Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1786

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 września 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 11 września 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego

Na podstawie art. 48e ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, 1515, 1532, 1544, 1552 i 1669) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego (Dz. U. poz. 852) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. Świadczeniodawca prowadzący centrum udziela konsultacji i porad w niezbędnym zakresie świadczeniobiorcom z podejrzeniem lub rozpoznaniem choroby otępiennej.";

2) w § 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Koordynatorem opieki może być każda osoba wchodząca w skład personelu udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dotyczących świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień lub osoba, która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie zdrowia publicznego lub uzyskała tytuł licencjata lub magistra na kierunku studiów w zakresie zdrowia publicznego.";

3) w § 20:
a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Wysokość ryczałtu na populację ustala się na półroczne okresy rozliczeniowe. Pierwszy okres rozliczeniowy może być krótszy, odpowiednio do okresu obowiązywania umowy o realizację programu pilotażowego.

2. Wysokość ryczałtu na populację stanowi iloczyn liczby osób powyżej 18. roku życia oraz stawki półrocznej na świadczeniobiorcę w półrocznych okresach rozliczeniowych. Stawka ta wynosi co najmniej 37,50 zł.",

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Wartość ryczałtu na populację, o którym mowa w ust. 2, jest proporcjonalna do czasu obowiązywania umowy w pierwszym okresie rozliczeniowym, a dla umów z okresem rozliczeniowym wynoszącym 6 miesięcy wynosi co najmniej 37,50 zł.";

4) § 21 otrzymuje brzmienie:

"§ 21. 1. Wartość umowy o realizację pilotażu ulega pomniejszeniu przez Fundusz o wartość świadczeń sfinansowanych przez Fundusz, udzielonych świadczeniobiorcom z tej populacji przez innych świadczeniodawców realizujących świadczenia w oparciu o umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień lub umowę o realizację programu pilotażowego.

2. Przez świadczenia, o których mowa w ust. 1, rozumie się świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresach świadczeń:

1) świadczenia psychiatryczne dla dorosłych,

2) świadczenia dzienne psychiatryczne dla dorosłych, na podstawie skierowania lekarza centrum,

3) świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych,

4) świadczenia opiekuńczo-lecznicze psychiatryczne dla dorosłych,

5) świadczenia pielęgnacyjno-opiekuńcze psychiatryczne dla dorosłych,

6) leczenie środowiskowe (domowe)

– z tym że w zakresach wymienionych w pkt 4 i 5 pomniejszeniu ulega kwota ryczałtu na populację, w przypadku gdy udzielanie świadczeń w tych zakresach rozpoczęło się na podstawie skierowania lekarza centrum właściwego dla świadczeniobiorcy, wystawionego w okresie obowiązywania umowy o realizację programu pilotażowego.

3. Pomniejszenia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się w kolejnym okresie rozliczeniowym, po przekazaniu świadczeniodawcy przez dyrektora oddziału Funduszu informacji o kwocie pomniejszenia wynikającej z poprzedniego okresu rozliczeniowego z wyjątkiem ostatniego okresu rozliczeniowego, w przypadku którego pomniejszenie obejmuje także koszty świadczeń planowanych na ten okres.

4. Dyrektor oddziału Funduszu przekazuje świadczeniodawcy informację o wysokości kosztów planowanych w ostatnim okresie rozliczeniowym przewidywanych na podstawie danych o realizacji świadczeń z ostatniego zamkniętego okresu rozliczeniowego przed rozpoczęciem ostatniego okresu rozliczeniowego.

5. Ostateczne rozliczenie zawartej umowy o realizację programu pilotażowego z tytułu pomniejszeń, o których mowa w ust. 1, następuje w terminie do 90 dni od zakończenia jej realizacji.";

5) w § 22:
a) w ust. 1 w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9-12 w brzmieniu:

"9) świadczeń psychiatrycznych dla chorych somatycznie;

10) świadczeń psychiatrycznych dla przewlekle chorych;

11) świadczeń psychogeriatrycznych;

12) świadczeń rehabilitacji psychiatrycznej.",

b) uchyla się ust. 2;
6) w § 23:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Kwota wartości umowy zawiera kwotę przeznaczoną na koszty świadczeń udzielonych przez centrum świadczeniobiorcom zamieszkującym poza obszarem działania centrum, przy rozliczaniu których za cenę przyjmuje się średnią cenę jednostkową w danym województwie.",

b) uchyla się ust. 2,
c) w ust. 3 wyrazy "zgodnie z obowiązującą jednostkową ceną jednostki rozliczeniowej" zastępuje się wyrazami "na podstawie średniej ceny jednostkowej w danym województwie";
7) w § 24:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W przypadku wykazania w rozliczeniu kwoty niewykorzystanej na cele, o których mowa w ust. 1, podmiot prowadzący centrum zwraca Funduszowi środki w wysokości przekraczającej różnicę 3% między środkami przekazanymi przez Fundusz a kosztami związanymi z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w ust. 1, w terminie określonym w umowie, nie później niż w terminie 6 miesięcy od zakończenia pilotażu.",

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, następuje po zakończeniu realizacji pilotażu.";

8) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;
9) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Do pomniejszeń wartości umowy, o których mowa w § 21 rozporządzenia zmienianego w § 1, oraz pomniejszeń, o których mowa w § 22 rozporządzenia zmienianego w § 1, w związku z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej, przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

REALIZATORZY PILOTAŻU ORAZ OBSZAR DZIAŁANIA CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Lp.Nazwa podmiotuWojewództwoObszar działania centrów wraz z kodem jednostki podziału terytorialnego
1234
1Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodziłódzkieosiedla administracyjne m. Łodzi: (dawna dzielnica Widzew) Andrzejów, Dolina Łódki, Mileszki, Nowosolna, Olechów-Janów, Stary Widzew, Stoki, Widzew-Wschód, Zarzew, Osiedle nr 33 Kody TERYT: 1061069
2Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębiepodkarpackiepowiat tarnobrzeski, m. Tarnobrzeg Kody TERYT: 1820, 1864
3Regionalny Szpital w Kołobrzeguzachodniopomorskiepowiat kołobrzeski Kod TERYT: 3208
4Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskimlubelskiepowiat radzyński Kod TERYT: 0615
5Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomżypodlaskiem. Łomża, powiat łomżyński Kody TERYT: 2062, 2007
6Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elbląguwarmińsko-mazurskiem. Elbląg, powiat elbląski Kody TERYT: 2861, 2804
7Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzuświętokrzyskiepowiat sandomierski Kod TERYT: 2609
8Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej (Warszawa)mazowieckiedzielnica m, st. Warszawy: Wola Kod TERYT: 1465188
9Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąlubuskiem. Gorzów Wielkopolski Kod TERYT: 0861
10Instytut Psychiatrii i Neurologii (Warszawa)mazowieckiedzielnica m, st. Warszawy: Mokotów Kod TERYT: 1465058
11"MEDISON" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Koszalin)zachodniopomorskiem. Koszalin Kod TERYT: 3261
12Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkachpodlaskiem. Suwałki, powiat suwalski Kody TERYT: 2063, 2012
13Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiupodkarpackiepowiat jarosławski Kod TERYT: 1804
14Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicachmałopolskiepowiat gorlicki Kod TERYT: 1205
15Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowiemazowieckiem. Pruszków, powiat pruszkowski, gmina Podkowa Leśna, dzielnica Ursus m.st. Warszawy Kody TERYT: 1421021, 1421, 1405021, 1465128
16Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarnowiemałopolskiem. Tarnów Kod TERYT: 1263
17Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniukujawsko-pomorskiem. Toruń

Kod TERYT: 0463

18Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Bielsku-Białejśląskiem. Bielsko-Biała Kod TERYT: 2461
19Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąpomorskiepowiat kościerski Kod TERYT: 2206
20Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynieśląskiepowiat cieszyński Kod TERYT: 2403
21Szpital Ogólny im. dr. Witolda Ginela w Grajewiepodlaskiepowiat grajewski, Kod TERYT: 2004
22Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczulubuskiegminy: Bledzew, Przytoczna, Pszczew, Międzyrzecz, Skwierzyna, Trzciel

Kody TERYT: 0803012, 0803032, 0803042, 0803023, 0803053, 0803063

23Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąmazowieckiedzielnica m, st. Warszawy: Targówek kod TERYT: 1465118
24Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi Szpital im. dr. J. BabińskiegołódzkieŁódź-Bałuty

Kod TERYT: 1061029

25Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcudolnośląskiepowiat bolesławiecki Kod TERYT: 0201
26Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmielubelskiem. Chełm; powiat chełmski Kody TERYT: 0662, 0603
27Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówcepodlaskiepowiaty: hajnowski, bielski i siemiatycki

Kody TERYT: 2005, 2003, 2010

28Szpital Uniwersytecki w KrakowiemałopolskieKraków-Śródmieście Kod TERYT: 1261059

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYKAZ OŚRODKÓW UDZIELAJĄCYCH ŚWIADCZEŃ SPECJALISTYCZNYCH ŚWIADCZENIOBIORCOM Z POPULACJI OBJĘTEJ PILOTAŻEM REALIZOWANYCH ZGODNIE Z PROFILEM DZIAŁALNOŚCI KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ NIESKUTKUJĄCY POMNIEJSZANIEM KWOTY RYCZAŁTU U ŚWIADCZENIODAWCY PROWADZĄCEGO CENTRUM

Lp.Nazwa podmiotuWojewództwo
123
1Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego sp. z o.o. Oddział Leczenia Nerwicdolnośląskie
2EMC Szpital Bukowiec - NZOZ Powiatowe Centrum Zdrowia w Kowarach Oddział Leczenia Nerwicdolnośląskie
3SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA Oddział Leczenia Nerwicdolnośląskie
4Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Klinika Psychiatriidolnośląskie
5Uniwersytet Mikołaja Kopernika Collegium Medium II Klinika Psychiatrii, Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniukujawsko-pomorskie
6Szpital Uniwersytecki nr 1 im. A. Jurasza Klinika Psychiatrii - Oddział Nerwickujawsko-pomorskie
7Uniwersytet Mikołaja Kopernika Collegium Medicum I Klinika Psychiatrii, Uniwersyteckie Centrum Klinicznekujawsko-pomorskie
8Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 I Klinika Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji - Oddział Leczenia Nerwic i Terapii Zaburzeń Odżywianialubelskie
9Uniwersytet Medyczny w Lublinie

I Klinika Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji

II Klinika Psychiatrii i Rehabilitacji Psychiatrycznej

lubelskie
10SP Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Oddział Leczenia Nerwic i Zaburzeń Osobowościlubuskie
11Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Klinika Zaburzeń Psychotycznych i Afektywnych,

Klinika Psychiatrii Dorosłych

łódzkie
12Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Oddział Kliniczny Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży, Zakład Psychoterapii

małopolskie
13Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwicmałopolskie
14Instytut Psychiatrii i Neurologii

I Klinika Psychiatryczna, Centrum Leczenia Zaburzeń Psychotycznych,

II Klinika Psychiatryczna,

III Klinika Psychiatryczna,

Klinika Leczenia Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania

mazowieckie
15Klinika Psychiatryczna Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM

przy Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana

Mazurkiewicza w Pruszkowie

mazowieckie
16Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowychmazowieckie
17SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowychmazowieckie
18Warszawski Uniwersytet Medyczny Klinika Psychiatryczna, Szpital Nowowiejskimazowieckie
19Warszawski Uniwersytet Medyczny II Klinika Psychiatryczna Szpital Bródnowski,

Szpital Wolski

mazowieckie
20Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych

Samodzielny Publiczny Psychiatryczny ZOZ im. dr. Stanisława Deresza

podlaskie
21Specjalistyczny Psychiatryczny SP ZOZ Pododdział Leczenia Zaburzeń Nerwicowychpodlaskie
22Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Klinika Psychiatriipodlaskie
23Gdański Uniwersytet Medyczny Klinika Psychiatrii Dorosłych,

Klinika Psychiatrii Rozwojowej, Zaburzeń Psychotycznych i Wieku Podeszłego

pomorskie
24Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Stanisława Kryzana Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Osobowościpomorskie
25Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Klinika Psychiatrii Dorosłych Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1pomorskie
26Śląski Uniwersytet Medyczny Klinika Psychiatrii i Psychoterapiiśląskie
27Śląski Uniwersytet Medyczny Oddział Kliniczny Psychiatriiśląskie
28SP ZOZ MSWiA im. G. Załogi Oddział Leczenia Nerwicśląskie
29Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowychświętokrzyskie
30Szpital Psychiatryczny SPZOZ Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowychwarmińsko-mazurskie
31Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego Klinika Psychiatrii Dorosłychwielkopolskie
32Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Klinika Psychiatriizachodniopomorskie
33SP ZOZ MSWiA,

Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych

zachodniopomorskie
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).