Zmiana rozporządzenia w sprawie programu pilotażowego "Profilaktyka 40 PLUS".

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2325

Akt jednorazowy
Wersja od: 15 listopada 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 8 listopada 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego "Profilaktyka 40 PLUS"

Na podstawie art. 48e ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm. 2 ) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie programu pilotażowego "Profilaktyka 40 PLUS" (Dz. U. poz. 1081 i 2278 oraz z 2022 r. poz. 358 i 1354) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 3 w pkt 1 wyrazy "31 grudnia 2022 r." zastępuje się wyrazami "31 grudnia 2023 r.";
2)
w § 11 wyrazy "31 marca 2023 r." zastępuje się wyrazami "31 marca 2024 r.".
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1292, 1559, 1773, 1834, 1981, 2105, 2120, 2232, 2270, 2427 i 2469 oraz z 2022 r. poz. 64, 91, 526, 583, 655, 807, 974, 1002, 1079, 1265, 1352, 1700, 1855, 2140 i 2180.