Zmiana rozporządzenia w sprawie programu pilotażowego oddziaływań terapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży problemowo korzystających z nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.911

Akt jednorazowy
Wersja od: 20 czerwca 2024 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 17 czerwca 2024 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego oddziaływań terapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży problemowo korzystających z nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin

Na podstawie art. 48e ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 146 i 858) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie programu pilotażowego oddziaływań terapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży problemowo korzystających z nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2024 r. poz. 147) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 4 wyrazy "30 czerwca 2024 r." zastępuje się wyrazami "30 czerwca 2025 r.";
2)
w § 15:
a)
skreśla się użyty w ust. 1 i 2, w różnym przypadku, wyraz "końcowy",
b)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Fundusz przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zdrowia raport, o którym mowa w ust. 1:

1) zgodnie ze stanem realizacji programu pilotażowego dostępnym na dzień 30 września 2024 r. - do dnia 31 grudnia 2024 r.;

2) za okres od dnia 1 października 2024 r. do dnia 30 czerwca 2025 r. - w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia okresu realizacji programu pilotażowego.";

3)
w załączniku do rozporządzenia pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) Zachodniopomorskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U";".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 2704).