzyny, Tuchów, Wierzchosławice, Wojnicz, Żabno, Zakliczyn, Wietrzychowice

Kody TERYT: 121601 4, 121605 4, 121606 4, 121610 4, 121613 4, 121615 4, 121614 4, 121601 3, 121601 5, 121602 2, 121604 2, 121605 3, 121605 5, 121606 3, 121606 5, 121607 2, 121616 2, 121610 3, 121610 5, 121611 2, 121613 3, 121613 5, 121615 3, 121615 5, 121614 3, 121614 5, 121612 2

117Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawiemazowieckiedzielnice m.st. Warszawy: Śródmieście, Żoliborz

Kody TERYT: 146510 8, 146519 8

118Nowy Szpital w Olkuszu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olkuszumałopolskiepowiaty: olkuski, miechowski, gmina Sułoszowa

Kody TERYT: 1212, 1208, 120613 2

119Piotr Kaczmarek Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnie Specjalistycznewielkopolskiepowiat wągrowiecki Kod TERYT: 3028
120Feniks Kareł i Wspólnik spółka jawnaśląskiem. Zabrze

Kod TERYT: 2478

121Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Poradnia Zdrowia Psychicznego" s.c. Alina Jamrowska-Szymoniak, Wiesław Szymoniak, Mateusz Jamrowskipomorskiepowiat tczewski Kod TERYT: 2214
122Stowarzyszenie Świętego Celestynadolnośląskiepowiat strzeliński Kod TERYT: 0217
123Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawielubelskiepowiat krasnostawski Kod TERYT: 0606
124"MEDI-LI-NORM" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowiemałopolskiepowiat limanowski Kod TERYT: 1207
125Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyniniemazowieckiepowiat gostyniński, m. Gąbin, gminy: Gąbin, Łąck, Nowy Duninów, Słubice

Kody TERYT: 1404, 141906 4, 141906 3, 141906 5, 141907 2, 141909 2, 141911 2

126Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska "OTMĘT" s.c. Izolda Świstuń Tomasz Świstuńopolskiepowiaty: krapkowicki, strzelecki Kody TERYT: 1605, 1611
127Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochotamazowieckiedzielnica m.st. Warszawy: Ochota Kod TERYT: 146506 8
128Dolnośląskie Centrum Zdrowia

Psychicznego

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu

dolnośląskiedelegatura m. Wrocław: Wrocław-Krzyki Kod TERYT: 026403 9
129Jzoanna Mirowska-Wieczorek

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Zdrowia Psychosomatycznego VIAMED w Lublinie

lubelskie% m. Lublin, gminy: Garbów, Jastków Kody TERYT: 0663, 060904 2, 060907 2
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 2704).
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 2364, z 2021 r. poz. 1976, 2012 i 2491, z 2022 r. poz. 955 i 2079 oraz z 2023 r. poz. 1288 i 1982.