Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.149

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 stycznia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 21 grudnia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 997, 1000, 1629 i 1669) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018 (Dz. U. poz. 2471) w załączniku "Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018" wprowadza się zmiany określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

W załączniku "Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018" wprowadza się następujące zmiany:

1) w spisie treści:

a) w części I. INFORMACJE O BADANIACH skreśla się badanie 1.45.31 (147) Stan ilościowy oraz utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych,

b) w części II. INFORMACJE O PRZEKAZYWANYCH DANYCH:

- po Zestawach danych Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej dodaje się "Zestawy danych Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju",

- skreśla się Zestawy danych Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa,

- po Zestawach danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej dodaje się:

-- "Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Infrastruktury",

-- "Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju",

- skreśla się Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa,

- po Zestawach danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej dodaje się "Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii",

- skreśla się Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Rozwoju,

- po Zestawach danych z systemów informacyjnych Banku Ochrony Środowiska S.A. dodaje się "Zestawy danych z systemów informacyjnych BGK S.A. Nieruchomości",

- po Zestawach danych z systemów informacyjnych Narodowego Instytutu Dziedzictwa dodaje się:

-- "Zestawy danych z systemów informacyjnych Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego",

-- "Zestawy danych z systemów informacyjnych okręgowych komisji egzaminacyjnych",

- skreśla się Zestawy danych z systemów informacyjnych okręgowych stacji chemiczno-rolniczych;

2) w części I. INFORMACJE O BADANIACH:

a) w badaniu o symbolu 1.01.05 (005) Zasoby, wykorzystanie, zanieczyszczenie i ochrona wód:

- pkt 4-9 otrzymują brzmienie:

"4. Prowadzący badanie: Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

Główny Inspektor Ochrony Środowiska

Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej

Minister właściwy do spraw środowiska

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji umożliwiających ocenę i analizę stanu zanieczyszczenia, zagrożenia i wykorzystania wód powierzchniowych, w tym wód Morza Bałtyckiego oraz podziemnych; charakterystyka gospodarki wodno-ściekowej; uzyskanie informacji na temat rozwoju, poniesionych kosztów i źródeł finansowania obiektów małej retencji wodnej; uzyskanie informacji na temat działalności badawczej i kontrolnej w zakresie zanieczyszczenia wód, a także działalności kontrolnej w zakresie higieny komunalnej.

Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa krajowego:

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.),

- ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268),

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne (Dz. U. poz. 2502).

Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa międzynarodowego:

- dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. Urz. WE L 327 z 22.12.2000, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 5, str. 275, z późn. zm.).

Dostarczenie danych na potrzeby realizowanych strategii i programów:

- Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko,

- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,

- Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie.

Realizacja potrzeb użytkowników:

- Sejm, Senat,

- administracja rządowa - centralna,

- placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy,

- placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci,

- stowarzyszenia, organizacje, fundacje,

- organizacje międzynarodowe,

- Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,

- indywidualni odbiorcy zagraniczni.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej: prowadzące działalność gospodarczą, w tym fermy przemysłowego chowu zwierząt, bez względu na rodzaj prowadzonej działalności, dobrane na podstawie kryterium uciążliwości ekologicznej, wnoszące opłaty (oraz zwolnione z opłat) za pobór z ujęć własnych rocznie 5000 m3 i więcej wody podziemnej albo 20 000 m3 i więcej wody powierzchniowej lub za odprowadzenie rocznie 20 000 m3 i więcej ścieków, z wyjątkiem: zakładów (przedsiębiorstw) wodociągowych i kanalizacyjnych, podmiotów zużywających wyłącznie wodę zakupioną od wodociągów komunalnych i jednocześnie odprowadzających ścieki wyłącznie do sieci kanalizacyjnej, gospodarstw rolnych (z wyłączeniem ferm przemysłowego chowu zwierząt) zużywających wodę wyłącznie na potrzeby produkcji zwierzęcej i roślinnej (w tym ogrodniczej i szklarniowej).

Podmioty gospodarki narodowej: prowadzące gospodarkę wodną na nawadnianych użytkach rolnych i leśnych o powierzchni 20 ha i więcej oraz w stawach rybnych o powierzchni 10 ha i więcej - dobór oparty na kryterium powierzchniowym; dobór ustalony na podstawie uzgodnionych z marszałkiem województwa wykazów podmiotów wnoszących opłaty (lub zwolnionych z opłat) za wody wykorzystane, odprowadzone z obiektów chowu lub hodowli ryb albo innych organizmów wodnych oraz wykazów podmiotów pobierających wodę (z różnych źródeł) - na podstawie danych o opłatach za korzystanie ze środowiska, na podstawie wykazów z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa użytkowników gruntów pod obiektem stawowym o powierzchni 10 ha i więcej.

Podmioty gospodarki narodowej: prowadzące działalność gospodarczą nadzorujące eksploatację: oczyszczalni ścieków miejskich i wiejskich pracujących na sieci kanalizacyjnej, prowadzące działalność wodociągowo-kanalizacyjną, które oczyszczają ścieki miejskie i wiejskie doprowadzone siecią kanalizacyjną, niezależnie od formy własności oczyszczalni, jak i sieci kanalizacyjnej, na której pracuje oczyszczalnia, oczyszczalni przemysłowych dodatkowo oczyszczających ścieki miejskie i wiejskie doprowadzone siecią kanalizacyjną, niezależnie od formy własności oczyszczalni, jak i sieci kanalizacyjnej, na której pracuje oczyszczalnia, ustalone na podstawie uzgodnionych z marszałkiem województwa wykazów podmiotów wnoszących opłaty (oraz zwolnione z opłat) za wprowadzanie ścieków komunalnych do wód lub do ziemi.

Wody powierzchniowe i podziemne.

Podmioty gospodarki narodowej mające obowiązek sprawozdawczy w zakresie obiektów małej retencji wodnej.

7. Zakres przedmiotowy

Gospodarowanie wodą. Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna. Monitoring jakości wody. Monitoring wód podziemnych. Monitoring wód powierzchniowych. Nawadnianie użytków rolnych i leśnych. Obiekty małej retencji wodnej. Oczyszczalnie ścieków. Opady atmosferyczne. Osady. Stawy rybne. Ścieki. Wody powierzchniowe. Zamknięte obiegi wody. Zaopatrzenie w wodę. Zasoby wód podziemnych.

8. Źródła danych

Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- OS-3 - sprawozdanie o gospodarowaniu wodą, ściekach i ładunkach zanieczyszczeń, lp. 107,

- OS-4 - sprawozdanie o poborze wody do nawodnień w rolnictwie i leśnictwie oraz o napełnianiu stawów rybnych, lp. 108,

- OS-5 - sprawozdanie z oczyszczalni ścieków miejskich i wiejskich, lp. 109,

- ZOŚ-4 - zestawienie tabelaryczne monitoring zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych, zasobów wód leczniczych, termalnych i solanek, lp. 233,

- ZOŚ-5 - zestawienia tabelaryczne o zasobach wód powierzchniowych, lp. 234,

- ZOŚ-6 - zestawienia tabelaryczne w zakresie jakości osadów dennych rzek i jezior, w tym zawartość metali ciężkich i związków organicznych, lp. 235.

Zestawy danych Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- MGM-RW - sprawozdanie z wykonania obiektów małej retencji wodnej, lp. 287a.

Zestawy danych Ministerstwa Środowiska (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- OŚ-26 - zestawienie udokumentowanych zasobów wód podziemnych i wyników prac hydrogeologicznych, lp. 396.

Zestawy danych z systemów informacyjnych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- Dane monitoringowe w zakresie stanu rzek, jezior, wód przejściowych i przybrzeżnych oraz wód podziemnych, lp. 729,

Zestawy danych z systemów informacyjnych Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- Dane w zakresie ładunków zanieczyszczeń odprowadzanych do Morza Bałtyckiego rzekami, lp. 837,

Zestawy danych z systemów informacyjnych Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- Dane dotyczące zasobów wód podziemnych w Polsce, lp. 882.

Zestawy danych z systemów informacyjnych zakładów eksploatujących złoża/użytkowników złóż (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- Dane dotyczące wartości odwodnienia z uwzględnieniem wód podziemnych, lp. 988.

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Zasoby ilościowe i jakościowe wód powierzchniowych i podziemnych, w przekrojach: kraj, województwo, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, regiony hydrograficzne.

Źródła poboru i cele zużycia wody w gospodarce narodowej i na potrzeby ludności, w przekrojach: kraj, podregion, województwo, powiat, aglomeracje miejskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, region hydrograficzny.

Pobór morskich wód wewnętrznych, w przekrojach: kraj, podregion, województwo, powiat.

Zamknięte obiegi wody w zakładach, w przekrojach: kraj, województwo.

Ilość i sposób zagospodarowania wód zasolonych oraz ładunki soli w nich zawarte, w przekrojach: kraj, województwo. Nawadniane grunty i napełniane stawy rybne (powierzchnia i zużycie wody), w przekrojach: kraj, region, województwo.

Ścieki komunalne i przemysłowe odprowadzone do wód, kanalizacji i do ziemi, metody ich oczyszczania oraz ładunki zanieczyszczeń (BZT5, ChZT, zawiesina ogólna, azot ogólny, fosfor ogólny, metale ciężkie) w ściekach wytwarzanych i odprowadzanych w ciągu roku, w przekrojach: kraj, region, podregion, województwo, powiat, gmina, aglomeracja miejska, PKD (dotyczy ścieków przemysłowych).

Ścieki przemysłowe zawierające substancje szczególnie szkodliwe odprowadzone do wód i kanalizacji, w przekrojach: kraj, województwo.

Ilość, przepustowość i rodzaje oczyszczalni i podczyszczalni ścieków przemysłowych, ich efekty działania oraz postępowanie z wytworzonymi osadami ściekowymi, w przekrojach: kraj, region, podregion, województwo, powiat, gmina.

Ilość, wielkość (przepustowość i równoważna liczba mieszkańców - RLM) i rodzaje oczyszczalni ścieków miejskich i wiejskich, pracujących na sieci kanalizacyjnej, ich efekty działania oraz postępowanie z wytworzonymi osadami ściekowymi, w przekrojach: kraj, województwo, region, podregion, powiat, gmina, aglomeracja miejska.

Zanieczyszczenie i tendencje zmian długookresowych, zachodzących w środowisku wodnym i w biocenozach polskich obszarów morskich. Ładunki zanieczyszczeń odprowadzane do Morza Bałtyckiego rzekami (substancje organiczne i biogenne, metale ciężkie), w przekrojach: rzeki, rodzaje zanieczyszczeń.

Stopień zanieczyszczenia osadów dennych rzek i jezior metalami ciężkimi, związkami organicznymi (wielopierścieniowe węglowodory organiczne, polichlorowane bifenyle, pestycydy chloroorganiczne), w przekrojach: rzeki, jeziora.

Ocena stanu jednolitych części wód rzek i jezior, wód przejściowych i przybrzeżnych oraz stanu jednolitych części wód podziemnych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w przekrojach: dorzecza, klasyfikacja stanu ekologicznego, klasyfikacja potencjału ekologicznego, ocena stanu chemicznego, ogólna ocena stanu.

Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków miejskich i wiejskich oraz oczyszczalni ścieków przemysłowych, pracujących na sieci kanalizacyjnej, w przekrojach: kraj, województwo, region, podregion, powiat, gmina, aglomeracja miejska.

Jakość wody dostarczanej ludności do spożycia, w przekrojach: wodociągi o wydajności, dorzecza.

Rodzaje obiektów małej retencji wodnej, ich liczba, poniesione koszty i źródła finansowania oraz pojemność retencyjna, w przekrojach: kraj, województwa.",

b) w badaniu o symbolu 1.01.06 (006) Zanieczyszczenie i ochrona powietrza w pkt 5 Cel badania w zdaniu drugim tiret czwarte otrzymuje brzmienie:

"– rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. poz. 2490).",

c) w badaniu o symbolu 1.02.04 (018) Lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8. Źródła danych

Zestawy danych Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- PZP-1 - lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, lp. 288.",

d) w badaniu o symbolu 1.03.01 (020) Sprawy rozpatrywane w wymiarze sprawiedliwości w pkt 8 Źródła danych w zdaniu pierwszym tiret jedenaste otrzymuje brzmienie:

"– MS-S19z - sprawozdanie w sprawach z zakresu ochrony unijnych znaków towarowych i wspólnotowych wzorów przemysłowych, lp. 366,",

e) w badaniu o symbolu 1.04.01 (026) Stowarzyszenia, fundacje, samorząd gospodarczy i zawodowy oraz społeczne jednostki wyznaniowe pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8. Źródła danych

Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- SOF-1 - sprawozdanie z działalności fundacji, stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych, lp. 165,

- SOF-1/4e - informacja ewidencyjna o podmiotach, które nie wypełniły sprawozdania SOF-1 lub SOF-4, lp. 166,

- SOF-4s - sprawozdanie z działalności samorządu gospodarczego i zawodowego, lp. 171.

Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Finansów (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- Dane dotyczące organizacji pożytku publicznego, lp. 504,

- Dane dotyczące osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, lp. 507,

- Dane dotyczące osób fizycznych osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej opłacających zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów oraz karty podatkowej, lp. 525,

- Dane dotyczące osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, lp. 526,

- Dane dotyczące osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, lp. 527,

- Dane o podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych rozliczających się na formularzach podatkowych PIT (28/36/36L/37/38/39/40a), lp. 529,

- Dane (PIT-11, PIT-40) dotyczące podatników podatku dochodowego od osób fizycznych nieprowadzących samodzielnie działalności gospodarczej, lp. 531.

Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- Dane o beneficjentach, lp. 566f.

Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Sprawiedliwości (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- Dane o podmiotach zarejestrowanych w Rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej, lp. 644,

- Dane o podmiotach zarejestrowanych, lp. 645.

Zestawy danych z systemów informacyjnych Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- Dane dotyczące działalności OPP, lp. 869a.

Zestawy danych z systemów informacyjnych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- Dane dotyczące pracodawców, lp. 875,

- Dane dotyczące pracodawców według form prawnych: fundacje, Kościół katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe, stowarzyszenia, organizacje społeczne oddzielnie niewymienione, organizacje pracodawców, samorząd zawodowy i gospodarczy, związki zawodowe, lp. 876,

- Dane dotyczące pracowników oraz wykonujących działalność gospodarczą, lp. 877,

- Dane dotyczące rolników, lp. 878.

Zestawy danych z systemów informacyjnych starostw powiatowych, urzędów miast na prawach powiatu (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- Wykaz stowarzyszeń zwykłych i rejestrowych, lp. 922.

Zestawy danych z systemów informacyjnych Urzędu Zamówień Publicznych (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- Dane w zakresie ogłoszeń o zamówieniu w zakresie: zamawiający, przedmiot zamówienia, informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym, procedura, lp. 978,

- Dane w zakresie ogłoszeń o udzieleniu zamówienia, lp. 979.

Zestawy danych z systemów informacyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- Dane dotyczące zatrudnionych na umowę o pracę, prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą i osób współpracujących oraz dotyczące liczby ubezpieczonych, którzy zostali zgłoszeni do ubezpieczeń emerytalnych i rentowych więcej niż przez jednego płatnika, lp. 1003,

- Dane dotyczące płatników składek, osób objętych ubezpieczeniem, za które płatnik rozliczył składki należne na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lp. 1006,

- Dane dotyczące ubezpieczonych, lp. 1008.

Inne źródła danych:

Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC, dane dotyczące społecznych jednostek parafialnych Kościoła katolickiego.",

f) w badaniu o symbolu 1.04.06 (028) Partie polityczne w pkt 8 Źródła danych w zdaniu drugim tiret piąte otrzymuje brzmienie:

"– Dane o podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych rozliczających się na formularzach podatkowych PIT (28/36/36L/37/38/39/40a), lp. 529,",

g) w badaniu o symbolu 1.04.07 (029) Jednostki nowej gospodarki społecznej: centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej, zakłady aktywności zawodowej w pkt 8 Źródła danych w zdaniu pierwszym skreśla się tiret drugie,

h) w badaniu o symbolu 1.04.08 (030) Partnerzy dialogu społecznego - organizacje pracodawców i związki zawodowe w pkt 8 Źródła danych zdanie trzecie otrzymuje brzmienie:

"Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- Dane o beneficjentach, lp. 566f.",

i) w badaniu o symbolu 1.23.02 (050) Pracujący w gospodarce narodowej w pkt 8 Źródła danych zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

"Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Finansów (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- Dane w zakresie informacji podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - CIT-ST, lp. 528a,

- Dane (osobno PIT-36 i PIT-37) dotyczące podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, lp. 532.",

j) w badaniu o symbolu 1.23.10 (055) Wypadki przy pracy w pkt 10 Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych w zdaniu pierwszym tiret siódme otrzymuje brzmienie:

"– Polska - wskaźniki makroekonomiczne (luty 2018, marzec 2018, kwiecień 2018, maj 2018, czerwiec 2018, lipiec 2018, sierpień 2018, wrzesień 2018, październik 2018, listopad 2018, grudzień 2018, styczeń 2019). Dane dotyczące wypadków przy pracy w publikacji "Polska - wskaźniki makroekonomiczne" udostępniane są 2 razy w roku: w czerwcu - dane wstępne, w listopadzie - dane ostateczne,",

k) w badaniu o symbolu 1.23.11 (056) Strajki. Spory zbiorowe w pkt 10 Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

"– Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju 2018 (luty 2018, marzec 2018, kwiecień 2018, maj 2018, czerwiec 2018, lipiec 2018, sierpień 2018, wrzesień 2018, październik 2018, listopad 2018, grudzień 2018, styczeń 2019). Dane dotyczące strajków w publikacji: "Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w 2018 r." udostępniane są kwartalnie w miesiącach: kwiecień 2018, lipiec 2018, październik 2018, styczeń 2019,",

l) w badaniu o symbolu 1.24.01 (062) Wynagrodzenia w gospodarce narodowej w pkt 8 Źródła danych zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

"Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Finansów (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- Dane dotyczące płatników podatku dochodowego od osób fizycznych nieprowadzących samodzielnie działalności gospodarczej, lp. 530,

- Dane (PIT-11, PIT-40) dotyczące podatników podatku dochodowego od osób fizycznych nieprowadzących samodzielnie działalności gospodarczej, lp. 531,

- Dane (osobno PIT-36 i PIT-37) dotyczące podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, lp. 532,

- Dane dotyczące osób fizycznych, lp. 533.",

m) w badaniu o symbolu 1.25.01 (067) Budżety gospodarstw domowych w pkt 10 Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych w zdaniu drugim tiret piąte otrzymuje brzmienie:

"– Biuletyn Statystyczny 2018 (luty 2018, marzec 2018, kwiecień 2018, maj 2018, czerwiec 2018, lipiec 2018, sierpień 2018, wrzesień 2018, październik 2018, listopad 2018, grudzień 2018, styczeń 2019). Dane dotyczące wyników z badania budżetów gospodarstw domowych w publikacji "Biuletyn Statystyczny" publikowane są kwartalnie,",

n) w badaniu o symbolu 1.26.01 (076) Gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8. Źródła danych

Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- M-01 - sprawozdanie o zasobach mieszkaniowych, lp. 99,

- M-05 - wykaz wspólnot mieszkaniowych obsługiwanych przez zarządcę, lp. 100,

- SG-01 - statystyka gminy: gospodarka mieszkaniowa i komunalna, lp.

Zestawy danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- MRPiPS-03 - sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach, lp. 297.

Zestawy danych BGK Nieruchomości S.A. (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- Dane dotyczące beneficjentów społecznego programu budownictwa czynszowego, lp. 695a.

Wyniki innych badań:

- 1.47.04 Wydane pozwolenia na budowę i zgłoszenia z projektem budowlanym budowy obiektów budowlanych oraz efekty działalności budowlanej.

Inne źródła danych:

Bilans zasobów mieszkaniowych, wyposażenie mieszkań w instalacje sanitarno-techniczne przy wykorzystaniu rejestru TERYT w zakresie ubytków zasobów mieszkaniowych.",

o) w badaniu o symbolu 1.26.08 (079) Odpady komunalne oraz utrzymanie czystości i porządku w gminach w pkt 10 Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych w zdaniu pierwszym tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

"– Polska - wskaźniki makroekonomiczne (luty 2018, marzec 2018, kwiecień 2018, maj 2018, czerwiec 2018, lipiec 2018, sierpień 2018, wrzesień 2018, październik 2018, listopad 2018, grudzień 2018, styczeń 2019). Dane dotyczące odpadów komunalnych w publikacji "Polska - wskaźniki makroekonomiczne" udostępniane są rocznie,",

p) w badaniu o symbolu 1.27.01 (082) Placówki wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe:

- pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Prowadzący badanie: Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania",

- pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Zakres przedmiotowy

Absolwenci. Placówki edukacyjne i wychowawcze. Pracujący, w tym zatrudnieni. Uczniowie.

Wychowankowie placówek oświatowych. Wyniki egzaminów.",

- w pkt 8 Źródła danych dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

"Zestawy danych z systemów informacyjnych okręgowych komisji egzaminacyjnych (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- Dane dotyczące wyników egzaminów gimnazjalnych i maturalnych, lp. 869b.",

- pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Organy prowadzące szkoły, placówki wychowania przedszkolnego i kolegia pracowników służb społecznych, w przekrojach: organy prowadzące, typ placówki, kraj, województwa, powiaty, gminy, makroregiony, regiony, podregiony, charakter miejscowości (miasto/wieś).

Uczniowie objęci kształceniem specjalnym, w przekrojach: typ szkoły, typ oddziału, płeć, rodzaj niepełnosprawności, kraj, województwa, powiaty, gminy, makroregiony, regiony, podregiony. Kwalifikacyjne kursy zawodowe, w przekrojach: typ szkoły, nazwa kwalifikacji, płeć, kraj, województwa, powiaty, gminy, makroregiony, regiony, podregiony.

Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego, w tym objęte kształceniem specjalnym ze względu na określony rodzaj niepełnosprawności, w przekrojach: płeć, wiek, rodzaj niepełnosprawności, charakter miejscowości (miasto/wieś), typ placówki, kraj, województwa, powiaty, gminy, makroregiony, regiony, podregiony.

Uczniowie słuchacze i absolwenci, w przekrojach: wiek, płeć, typ szkoły, klasy, oddziały, zawody w szkolnictwie zawodowym, kraj, województwa, powiaty, gminy, makroregiony, regiony, podregiony. Uczniowie korzystający z zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, specjalistycznych (korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych i socjoterapeutycznych), w przekrojach: charakter miejscowości (miasto/wieś), kraj, województwa, powiaty, gminy, makroregiony, regiony, podregiony.

Uczniowie dowożeni do szkół, w przekrojach: klasy, odległość zamieszkania od szkoły, charakter miejscowości (miasto/wieś), kraj, województwa, powiaty, gminy, makroregiony, regiony, podregiony.

Uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu w formie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych, w przekrojach: typ szkoły, miejsce odbywania praktyk zawodowych, kraj, województwa, powiaty, gminy, makroregiony, regiony, podregiony.

Uczniowie i cudzoziemcy (w tym z krajów członkowskich Unii Europejskiej), w przekrojach: typ szkoły, płeć, charakter miejscowości (miasto/wieś), kraj, województwa, powiaty, gminy, makroregiony, regiony, podregiony. Uczniowie objęci nauczaniem indywidualnym, w przekrojach: typ szkoły, rodzaj oddziału, charakter miejscowości (miasto/wieś), płeć, kraj, województwa, powiaty, gminy, makroregiony, regiony, podregiony. Wyniki klasyfikacji uczniów i słuchaczy, w przekrojach: typ szkoły, płeć, kraj, województwa, powiaty, makroregiony, podregiony.

Spełnianie obowiązku szkolnego, rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, obowiązku nauki oraz nauki poza przedszkolem i szkołą, w przekrojach: typ szkoły, płeć, charakter miejscowości (miasto/wieś), kraj, województwa, powiaty, gminy, makroregiony, regiony, podregiony.

Uczniowie, w przekrojach: typ szkoły, płeć, klasy wielkości obszarów gmin (miast), kraj, województwa, powiaty, gminy, makroregiony, regiony, podregiony.

Nauczyciele realizujący obowiązkowe zadania dydaktyczne - pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni (w przeliczeniu na pełne etaty), w przekrojach: typ szkoły, rodzaj zatrudnienia, kraj, województwa, powiaty, makroregiony, regiony, podregiony.

Nauczyciele w placówkach wychowania przedszkolnego, w przekrojach: typ placówki, rodzaj zatrudnienia, stopień awansu zawodowego, charakter miejscowości (miasto/wieś), płeć, kraj, województwa, powiaty, makroregiony, regiony, podregiony.

Nauczanie języków obcych, w przekrojach: typ szkoły, sektor, kraj, województwa, powiaty, gminy, makroregiony, regiony, podregiony.

Nauczanie języka ojczystego mniejszości narodowych, etnicznych i języka regionalnego oraz organizacja nauczania uczniów pochodzenia romskiego, w przekrojach: typ szkoły, klasa, kraj, województwa, powiaty, gminy, makroregiony, regiony, podregiony.

Pomieszczenia szkolne (pracownie szkolne, w tym komputerowe, języków obcych, ćwiczeń praktycznych, sale lekcyjne, sale gimnastyczne, pływalnie/baseny), rodzaje terenów sportowych, rodzaje pomieszczeń sportowych, rodzaje urządzeń rekreacyjno-sportowych, w przekrojach: typ szkoły, rodzaje pomieszczeń, kraj, województwa, powiaty, gminy, makroregiony, regiony, podregiony.

Liczba komputerów w szkole, w tym z dostępem do Internetu (w tym szerokopasmowym), liczba komputerów w szkole przeznaczonych do użytku uczniów, w tym z dostępem do Internetu (w tym szerokopasmowym), w przekrojach: typ szkoły, charakter miejscowości (miasto/wieś), kraj, województwa, powiaty, gminy, makroregiony, regiony, podregiony.

Doradcy zawodowi, w przekrojach: typ szkoły, kraj, województwa, makroregiony, regiony.

Absolwenci przystępujący i zdający egzaminy, w przekrojach: typ szkoły, płeć, charakter miejscowości (miasto/wieś), kraj, województwa, powiaty, gminy, makroregiony, regiony, podregiony.

Liczba materiałów dydaktycznych na nośnikach elektronicznych w bibliotekach szkolnych, w przekrojach: typ szkoły, charakter miejscowości (miasto/wieś), kraj, województwa, powiaty, gminy, makroregiony, regiony, podregiony.

Liczba książek w woluminach (tomach) w bibliotekach szkolnych, w przekrojach: typ szkoły, charakter miejscowości (miasto/wieś), kraj, województwa, powiaty, gminy, makroregiony, regiony, podregiony.

Liczba szkół posiadających komputery, w tym z dostępem do Internetu (w tym szerokopasmowym), liczba szkół posiadających komputery przeznaczone do użytku uczniów, w tym z dostępem do Internetu (w tym szerokopasmowym), w przekrojach: typ szkoły, charakter miejscowości (miasto/wieś), kraj, województwa, powiaty, gminy, makroregiony, regiony, podregiony.

Wyniki egzaminów gimnazjalnych i maturalnych, w przekrojach: typ szkoły, przedmioty szkolne, poziom podstawowy i rozszerzony egzaminu, kraj, województwa, powiaty, gminy, makroregiony, regiony, podregiony, charakter miejscowości (miasto/wieś).",

q) w badaniu o symbolu 1.27.05 (084) Szkoły wyższe i ich finanse:

- w pkt 5 Cel badania w zdaniu trzecim tiret otrzymuje brzmienie:

"– ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.).",

- w pkt 8 Źródła danych:

-- w zdaniu trzecim skreśla się tiret pierwsze,

-- skreśla się zdanie czwarte,

- pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Szkoły wyższe, zamiejscowe jednostki organizacyjne, w przekrojach: liczba, typ szkoły, województwa, regiony, makroregiony, podregiony, powiaty.

Finanse szkół wyższych, m.in.: przychody, koszty, wynik finansowy, fundusze, źródła finansowania, nakłady inwestycyjne, w przekrojach: szkoły publiczne i niepubliczne, typ szkoły, województwa, makroregiony, regiony. Liczba studentów, w przekrojach: województwa, makroregiony, regiony, podregiony.

Studenci i absolwenci wyższych studiów pierwszego stopnia, jednolitych magisterskich, studiów drugiego stopnia łącznie z cudzoziemcami, w tym prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w przekrojach: wiek, płeć, typ szkoły i forma własności, grupy, podgrupy i nazwy kierunków i form studiów, kontynenty i kraje obywatelstwa, rok studiów, szkoły, województwa, makroregiony, regiony, podregiony. Kandydaci i przyjęcia na I rok studiów pierwszego stopnia, jednolitych magisterskich oraz drugiego stopnia, w przekrojach: płeć, studia I i II stopnia, forma szkoły, typ szkoły, rodzaj szkoły, województwa, makroregiony i region.

Liczba domów studenckich i miejsc, liczba stołówek studenckich, liczba zakwaterowanych studentów i doktorantów łącznie z cudzoziemcami, w przekrojach: województwa, makroregiony, regiony, typ szkoły.

Nauka języków obcych, liczba studentów uczących się języków obcych nowożytnych i innych w formie obowiązkowego lektoratu, w przekrojach: studenci uczący się jednego, dwóch, trzech i więcej języków obcych, typ szkoły.

Formy pomocy studenckiej, w przekrojach: stypendia socjalne, stypendia rektora dla najlepszych studentów, stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendia jako stypendyści strony polskiej, stypendia fundowane i inne, zapomogi, płeć, typ szkoły wyższej, województwa, makroregiony, regiony.

Formy pomocy dla doktorantów, w przekrojach: stypendia: socjalne, dla najlepszych doktorantów, specjalne dla osób niepełnosprawnych, jako stypendyści strony polskiej, fundowane, zapomogi, płeć, typ szkoły wyższej, województwa, makroregiony, regiony.

Liczba osób pobierających stypendia naukowe (doktorskie, doktoranckie, projakościowe), w przekrojach: typ szkoły; województwa, makroregiony, regiony.

Studenci i doktoranci otrzymujący stypendia, w tym cudzoziemcy, w przekrojach: typ szkoły, forma studiów. Liczba nadanych tytułów i stopni naukowych oraz tytułów i stopni w zakresie sztuki, w przekrojach: dziedziny nauki i sztuki określone - w czasie jego obowiązywania - w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. poz. 1065), płeć, typ szkoły.

Doktoraty poza studiami doktoranckimi, w tym cudzoziemcy, w przekrojach: płeć, dziedziny nauki i sztuki oraz dyscypliny naukowe i artystyczne odpowiadające tematowi rozprawy doktorskiej, typ szkoły, forma studiów, województwa, makroregiony, regiony.

Liczba wszczętych przewodów doktorskich, łącznie z cudzoziemcami, w przekrojach: płeć, typ szkoły, dziedziny nauki i sztuki oraz dyscypliny naukowe i artystyczne, województwa, makroregiony, regiony. Mobilność edukacyjna, w przekrojach: wiek, płeć, typ szkoły, rodzaj studiów, forma studiów, kraj. Nauczyciele akademiccy oraz pracownicy naukowi instytutów naukowych i badawczych posiadający tytuł albo stopień naukowy, tytuł albo stopień w zakresie sztuki albo tytuł zawodowy (przeciętna liczba w roku), w przekrojach: tytuły albo stopnie naukowe, tytuły albo stopnie w zakresie sztuki albo tytuły zawodowe, typ szkoły, forma własności, województwa, makroregiony, regiony, powiaty.

Nauczyciele akademiccy, w tym cudzoziemcy, oraz pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi, w tym cudzoziemcy, w przekrojach: wymiar zatrudnienia, płeć, stanowiska lub grupy stanowisk, typ szkoły, forma własności, województwa, makroregiony, regiony, powiaty, kraj (dla cudzoziemców).

Studenci i absolwenci z niepełnosprawnością łącznie z cudzoziemcami, w przekrojach: rodzaj niepełnosprawności, płeć, rok studiów, podgrupy kierunków studiów i nazw, województwa, makroregiony, regiony, typ szkoły, formy studiów.

Niepełnosprawni doktoranci, w podziale na studia stacjonarne i niestacjonarne, w tym cudzoziemcy, w przekrojach: płeć, forma studiów, typ szkoły, rodzaj niepełnosprawności.

Osoby, które uzyskały stopień naukowy doktora w przewodach doktorskich, w tym cudzoziemcy, w przekrojach: forma studiów, typ szkoły, województwa, makroregiony, regiony, płeć, dziedziny nauki i sztuki oraz dyscypliny naukowe i artystyczne odpowiadające tematowi rozprawy doktorskiej.

Słuchacze studiów podyplomowych, doktoranci, w tym cudzoziemcy, w przekrojach: płeć, wiek, typ szkoły, województwa, makroregiony, regiony, dziedzina nauki i sztuki, dyscyplina naukowa i artystyczna, nazwa kierunków kształcenia wg ISCED-F 2013, forma studiów.",

r) w badaniu o symbolu 1.29.07 (099) Infrastruktura ochrony zdrowia i jej funkcjonowanie w pkt 8 Źródła danych w zdaniu trzecim tiret piąte otrzymuje brzmienie:

"– MZ-42 - sprawozdanie z działalności regionalnego centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa oraz wojskowego centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa, lp. 425.",

s) w badaniu o symbolu 1.29.16 (102) Ekonomiczne aspekty funkcjonowania ochrony zdrowia pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o stanie aktywów i pasywów, zobowiązań i należności, środków otrzymanych z dotacji na finansowanie inwestycji oraz wydatków inwestycyjnych jak również o przychodach i kosztach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytutów badawczych prowadzących badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych uczestniczących w systemie ochrony zdrowia; podmiotów leczniczych będących spółkami kapitałowymi, w których wartość nominalna udziałów albo akcji należących do Skarbu Państwa, uczelni medycznej lub jednostki samorządu terytorialnego nie może stanowić mniej niż 51% kapitału zakładowego spółki, oraz Skarb Państwa, uczelnia medyczna lub jednostka samorządu terytorialnego dysponują bezpośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu; zakładów podległych MON.

Realizacja potrzeb użytkowników:

- administracja rządowa - centralna.",

t) w badaniu o symbolu 1.30.03 (106) Baza noclegowa turystyki i jej wykorzystanie w pkt 10 Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych w zdaniu pierwszym tiret piąte otrzymuje brzmienie:

"– Biuletyn Statystyczny 2018 (luty 2018, marzec 2018, kwiecień 2018, maj 2018, czerwiec 2018, lipiec 2018, sierpień 2018, wrzesień 2018, październik 2018, listopad 2018, grudzień 2018, styczeń 2019). Dane dotyczące wykorzystania turystycznych obiektów noclegowych w publikacji "Biuletyn Statystyczny w 2018 r." udostępniane są kwartalnie,",

u) w badaniu o symbolu 1.30.11 (107) Ruch graniczny w pkt 10 Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

"– Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju 2018 (luty 2018, marzec 2018, kwiecień 2018, maj 2018, czerwiec 2018, lipiec 2018, sierpień 2018, wrzesień 2018, październik 2018, listopad 2018, grudzień 2018, styczeń 2019). Dane dotyczące ruchu granicznego w publikacji "Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w 2018 r." udostępniane są kwartalnie (narastająco),",

v) w badaniu o symbolu 1.43.02 (112) Innowacje w przemyśle w pkt 9 Rodzaje wynikowych informacji statystycznych zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"Udział w ogóle przedsiębiorstw: aktywnych innowacyjnie, innowacyjnych (w zakresie innowacji, produktowych, procesowych), korzystających z publicznego wsparcia na działalność innowacyjną, współpracujących w zakresie działalności innowacyjnej; udział przychodów ze sprzedaży produktów nowych lub istotnie ulepszonych w przychodach ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w przekrojach: sekcje i działy PKD, wielkość przedsiębiorstw, regiony, poziomy techniki.",

w) w badaniu o symbolu 1.43.13 (117) Innowacje w sektorze usług w pkt 9 Rodzaje wynikowych informacji statystycznych zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"Udział w ogóle przedsiębiorstw: aktywnych innowacyjnie, innowacyjnych (w zakresie innowacji, produktowych, procesowych), korzystających z publicznego wsparcia na działalność innowacyjną, współpracujących w zakresie działalności innowacyjnej; udział przychodów ze sprzedaży produktów nowych lub istotnie ulepszonych w przychodach ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w przekrojach: działy PKD, wielkość przedsiębiorstw, regiony, wybrane poziomy wiedzochłonności.",

x) w badaniu o symbolu 1.44.04 (123) Badanie zużycia paliw i energii w gospodarstwach domowych pkt 7 i 8 otrzymują brzmienie:

"7. Zakres przedmiotowy

Charakterystyka gospodarstw domowych. Warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych. Zużycie paliw i energii w gospodarstwach domowych. Wyposażenie gospodarstw domowych w przedmioty trwałego użytkowania. Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii. Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe. Ciepło i energia elektryczna. Poziom dochodów, wydatków, spożycia artykułów żywnościowych, wyposażenia gospodarstw domowych w przedmioty trwałego użytkowania, subiektywna ocena sytuacji materialnej gospodarstw domowych. Liczba mieszkań, powierzchnia użytkowa, liczba izb, mieszkania wyposażone w instalacje sanitarno-techniczne, podstawowe wskaźniki dotyczące warunków mieszkaniowych: przeciętna liczba izb w mieszkaniu, powierzchnia użytkowa mieszkania i na osobę oraz przeciętna liczba osób na mieszkanie i na izbę.

8. Źródła danych

Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- BR-01a - badanie budżetów gospodarstw domowych. Karta statystyczna gospodarstwa domowego, lp. 18,

- BR-04 - badanie budżetów gospodarstw domowych. Informacje uzupełniające o gospodarstwach domowych, lp. 20,

- E-GD - ankieta o zużyciu paliw i energii w gospodarstwach domowych, lp. 46.

Zestawy danych Ministerstwa Energii (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- G-10.4(D)k - sprawozdanie o działalności przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się dystrybucją energii elektrycznej, lp. 253,

- G-10.4(Ob)k - sprawozdanie przedsiębiorstwa energetycznego prowadzącego obrót energią elektryczną, lp. 254,

- G-10.8 - sprawozdanie o sprzedaży/dostawie oraz zużyciu energii elektrycznej według jednostek podziału terytorialnego, lp. 260,

- G-11e - sprawozdanie o cenach energii elektrycznej według kategorii standardowych odbiorców końcowych, lp. 262,

- G-11g - sprawozdanie o cenach gazu ziemnego według kategorii standardowych odbiorców końcowych, lp. 263,

- GAZ-3 - sprawozdanie o działalności przedsiębiorstw gazowniczych, lp. 267.

Wyniki innych badań:

- 1.25.01 Budżety gospodarstw domowych,

- 1.26.01 Gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi.

Inne źródła danych:

Informacje dystrybutorów energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła o wielkościach zużycia nośników energii na poszczególne cele (ogrzewanie mieszkań, przygotowanie ciepłej wody, gotowanie posiłków, oświetlenie itd.).",

y) w badaniu o symbolu 1.44.05 (124) Gospodarowanie materiałami w pkt 10 Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych tiret czwarte otrzymuje brzmienie:

"– Biuletyn Statystyczny 2018 (luty 2018, marzec 2018, kwiecień 2018, maj 2018, czerwiec 2018, lipiec 2018, sierpień 2018, wrzesień 2018, październik 2018, listopad 2018, grudzień 2018, styczeń 2019). Dane z badania w publikacji "Biuletyn Statystyczny 2018" udostępniane są z częstotliwością kwartalną.",

z) w badaniu o symbolu 1.45.19 (139) Bilanse produktów rolniczych:

- w pkt 5 Cel badania zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"Celem badania jest dostarczenie informacji niezbędnych do zobrazowania, analizy i oceny zależności oraz powiązań między wielkością produkcji rolniczej a sposobem rozdysponowania produktów rolniczych oraz określenia wielkości ich spożycia, a także monitorowania zmian w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz zapewnienia danych statystycznych dla organizacji międzynarodowych (UE, Eurostatu, OECD) i krajowych, badaniu podlegają bilanse gospodarcze, rynkowe i zbiorcze dotyczące produktów rolniczych pochodzenia roślinnego (zbóż, ziemniaków, roślin strączkowych i oleistych, warzyw, owoców, buraków cukrowych, cukru), zwierzęcego (żywca rzeźnego, mięsa i podrobów, mleka, produktów mlecznych, jaj, ryb).",

- pkt 7-9 otrzymują brzmienie:

"7. Zakres przedmiotowy

Bilans ryb i owoców morza. Przewidywana powierzchnia zasiewów zbóż, roślin okopowych oraz powierzchni trwałych użytków zielonych. Użytkowanie gruntów według siedziby użytkownika. Informacja dotycząca powierzchni użytków rolnych, lasów i gruntów leśnych oraz pozostałych gruntów. Poziom dochodów, wydatków, spożycia artykułów żywnościowych, wyposażenia gospodarstw domowych w przedmioty trwałego użytkowania, subiektywna ocena sytuacji materialnej gospodarstw domowych. Wydatki gospodarstw domowych na kulturę, wyposażenie gospodarstw domowych w sprzęt audiowizualny. Kształtowanie liczby i wielkości gospodarstw rolnych (w tym ekologicznych). Kierunki i formy zagospodarowania mienia Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa - kraj, makroregiony (NUTS 1) i regiony (NUTS 2); zmiany zachodzące w grupach obszarowych według sektorów i form własności - kraj, makroregiony (NUTS 1) i regiony (NUTS 2); inne grupowania według potrzeb. Powierzchnia zasiewów poszczególnych upraw rolnych i niektórych upraw ogrodniczych. Powierzchnia zasiewów upraw rolnych, pastewnych oraz warzyw gruntowych i truskawek. Powierzchnia, plony i zbiory upraw rolnych. Dane dla Eurostatu (baza COMEXT). Produkcja wybranych wyrobów przemysłowych (dane miesięczne). Produkcja wyrobów przemysłowych (dane roczne). Zapasy wyrobów gotowych u producenta. Zapasy towarów w przedsiębiorstwach handlowych. Pogłowie zwierząt gospodarskich (poza świniami), produkcja zwierzęca (żywiec, mięso, mleko, jaja, wełna, miód), urodzenia i padnięcia bydła. Pogłowie świń, produkcja żywca i mięsa wieprzowego, urodzenia prosiąt, padnięcia świń. Liczba nałożonych jaj wylęgowych według gatunków drobiu, kierunku wykorzystania piskląt i typu użytkowego, liczba wylężonych piskląt według gatunków drobiu, kierunku wykorzystania i typu użytkowego. Powierzchnia, plony i zbiory upraw sadowniczych i warzywniczych według gatunków. Informacje w cenach bieżących, w jednostkach naturalnych, masie i wartości przywiezionych i wywiezionych towarów.

8. Źródła danych

Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- Z.4.IERiGZ-PIB - bilans ryb i owoców morza, lp. 209.

Wyniki innych badań:

- 1.45.06 Okresowe oceny stanu upraw,

- 1.45.03 Użytkowanie gruntów,

- 1.45.05 Powierzchnia zasiewów,

- 1.45.08 Produkcja ważniejszych upraw ogrodniczych,

- 1.45.07 Produkcja ważniejszych upraw rolnych,

- 1.45.09 Pogłowie i produkcja bydła oraz innych gatunków zwierząt gospodarskich (bez świń),

- 1.45.10 Pogłowie i produkcja świń,

- 1.25.01 Budżety gospodarstw domowych,

- 1.46.04 Produkcja wyrobów przemysłowych,

- 1.51.01 Realizacja eksportu i importu w wyrażeniu ilościowo-wartościowym z krajami spoza UE (niebędącymi członkami UE),

- 1.51.08 Realizacja międzynarodowego handlu towarami w wyrażeniu ilościowo-wartościowym,

- 1.51.07 Realizacja przywozu i wywozu towarów w wyrażeniu ilościowo-wartościowym z krajami UE.

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Wielkości absolutne produktów rolniczych w tys. ton: przychody (produkcja krajowa, import), rozchody (eksport, zużycie krajowe), różnica zapasów, w przekrojach: kraj.",

- w pkt 10 Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych w zdaniu drugim tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

"– Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Baza Eurostatu - Rolnictwo (listopad 2018),",

za) w badaniu o symbolu 1.45.26 (144) Łowiectwo w pkt 8 Źródła danych skreśla się zdanie czwarte,

zb) skreśla się badanie 1.45.31 (147) Stan ilościowy oraz utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych,

zc) w badaniu o symbolu 1.45.34 (148) Działalność weterynaryjna w pkt 9 Rodzaje wynikowych informacji statystycznych zdanie szóste otrzymuje brzmienie:

"Osoby wyznaczone do wykonywania zadań Inspekcji Weterynaryjnej, w przekrojach: podstawa prawna wyznaczenia, pełniona funkcja, liczba.",

zd) w badaniu o symbolu 1.48.01 (162) Transport kolejowy w pkt 9 Rodzaje wynikowych informacji statystycznych zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"Sieć kolejowa: długość eksploatowanych linii kolejowych (w tym w sieci TEN-T) w podziale na linie o znaczeniu państwowym i pozostałe, z wydzieleniem z ogólnej długości linii dwutorowych i więcej oraz linii zelektryfikowanych, długość torów szlakowych i głównych zasadniczych, na których obowiązuje prędkość 120-160 km/h, powyżej 160 km/h, liczba stacji kolejowych, w tym węzłowych, stacji pasażerskich (w tym przystosowanych do obsługi osób niepełnosprawnych), terminali towarowych, liczba czynnych dworców i przystanków osobowych (w tym przystosowanych do obsługi osób niepełnosprawnych), w tym położonych w sieci TEN-T, w przekrojach: kraj, województwa.",

ze) w badaniu o symbolu 1.49.02 (174) Obrót, sprzedaż detaliczna i hurtowa oraz infrastruktura handlowa:

- w pkt 5 Cel badania dodaje się zdanie czwarte w brzmieniu:

"Dane osobowe:

Pozyskanie identyfikowalnych zbiorów danych, w tym danych osobowych, pozwoli na przeprowadzenie pogłębionych analiz, na podstawie których będzie możliwe podjęcie decyzji o wykorzystaniu danych m.in. w celu ograniczenia zakresu danych zbieranych od respondentów i zastąpieniu ich danymi z rejestru administracyjnego.",

- w pkt 8 Źródła danych w zdaniu drugim po tiret pierwszym kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się tiret drugie w brzmieniu:

"– Dane dotyczące osób fizycznych będących podatnikami VAT i pozostałych podmiotów będących podatnikami VAT (dane według JPK_VAT), lp. 514a.",

zf) w badaniu o symbolu 1.49.05 (175) Obrót i działalność gastronomiczna:

- w pkt 5 Cel badania dodaje się zdanie czwarte w brzmieniu:

"Dane osobowe:

Pozyskanie identyfikowalnych zbiorów danych, w tym danych osobowych, pozwoli na przeprowadzenie pogłębionych analiz, na podstawie których będzie możliwe podjęcie decyzji o wykorzystaniu danych m.in. w celu ograniczenia zakresu danych zbieranych od respondentów i zastąpieniu ich danymi z rejestru administracyjnego.",

- w pkt 8 Źródła danych w zdaniu drugim po tiret pierwszym kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się tiret drugie w brzmieniu:

"– Dane dotyczące osób fizycznych będących podatnikami VAT i pozostałych podmiotów będących podatnikami VAT (dane według JPK_VAT), lp. 514a.",

zg) w badaniu o symbolu 1.49.08 (176) Ocena przedsiębiorstw świadczących usługi związane z obsługą działalności gospodarczej:

- w pkt 5 Cel badania dodaje się zdanie czwarte w brzmieniu:

"Dane osobowe:

Pozyskanie identyfikowalnych zbiorów danych, w tym danych osobowych, pozwoli na przeprowadzenie pogłębionych analiz, na podstawie których będzie możliwe podjęcie decyzji o wykorzystaniu danych m.in. w celu ograniczenia zakresu danych zbieranych od respondentów i zastąpieniu ich danymi z rejestru administracyjnego.",

- w pkt 8 Źródła danych w zdaniu drugim po tiret pierwszym kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się tiret drugie w brzmieniu:

"– Dane dotyczące osób fizycznych będących podatnikami VAT i pozostałych podmiotów będących podatnikami VAT (dane według JPK_VAT), lp. 514a.",

zh) w badaniu o symbolu 1.49.09 (177) Bieżąca ocena wybranych działalności usługowych:

- w pkt 5 Cel badania dodaje się zdanie czwarte w brzmieniu:

"Dane osobowe:

Pozyskanie identyfikowalnych zbiorów danych, w tym danych osobowych, pozwoli na przeprowadzenie pogłębionych analiz, na podstawie których będzie możliwe podjęcie decyzji o wykorzystaniu danych m.in. w celu ograniczenia zakresu danych zbieranych od respondentów i zastąpieniu ich danymi z rejestru administracyjnego.",

- w pkt 8 Źródła danych w zdaniu drugim po tiret pierwszym kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się tiret drugie w brzmieniu:

"– Dane dotyczące osób fizycznych będących podatnikami VAT i pozostałych podmiotów będących podatnikami VAT (dane według JPK_VAT), lp. 514a.",

- w pkt 10 Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"Publikacje GUS:

- Polska - wskaźniki makroekonomiczne (luty 2018, marzec 2018, kwiecień 2018, maj 2018, czerwiec 2018, lipiec 2018, sierpień 2018, wrzesień 2018, październik 2018, listopad 2018, grudzień 2018, styczeń 2019). Dane dotyczące usług biznesowych w publikacji "Polska - wskaźniki makroekonomiczne" udostępniane są kwartalnie,

- Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju 2018 (luty 2018, marzec 2018, kwiecień 2018, maj 2018, czerwiec 2018, lipiec 2018, sierpień 2018, wrzesień 2018, październik 2018, listopad 2018, grudzień 2018, styczeń 2019). Dane dotyczące usług biznesowych w publikacji "Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w 2018 r." udostępniane są kwartalnie.",

zi) w badaniu o symbolu 1.51.04 (188) Badanie porównawcze ze statystykami międzynarodowymi w pkt 10 Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

"Wyniki badania są udostępniane w publikacji rocznej w sierpniu 2019 r.",

zj) w badaniu o symbolu 1.51.09 (191) Międzynarodowy handel usługami:

- w pkt 5 Cel badania dodaje się zdanie czwarte w brzmieniu:

"Dane osobowe:

Pozyskanie identyfikowalnych zbiorów danych, w tym danych osobowych, pozwoli na przeprowadzenie pogłębionych analiz, na podstawie których będzie możliwe podjęcie decyzji o wykorzystaniu danych m.in. w celu ograniczenia zakresu danych zbieranych od respondentów i zastąpieniu ich danymi z rejestru administracyjnego.",

- w pkt 8 Źródła danych w zdaniu drugim po tiret pierwszym kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się tiret drugie w brzmieniu:

"– Dane dotyczące osób fizycznych będących podatnikami VAT i pozostałych podmiotów będących podatnikami VAT (dane według JPK_VAT), lp. 514a.",

zk) w badaniu o symbolu 1.61.04 (193) Ocena bieżącej działalności gospodarczej przedsiębiorstw:

- w pkt 5 Cel badania dodaje się zdanie piąte w brzmieniu:

"Dane osobowe:

Pozyskanie identyfikowalnych zbiorów danych, w tym danych osobowych, pozwoli na przeprowadzenie pogłębionych analiz, na podstawie których będzie możliwe podjęcie decyzji o wykorzystaniu danych m.in. w celu ograniczenia zakresu danych zbieranych od respondentów i zastąpieniu ich danymi z rejestru administracyjnego.",

- w pkt 8 Źródła danych dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

"Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Finansów (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– Dane dotyczące osób fizycznych będących podatnikami VAT i pozostałych podmiotów będących podatnikami VAT (dane według JPK_VAT), lp.514a.",

zl) w badaniu o symbolu 1.61.05 (194) Roczne badanie działalności gospodarczej przedsiębiorstw:

- w pkt 5 Cel badania dodaje się zdanie czwarte w brzmieniu:

"Dane osobowe:

Pozyskanie identyfikowalnych zbiorów danych, w tym danych osobowych, pozwoli na przeprowadzenie pogłębionych analiz na potrzeby wykorzystania pozyskanych danych administracyjnych do wdrożenia wymogów europejskich w statystyce strukturalnej bez konieczności dodatkowego obciążenia respondentów.",

- w pkt 8 Źródła danych w zdaniu drugim po tiret piątym kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się tiret szóste i siódme w brzmieniu:

"– Dane dotyczące dochodów z zagranicznych spółek kontrolowanych - CIT-CFC), lp. 528b,

– Dane dotyczące osób fizycznych będących podatnikami VAT i pozostałych podmiotów będących podatnikami VAT (dane według JPK_VAT), lp. 514a.",

zm) w badaniu o symbolu 1.62.02 (202) Wyniki finansowe banków w pkt 10 Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych w zdaniu pierwszym tiret czwarte otrzymuje brzmienie:

"– Polska - wskaźniki makroekonomiczne (luty 2018, marzec 2018, kwiecień 2018, maj 2018, czerwiec 2018, lipiec 2018, sierpień 2018, wrzesień 2018, październik 2018, listopad 2018, grudzień 2018, styczeń 2019). Dane dotyczące banków w publikacji "Polska - wskaźniki makroekonomiczne w 2018 r." udostępniane są z częstotliwością roczną,",

zn) w badaniu o symbolu 1.62.04 (203) Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń/reasekuracji w pkt 10 Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych w zdaniu pierwszym tiret szóste otrzymuje brzmienie:

"– Polska - wskaźniki makroekonomiczne (luty 2018, marzec 2018, kwiecień 2018, maj 2018, czerwiec 2018, lipiec 2018, sierpień 2018, wrzesień 2018, październik 2018, listopad 2018, grudzień 2018, styczeń 2019). Dane dotyczące zakładów ubezpieczeń w publikacji "Polska - wskaźniki makroekonomiczne w 2018 r." udostępniane są kwartalnie,",

zo) w badaniu o symbolu 1.62.07 (204) Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w pkt 10 Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych w zdaniu pierwszym tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

"– Polska - wskaźniki makroekonomiczne (luty 2018, marzec 2018, kwiecień 2018, maj 2018, czerwiec 2018, lipiec 2018, sierpień 2018, wrzesień 2018, październik 2018, listopad 2018, grudzień 2018, styczeń 2019). Dane dotyczące spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w publikacji "Polska - wskaźniki makroekonomiczne w 2018 r." udostępniane są rocznie.",

zp) w badaniu o symbolu 1.62.08 (205) Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych w pkt 10 Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych w zdaniu pierwszym tiret drugie otrzymuje brzmienie:

"– Polska - wskaźniki makroekonomiczne (luty 2018, marzec 2018, kwiecień 2018, maj 2018, czerwiec 2018, lipiec 2018, sierpień 2018, wrzesień 2018, październik 2018, listopad 2018, grudzień 2018, styczeń 2019). Dane dotyczące funduszy inwestycyjnych w publikacji "Polska - wskaźniki makroekonomiczne w 2018 r." udostępniane są rocznie.",

zq) w badaniu o symbolu 1.62.09 (206) Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w pkt 10 Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych w zdaniu pierwszym tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

"– Polska - wskaźniki makroekonomiczne (luty 2018, marzec 2018, kwiecień 2018, maj 2018, czerwiec 2018, lipiec 2018, sierpień 2018, wrzesień 2018, październik 2018, listopad 2018, grudzień 2018, styczeń 2019). Dane dotyczące PTE i OFE w publikacji "Polska - wskaźniki makroekonomiczne w 2018 r." udostępniane są rocznie.",

zr) w badaniu o symbolu 1.62.16 (210) Wyniki finansowe towarzystw funduszy inwestycyjnych w pkt 10 Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych w zdaniu pierwszym tiret drugie otrzymuje brzmienie:

"– Polska - wskaźniki makroekonomiczne (luty 2018, marzec 2018, kwiecień 2018, maj 2018, czerwiec 2018, lipiec 2018, sierpień 2018, wrzesień 2018, październik 2018, listopad 2018, grudzień 2018, styczeń 2019). Dane dotyczące towarzystw funduszy inwestycyjnych w publikacji "Polska - wskaźniki makroekonomiczne w 2018 r." udostępniane są rocznie.",

zs) w badaniu o symbolu 1.62.17 (211) Pieniądz i zorganizowany rynek instrumentów finansowych w pkt 10 Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych tiret siódme otrzymuje brzmienie:

"– Polska - wskaźniki makroekonomiczne (luty 2018, marzec 2018, kwiecień 2018, maj 2018, czerwiec 2018, lipiec 2018, sierpień 2018, wrzesień 2018, październik 2018, listopad 2018, grudzień 2018, styczeń 2019). Dane dotyczące GPW, bilansu płatniczego, podaży pieniądza w publikacji "Polska - wskaźniki makroekonomiczne w 2018 r." udostępniane są kwartalnie,",

zt) w badaniu o symbolu 1.64.19 (227) Badanie cen nieruchomości mieszkalnych w pkt 10 Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych w zdaniu drugim tiret czwarte otrzymuje brzmienie:

"– Biuletyn Statystyczny 2018 (luty 2018, marzec 2018, kwiecień 2018, maj 2018, czerwiec 2018, lipiec 2018, sierpień 2018, wrzesień 2018, październik 2018, listopad 2018, grudzień 2018, styczeń 2019). Dane dotyczące kwartalnych wskaźników zmian cen lokali mieszkalnych w publikacji "Biuletyn Statystyczny w 2018 r." udostępniane są kwartalnie,",

zu) w badaniu o symbolu 1.65.13 (229) Statystyka finansów sektora instytucji rządowych i samorządowych w pkt 8 Źródła danych;

- zdanie siódme otrzymuje brzmienie:

"Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Infrastruktury (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- Dane dotyczące jednostek, które otrzymały zastrzyki kapitałowe w ramach kompetencji ministra właściwego ds. transportu, lp. 566a.",

- zdania dwunaste i trzynaste otrzymują brzmienie:

"Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- Dane dotyczące Funduszu Kredytu Technologicznego, lp. 566b,

- Dane dotyczące wykorzystania środków UE w zakresie wypłat z części UE na rzecz ostatecznych beneficjentów, lp. 566c.

Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- Dane dotyczące działalności Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. gwarantowanej przez Skarb Państwa, lp. 593a,

- Dane dotyczące jednostek, które otrzymały zastrzyki kapitałowe realizowane w spółkach, w których prawa z akcji i udziałów wykonuje minister właściwy ds. gospodarki, lp. 693c.",

zv) w badaniu o symbolu 1.65.19 (233) Notyfikacja fiskalna deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w pkt 8 Źródła danych:

- zdanie siódme otrzymuje brzmienie:

"Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Infrastruktury (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- Dane dotyczące jednostek, które otrzymały zastrzyki kapitałowe w ramach kompetencji ministra właściwego ds. transportu, lp. 566a.",

- zdania dwunaste i trzynaste otrzymują brzmienie:

"Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- Dane dotyczące Funduszu Kredytu Technologicznego, lp. 566b.

Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- Dane dotyczące działalności Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. gwarantowanej przez Skarb Państwa, lp. 593a,

- Dane dotyczące jednostek, które otrzymały zastrzyki kapitałowe realizowane w spółkach, w których prawa z akcji i udziałów wykonuje minister właściwy ds. gospodarki, lp. 693c.",

zw) w badaniu o symbolu 1.65.20 (234) Kwartalne rachunki niefinansowe sektora instytucji rządowych i samorządowych w pkt 8 Źródła danych zdanie szóste otrzymuje brzmienie:

"Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- Dane dotyczące działalności Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. gwarantowanej przez Skarb Państwa w zakresie sprawozdań o stanie wyodrębnionego rachunku bankowego, zawartych ubezpieczeniach eksportowych, udzielonych gwarancjach ubezpieczeniowych, lp. 593b.",

zx) w badaniu o symbolu 1.65.31 (240) Dane fiskalne na potrzeby nadzoru budżetowego UE w pkt 8 Źródła danych:

- zdanie siódme otrzymuje brzmienie:

"Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Infrastruktury (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- Dane dotyczące jednostek, które otrzymały zastrzyki kapitałowe w ramach kompetencji ministra właściwego ds. transportu, lp. 566a.",

- zdania dwunaste i trzynaste otrzymują brzmienie:

"Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- Dane dotyczące Funduszu Kredytu Technologicznego, lp. 566b,

Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- Dane dotyczące działalności Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. gwarantowanej przez Skarb Państwa, lp. 593a,

- Dane dotyczące jednostek, które otrzymały zastrzyki kapitałowe realizowane w spółkach, w których prawa z akcji i udziałów wykonuje minister właściwy ds. gospodarki, lp. 593c.",

zy) w badaniu o symbolu 1.66.01 (241) Środki trwałe w gospodarce narodowej w pkt 8 Źródła danych tiret czwarte otrzymuje brzmienie:

"– F-03m - sprawozdanie o urządzeniach i melioracjach wodnych nieobejmowanych wartościową ewidencją księgową, lp. 56,",

zz) w badaniu o symbolu 1.67.01 (243) Rachunki narodowe niefinansowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych w pkt 8 Źródła danych:

- zdanie trzecie otrzymuje brzmienie:

"Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- Dane dotyczące wykorzystania środków UE w zakresie wypłat z części UE na rzecz ostatecznych beneficjentów, lp. 566c.",

- zdanie ósme otrzymuje brzmienie:

"Zestawy danych z systemów informacyjnych Komisji Nadzoru Finansowego (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- Dane ze sprawozdawczości finansowej Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych w zakresie dywidend wypłacanych przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, lp. 801a,

- Dane ze sprawozdań finansowych domów maklerskich, lp. 803,

- Dane dotyczące bilansu, rachunku zysków i strat OFE i PTE, struktury portfeli inwestycyjnych OFE, lp. 807,

- Dane dotyczące ilorazu wartości jednostek rozrachunkowych zapisanych na rachunkach i liczby członków otwartego funduszu, na których rachunkach znajdują się jednostki rozrachunkowe, lp. 808,

- Dane dotyczące kosztów likwidacji szkód, lp. 815,

- Dane dotyczące działalności zagranicznych zakładów ubezpieczeń w Polsce w ramach prawa do zakładania przedsiębiorstw, lp. 816,

- Dane dotyczące zmiany stanu rezerwy na koszty likwidacji szkód na udziale własnym, lp. 817.",

zza) w badaniu o symbolu 1.67.03 (244) Rachunki kwartalne w pkt 8 Źródła danych zdanie czwarte otrzymuje brzmienie:

"Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- Dane dotyczące wykorzystania środków UE w zakresie wypłat z części UE na rzecz ostatecznych beneficjentów, lp. 566d.",

zzb) w badaniu o symbolu 1.67.06 (247) Rachunek podaży i wykorzystania wyrobów i usług (przepływów produktowych):

- w pkt 5 Cel badania dodaje się zdanie czwarte w brzmieniu:

"Dane osobowe:

Pozyskanie identyfikowalnych zbiorów danych, w tym danych osobowych pozwoli na przeprowadzenie pogłębionych analiz, na podstawie których będzie możliwe podjęcie decyzji o wykorzystaniu danych na potrzeby poprawy jakości zestawiania tablic podaży i wykorzystania wyrobów i usług.",

- pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8. Źródła danych

Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Finansów (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- Dane dotyczące osób fizycznych będących podatnikami VAT i pozostałych podmiotów będących podatnikami VAT (dane według JPK_VAT), lp.514a.

Wykorzystanie danych ze sprawozdań GUS:

- B-01, B-02 (pozyskanych w badaniu 1.47.01), C-01 (pozyskanych w badaniu 1.64.03), C-01b (pozyskanych w badaniu 1.64.05), C-02-10, C-02-11, C-02-13, C-02-30, C-02-40, C-02-91, C-02-92 (pozyskanych w badaniu 1.64.07), C-02-50 (pozyskanych w badaniu 1.64.08), C-03 (pozyskanych w badaniu 1.64.04), C-04 (pozyskanych w badaniu 1.64.06), 005 (pozyskanych w badaniu 1.64.15), 006, C-06/RU (pozyskanych w badaniu 1.64.16), DNU-K, DNU-R (pozyskanych w badaniu 1.51.09), F-01/I-01 (pozyskanych w badaniu 1.61.01), F-01/s (pozyskanych w badaniu 1.27.05), F-02, SP, SP-3 (pozyskanych w badaniu 1.61.05), F-02/dk, (pozyskanych w badaniu 1.28.10), F-03 (pozyskanych w badaniu 1.66.01), G-05 (pozyskanych w badaniu 1.44.15) H-01a, H-01/k, H-01s (pozyskanych w badaniu 1.49.02), H-01g (pozyskanych w badaniu 1.49.05), P-01, P-02 (pozyskanych w badaniu 1.46.04), PNT-01, PNT-01/a, PNT-01/s (pozyskanych w badaniu 1.43.01), R-05Sz (pozyskanych w badaniu 1.45.03), R-06 (pozyskanych w badaniu 1.45.05), R-08 (pozyskanych w badaniu 1.45.08), R-ZW-B, (pozyskanych w badaniu 1.45.09), R-ZW-S, (pozyskanych w badaniu 1.45.10), R-10S (pozyskanych w badaniu 1.45.12), T-02 (pozyskanych w badaniu 1.48.11), Z-06 (pozyskanych w badaniu 1.23.02) - z Pbssp 2015,

- SOF-1 (pozyskanych w badaniu 1.04.01; sprawozdanie przeprowadzane co 2 lata), SOF-2F (pozyskanych w badaniu 1.04.08; sprawozdanie przeprowadzane co 2 lata), SOF-3 (pozyskanych w badaniu 1.04.06; sprawozdanie przeprowadzane co 2 lata), SOF-4 (pozyskanych w badaniu 1.04.02; sprawozdanie przeprowadzane co 2 lata) - z Pbssp 2014.

Wykorzystanie:

- wyników badania 1.67.01 Rachunki narodowe niefinansowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych z Pbssp 2017,

- wyników badania 1.45.25 Działalność gospodarcza Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe z Pbssp 2015,

- danych ze sprawozdania MZ-03 (pozyskanych w badaniu 1.29.16) - z Pbssp 2015.

Wykorzystanie danych z:

- ówczesnego Ministerstwa Rozwoju (system informatyczny KSI SIMIK 07-13), Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (system finansowo księgowy), Narodowego Banku Polskiego (System Statystyki Powiązań Gospodarczych z Zagranicą - PEGAZ), dane zagregowane (pozyskanych w badaniu 1.67.01) - z Pbssp 2017,

- Ministerstwa Finansów - system informacyjny dotyczący sprawozdawczości jednostek sektora finansów publicznych (prowadzony na podstawie sprawozdań Rb), Ministerstwa Obrony Narodowej (system ewidencji księgowej KRAB) - dane zagregowane (pozyskanych w badaniu 1.65.19), Komisji Nadzoru Finansowego (system informacyjny zawierający dane ze sprawozdań finansowych domów maklerskich), Narodowego Banku Polskiego (System Gospodarki Własnej (SGW)) - dane zagregowane (pozyskanych w badaniu 1.67.01) - z Pbssp 2016,

- Ministerstwa Finansów (System Obsługi Deklaracji CELINA; System Kontroli Eksportu ECS; system zbierający dane w zakresie pozwoleń SASP), ówczesnego Ministerstwa Gospodarki (bazy danych dotyczące obrotów energią elektryczną i gazem), Izby Morskiej (rejestr okrętowy), Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (system informacyjny dotyczący zakupu/sprzedaży ryb), Urzędu Lotnictwa Cywilnego (Rejestr cywilnych statków powietrznych (RCSP)) - dane zagregowane (pozyskanych w badaniu 1.51.01), Ministerstwa Finansów (system INTRASTAT), ówczesnego Ministerstwa Gospodarki (bazy danych dotyczące obrotów energią elektryczną i gazem), Izby Morskiej (rejestr okrętowy), Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (system informacyjny dotyczący zakupu/sprzedaży ryb), Urzędu Lotnictwa Cywilnego (Rejestr cywilnych statków powietrznych (RCSP)) - dane zagregowane (pozyskanych w badaniu 1.51.07), Ministerstwa Finansów - baza danych o podatnikach podatku od towarów i usług (VAT); Zintegrowany System Poboru Należności i Rozrachunków z UE i Budżetem - ZEFIR2 (pozyskanych w badaniu 1.61.01)), Ministerstwa Finansów (System Informacji Podatkowych - Baza danych o podatnikach podatku dochodowego od osób prawnych (CIT); System Informacji Podatkowych - Baza danych o podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) (pozyskanych w badaniu 1.80.01)) - z Pbssp 2015.",

zzc) w badaniu o symbolu 1.67.07 (248) Produkt krajowy brutto i jego elementy w ujęciu regionalnym w pkt 8 Źródła danych zdanie siódme otrzymuje brzmienie:

"Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- Dane dotyczące działalności Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. gwarantowanej przez Skarb Państwa w zakresie sprawozdań o stanie wyodrębnionego rachunku bankowego, zawartych ubezpieczeniach eksportowych, udzielonych gwarancjach ubezpieczeniowych, lp. 593b.",

zzd) w badaniu o symbolu 1.67.12 (250) Międzynarodowe porównanie produktu krajowego brutto, siły nabywczej walut oraz czynszów najmu mieszkań/domów:

- pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej prowadzące punkty sprzedaży detalicznej oraz zakłady usługowe w Warszawie, prowadzące działalność pośrednictwa najmu mieszkań/domów w Warszawie, prowadzące sprzedaż materiałów budowlanych oraz usług budowlano-montażowych w Polsce.",

- w pkt 8 Źródła danych w zdaniu pierwszym skreśla się tiret piąte,

zze) w badaniu o symbolu 1.67.14 (252) Rachunki finansowe sektora instytucji rządowych i samorządowych w pkt 8 Źródła danych zdanie piąte otrzymuje brzmienie:

"Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- Dane dotyczące działalności Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. gwarantowanej przez Skarb Państwa w zakresie sprawozdań o stanie wyodrębnionego rachunku bankowego, zawartych ubezpieczeniach eksportowych, udzielonych gwarancjach ubezpieczeniowych, lp. 593b.",

zzf) w badaniu o symbolu 1.70.01 (254) Zróżnicowanie poziomu i dynamiki rozwoju regionalnego w pkt 8 Źródła danych zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- Dane dotyczące liczby oraz wartości projektów dofinansowanych z funduszy strukturalnych (EFRR, EFS) i funduszu spójności, lp. 566e.",

zzg) w badaniu o symbolu 1.70.02 (255) Statystyczny system informacyjny o miastach:

- pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji niezbędnych do monitorowania zmian zachodzących w polskich miastach. Prowadzenie prac metodologicznych mających na celu rozszerzenie zakresu informacyjnego oraz możliwości prezentacji danych dla obszarów wewnątrzmiejskich z wykorzystaniem danych administracyjnych.

Realizacja potrzeb użytkowników:

- administracja rządowa - centralna,

- administracja rządowa - terenowa,

- administracja samorządowa - województwo,

- administracja samorządowa - powiat,

- administracja samorządowa - gmina, miasto,

- placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy,

- placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci,

- Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,

- inny użytkownik.

Dane osobowe:

Pozyskanie danych osobowych pozwoli na wypracowanie metodologii wykorzystania danych administracyjnych, m.in. z systemu podatkowego, w badaniu zróżnicowania wewnątrzmiejskiego dochodów ludności.",

- pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8. Źródła danych

Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Finansów (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- Dane o podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych rozliczających się na formularzach podatkowych PIT (28/36/36L/37/38/39/40a), lp. 529.

Inne źródła danych:

Wykorzystanie danych i wyników badań pozyskanych na podstawie Pbssp, w tym danych jednostkowych z administracyjnych systemów informacyjnych: Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Głównej Policji, Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Środowiska, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, komend wojewódzkich Policji.";

3) w części II. INFORMACJE O PRZEKAZYWANYCH DANYCH w tabeli:

a) w lp. 18 rubryka 1.7 otrzymuje brzmienie: "1.25.01, 1.44.04",

b) w lp. 20 rubryka 1.7 otrzymuje brzmienie: "1.25.01, 1.44.04",

c) w lp. 55 rubryka 1.6 otrzymuje brzmienie:

"Dane zagregowane w postaci elektronicznej; zbiór danych; Główny Urząd Statystyczny",

d) lp. 56 otrzymuje brzmienie:

56.F-03m - sprawozdanie o urządzeniach i melioracjach wodnych nieobejmowanych wartościową ewidencją księgowąMinisterstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej;

metoda obserwacji pełnej

Obciążenie respondentów. Środki trwałe brutto.Raz w roku do 29 lipca 2019 r. za rok 2018;

obowiązkowe

Dane zagregowane w postaci elektronicznej; zbiór danych; Główny Urząd Statystyczny1.66.01

e) skreśla się lp. 130,

f) w lp. 157 i 158 rubryka 1.5 otrzymuje brzmienie:

"Raz w roku do 18 stycznia 2019 r. według stanu na 31 grudnia 2018 r.; obowiązkowe",

g) w lp. 213 rubryka 1.5 otrzymuje brzmienie:

"Raz w roku do 15 lutego 2019 r. za rok 2018; obowiązkowe",

h) w lp. 230 rubryka 1.3 otrzymuje brzmienie:

"Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej; metoda obserwacji pełnej",

i) w lp.: 253, 254 i 260 rubryka 1.7 otrzymuje brzmienie: "1.44.02, 1.44.03, 1.44.04",

j) w lp. 262 rubryka 1.7 otrzymuje brzmienie: "1.44.02, 1.44.04",

k) w lp. 263 rubryka 1.7 otrzymuje brzmienie: "1.44.04, 1.44.11",

l) w lp. 267 rubryka 1.7 otrzymuje brzmienie: "1.44.03, 1.44.04, 1.44.11",

m) po lp. 287 dodaje się lp. 287a w brzmieniu:

287a.MGM-RW - sprawozdanie z wykonania obiektów małej retencji wodnejUrzędy gmin;

metoda obserwacji pełnej

Dane identyfikacyjne. Obciążenie respondentów. Obiekty małej retencji wodnej.Raz w roku do 28 lutego 2019 r. według stanu na 31 grudnia 2018 r.;

obowiązkowe

Dane jednostkowe w postaci elektronicznej; zbiór danych; Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie1.01.05
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie;

metoda obserwacji pełnej

Raz w roku do 29 marca 2019 r. według stanu na 31 grudnia 2018 r.;

obowiązkowe

Dane zagregowane w postaci elektronicznej; zbiór danych; Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej;

metoda obserwacji pełnej

Raz w roku do 17 maja 2019 r. według stanu na 31 grudnia 2018 r.;

obowiązkowe

Dane zagregowane w postaci elektronicznej; zbiór danych; Główny Urząd Statystyczny

n) skreśla się lp. 311,

o) skreśla się lp. 314,

p) w lp. 366 rubryka 1.2 otrzymuje brzmienie:

"MS-S19z - sprawozdanie w sprawach z zakresu ochrony unijnych znaków towarowych i wspólnotowych wzorów przemysłowych",

q) lp. 409 otrzymuje brzmienie:

409.MZ-03 -

sprawozdanie

o finansach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej i instytuty badawcze prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych uczestniczące w systemie ochrony zdrowia, podmioty lecznicze funkcjonujące w formie spółek, w których podmiot publiczny (jednostka samorządu terytorialnego, właściwy minister) posiada co najmniej 51% udział w kapitale zakładowym tych spółek, także zakłady podległe MON;

metoda obserwacji pełnej

Dane bilansowe. Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza).2 razy w roku do 28 lutego 2019 r. według stanu na 31 grudnia 2018 r. - dane wstępne, do 1 lipca 2019 r. według stanu na 31 grudnia 2018 r. - dane ostateczne;

obowiązkowe

Dane jednostkowe w postaci elektronicznej; zbiór danych; portal sprawozdawczy Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia www.csioz.gov.pl1.29.16,

1.65.13,

1.65.19,

1.65.20,

1.67.07,

1.67.14

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia;

metoda obserwacji pełnej

Raz w roku do 31 lipca 2019 r. według stanu na 31 grudnia 2018 r.;

obowiązkowe

Dane jednostkowe w postaci elektronicznej; zbiór danych; Główny Urząd Statystyczny
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia;

metoda obserwacji pełnej

2 razy w roku do 11 marca 2019 r. według stanu na 31 grudnia 2018 r. - dane wstępne, do 15 lipca 2019 r. według stanu na 31 grudnia 2018 r. - dane ostateczne;

obowiązkowe

Dane zagregowane w postaci elektronicznej; zbiór danych; Główny Urząd Statystyczny
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia;

metoda obserwacji pełnej

Raz w roku do 31 lipca 2018 r. według stanu na 31 grudnia 2017 r.;

obowiązkowe

Dane jednostkowe w postaci elektronicznej; zbiór danych; Główny Urząd Statystyczny

r) w lp. 425 rubryki 1.2 i 1.3 otrzymują brzmienie:

MZ-42 - sprawozdanie z działalności regionalnego centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa oraz wojskowego centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwaRegionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa;

metoda obserwacji pełnej

Narodowe Centrum Krwi; metoda obserwacji pełnej
Narodowe Centrum Krwi; metoda obserwacji pełnej

s) w lp. 462 rubryka 1.5 otrzymuje brzmienie:

4 razy w roku do 20 czerwca 2018 r. za okres od 1 marca do 31 maja 2018 r. (dane transakcyjne) oraz według stanu na dzień 1 czerwca 2018 r. (dane ofertowe),
do 20 września 2018 r. za okres od 1 czerwca do 31 sierpnia 2018 r. (dane transakcyjne) oraz według stanu na dzień 1 września 2018 r. (dane ofertowe),
do 20 grudnia 2018 r. za okres od 1 września do 30 listopada 2018 r. (dane transakcyjne) oraz według stanu na dzień 1 grudnia 2018 r. (dane ofertowe),
do 20 marca 2019 r. za okres od 1 grudnia 2018 r. do 28 lutego 2019 r. (dane transakcyjne) oraz według stanu na dzień 1 marca 2019 r. (dane ofertowe);
obowiązkowe

t) w lp. 463 rubryka 1.5 otrzymuje brzmienie:

4 razy w roku do 20 czerwca 2018 r. za okres od 1 marca do 31 maja 2018 r. (dane transakcyjne) oraz według stanu na dzień 1 czerwca 2018 r. (dane ofertowe), do 20 września 2018 r. za okres od 1 czerwca do 31 sierpnia 2018 r. (dane transakcyjne) oraz według stanu na dzień 1 września 2018 r. (dane ofertowe), do 20 grudnia 2018 r. za okres od 1 września do 30 listopada 2018 r. (dane transakcyjne) oraz według stanu na dzień 1 grudnia 2018 r. (dane ofertowe), do 20 marca 2019 r. za okres od 1 grudnia do 28 lutego 2019 r. (dane transakcyjne) oraz według stanu na dzień 1 marca 2019 r. (dane ofertowe); obowiązkowe

u) w lp. 486 rubryki 1.5 i 1.6 otrzymują brzmienie:

Na bieżąco do 3. dnia po miesiącu za miesiąc; obowiązkoweDane jednostkowe w postaci elektronicznej; zbiór danych; serwer centralny GUS
Raz w miesiącu do 3. dnia po miesiącu za miesiąc; obowiązkoweDane jednostkowe w postaci papierowej - dotyczy wyłącznie urodzeń martwych; zbiór danych;

Urząd Statystyczny w Olsztynie

v) w lp. 487 rubryka 1.5 otrzymuje brzmienie:

Na bieżąco do 3. dnia po miesiącu za miesiąc; obowiązkowe

w) w lp. 488 rubryki 1.5 i 1.6 otrzymują brzmienie:

Na bieżąco do 3. dnia po miesiącu za miesiąc; obowiązkoweDane jednostkowe w postaci elektronicznej; zbiór danych; serwer centralny GUS
Raz w miesiącu do 3. dnia po miesiącu za miesiąc; obowiązkoweDane jednostkowe w postaci papierowej; zbiór danych;

Urząd Statystyczny w Olsztynie

x) po lp. 514 dodaje się lp. 514a w brzmieniu:

514a.Jednolity Plik Kontrolny VAT;

MF JPK_VAT 01 - dane dotyczące osób fizycznych będących podatnikami VAT i pozostałych podmiotów będących podatnikami VAT (dane według JPK_VAT)

Ministerstwo

Finansów

Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy. Szczegółowy zakres danych osobowych: Adres do korespondencji. Imiona i nazwisko. Numer identyfikacji podatkowej.Raz w roku do 29 stycznia 2019 r. za rok 2017; obowiązkoweDane jednostkowe w postaci elektronicznej; zbiór danych; Główny Urząd Statystyczny1.61.04 1.49.02

1.49.05

1.49.08

1.49.09

1.51.09

1.61.05

1.67.06

Ministerstwo

Finansów

Dwa razy w roku do 29 stycznia 2019 r. za styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad

2018 r., do 1 marca

2019 r. za grudzień 2018 r.; obowiązkowe

Dane jednostkowe w postaci elektronicznej; zbiór danych; Główny Urząd Statystyczny

y) po lp. 528 dodaje się lp. 528a i 528b w brzmieniu:

528a.Baza danych o podatnikach podatku dochodowego od osób prawnych;

MF SIP-CIT 04 - dane w zakresie informacji podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - CIT-ST

Ministerstwo

Finansów

Cechy organizacyjno-prawne. Dane adresowe

i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Pracujący, w tym zatrudnieni.

Dwa razy w roku do

29 stycznia 2019 r. za styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień 2018 r., do

30 kwietnia 2019 r. za październik, listopad, grudzień 2018 r.;

obowiązkowe

Dane jednostkowe w postaci elektronicznej; zbiór danych; Główny Urząd Statystyczny1.23.02
528b.Baza danych o podatnikach podatku dochodowego od osób prawnych;

MF SIP-CIT 05 - dane dotyczące dochodów z zagranicznych spółek kontrolowanych - CIT-CFC

Ministerstwo

Finansów

Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Dochody

z zagranicznej spółki kontrolowanej.

Raz w roku do 29 stycznia 2019 r. za rok 2017; obowiązkoweDane jednostkowe w postaci elektronicznej; zbiór danych; Główny Urząd Statystyczny1.61.05
Ministerstwo

Finansów

Raz w roku do 29 listopada 2019 r. za rok 2018; obowiązkoweDane jednostkowe w postaci elektronicznej; zbiór danych; Główny Urząd Statystyczny

z) lp. 529 otrzymuje brzmienie:

529.Baza danych o podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych;

MF SIP-PIT 01 - dane o podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych rozliczających się na formularzach podatkowych PIT (28/36/36L/3 7/3 8/ 39/40a)

Ministerstwo

Finansów

Cechy demograficzne osób. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Ekonomiczne aspekty działalności organizacji non-profit. Podatek dochodowy od osób fizycznych. Świadczenia z ubezpieczeń społecznych i pozaubezpieczeniowe.Raz w roku do 3 lutego 2020 r. za rok podatkowy 2018;

obowiązkowe

Dane jednostkowe w postaci elektronicznej; zbiór danych; Główny Urząd Statystyczny1.04.01,

1.04.06,

1.70.02

Szczegółowy zakres danych osobowych: Adres zamieszkania. Płeć. Rok urodzenia podatnika.

za) w lp. 530 rubryka 1.7 otrzymuje brzmienie: "1.04.06, 1.24.01",

zb) w lp. 531 rubryka 1.7 otrzymuje brzmienie: "1.04.01, 1.04.06, 1.04.08, 1.24.01",

zc) po lp. 566 dodaje się lp. 566a-566f w brzmieniu:

Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Infrastruktury
566a.System informacyjny dotyczący dokapitalizowania jednostek realizowanego w ramach kompetencji ministra właściwego ds. transportu;

MI DJ 01 - dane dotyczące jednostek, które otrzymały zastrzyki kapitałowe w ramach kompetencji ministra właściwego ds. transportu

Ministerstwo

Infrastruktury

Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza). Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych.2 razy w roku do 10 marca 2018 r. za rok

2017 - dane wstępne, do 29 sierpnia

2018 r. za rok 2017 - dane ostateczne;

obowiązkowe

Dane jednostkowe w postaci elektronicznej; zbiór danych; Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo Finansów1.65.13,

1.65.19,

1.65.31

Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju
566b.System informacyjny dotyczący Funduszu Kredytu

Technologicznego; MIiR FKT 01 - dane dotyczące Funduszu Kredytu

Technologicznego

Ministerstwo Inwestycji i RozwojuRachunek zysków i strat (wersja porównawcza). Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych.Raz w roku do 10 marca 2018 r. za rok

2017 - dane wstępne, do 14 lipca

2018 r. za rok 2017 - dane ostateczne;

obowiązkowe

Dane jednostkowe w postaci elektronicznej; zbiór danych; Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo Finansów1.65.13

1.65.19

1.65.31

566c.Krajowy System Informatyczny SIMIK 07-13;

MIiR KSI SIMIK 07-13 01 - dane dotyczące wykorzystania środków UE w zakresie wypłat z części UE na rzecz ostatecznych beneficjentów

Ministerstwo Inwestycji i RozwojuDotacje.Raz w roku do

10 kwietnia 2018 r. za rok 2016 - dane ostateczne;

obowiązkowe

Dane zagregowane w postaci elektronicznej; zbiór danych; Główny Urząd Statystyczny1.65.13,

1.67.01

Ministerstwo Inwestycji i RozwojuRaz w roku do 16 sierpnia 2018 r. za rok 2017 - dane wstępne;

obowiązkowe

Dane zagregowane w postaci elektronicznej; zbiór danych; Główny Urząd Statystyczny
566d.Krajowy System Informatyczny SIMIK 07-13;

MIiR KSI SIMIK 07-13 02 - dane dotyczące wykorzystania środków UE w zakresie wypłat z części UE na rzecz ostatecznych beneficjentów

Ministerstwo Inwestycji i RozwojuDotacje.Raz w kwartale do 25 czerwca 2018 r. za I kwartał 2018 r., do 24 września 2018 r. za II kwartał 2018 r., do 27 grudnia 2018 r. za III kwartał 2018 r., do 26 marca 2019 r. za IV kwartał 2018 r.;

obowiązkowe

Dane zagregowane w postaci elektronicznej; zbiór danych; Główny Urząd Statystyczny1.67.03
566e.Centralny system teleinformatyczny; Krajowy System Informatyczny SIMIK 07-13;

MIiR KSI SIMIK 07-13_CST 01 - dane dotyczące liczby oraz wartości projektów dofinansowanych z funduszy strukturalnych (EFRR, EFS) i funduszu spójności

Ministerstwo Inwestycji i RozwojuFundusze europejskie.2 razy w roku do 31 sierpnia 2018 r. według stanu na 30 czerwca 2018 r., do 28 lutego 2019 r. według stanu na 31 grudnia 2018 r.;

obowiązkowe

Dane zagregowane w postaci elektronicznej; zbiór danych; Główny Urząd Statystyczny1.70.01
566f.System

Teleinformatyczny SL2014;

MIiR ST SL2014 01 - dane o beneficjentach

Ministerstwo Inwestycji i RozwojuCechy organizacyjno-prawne. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne.

Ekonomiczne aspekty działalności organizacji non-

-profit.

Współpraca organizacji non-

-profit z innymi podmiotami.

Zakres działalności organizacji non-profit.

Raz w roku do

16 stycznia 2019 r. za rok 2018;

obowiązkowe

Dane jednostkowe w postaci elektronicznej; zbiór danych; Główny Urząd Statystyczny1.04.01,

1.04.08

zd) skreśla się lp. 567,

ze) w lp. 569, 572 i 573 rubryka 1.5 otrzymuje brzmienie:

"Raz w roku do 28 lutego 2019 r. według stanu na 31 grudnia 2018 r.; obowiązkowe",

zf) w lp. 575 rubryka 1.5 otrzymuje brzmienie:

"Raz w roku do 18 stycznia 2019 r. według stanu na 31 grudnia 2018 r.; obowiązkowe",

zg) skreśla się lp. 586,

zh) po lp. 593 dodaje się lp. 593a-593c w brzmieniu:

Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii
593a.System informacyjny dotyczący Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółki Akcyjnej (KUKE S.A.); MPiT KUKE 01 - dane dotyczące działalności Korporacji

Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. gwarantowanej przez Skarb Państwa

Ministerstwo Przedsiębiorczości i TechnologiiTransakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych.2 razy w roku do 10 marca 2018 r. za rok 2017 - dane wstępne, do 14 lipca 2018 r. za rok 2017 - dane ostateczne;

obowiązkowe

Dane jednostkowe w postaci elektronicznej; zbiór danych; Główny Urząd Statystyczny1.65.13,

1.65.19,

1.65.31

593b.System informacyjny dotyczący Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółki Akcyjnej (KUKE S.A.); MPiT KUKE 02 - dane dotyczące działalności Korporacji

Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. gwarantowanej przez Skarb Państwa w zakresie sprawozdań o stanie wyodrębnionego rachunku bankowego, zawartych ubezpieczeniach eksportowych, udzielonych gwarancjach ubezpieczeniowych

Ministerstwo Przedsiębiorczości i TechnologiiTransakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych.Raz w roku do 10 marca 2018 r. za rok 2017;

obowiązkowe

Dane jednostkowe w postaci elektronicznej; zbiór danych; Główny Urząd Statystyczny1.65.20,

1.67.07,

1.67.14

Ministerstwo Przedsiębiorczości i TechnologiiRaz w kwartale do 31 maja 2018 r. za I kwartał 2018 r., do 29 sierpnia 2018 r. za I półrocze 2018 r., do 30 listopada 2018 r. za trzy kwartały 2018 r.;

obowiązkowe

Dane jednostkowe w postaci elektronicznej; zbiór danych; Główny Urząd Statystyczny
593c.System informacyjny dotyczący dekapitalizowania jednostek realizowanego w spółkach, w których prawa z akcji i udziałów wykonuje minister właściwy ds. gospodarki; MPiT SID 01 - dane dotyczące jednostek, które otrzymały zastrzyki kapitałowe realizowane

w spółkach, w których prawa z akcji i udziałów wykonuje minister właściwy ds. gospodarki

Ministerstwo Przedsiębiorczości i TechnologiiRachunek zysków i strat (wersja porównawcza). Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych.2 razy w roku do 30 stycznia 2018 r. za rok 2017 - dane wstępne, do 29 sierpnia 2018 r. za rok 2017 - dane ostateczne;

obowiązkowe

Dane jednostkowe w postaci elektronicznej; zbiór danych; Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo Finansów1.65.13,

1.65.19,

1.65.31

zi) skreśla się lp. 603-605,

zj) skreśla się lp. 617-624,

zk) po lp. 695 dodaje się lp. 695a w brzmieniu:

Zestawy danych z systemów informacyjnych BGK Nieruchomości S.A.
695a.System informacyjny BGK Nieruchomości S.A.;

BGK-N SI 01 - dane

o beneficjentach społecznego programu budownictwa czynszowego

BGK

Nieruchomości

S.A.

Cechy nieruchomości. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne.Raz w roku do

21 stycznia 2019 r. według stanu na 31 grudnia 2018 r.;

obowiązkowe

Dane jednostkowe w postaci elektronicznej; zbiór danych; Główny Urząd Statystyczny1.26.01

zl) skreśla się lp. 730,

zm) po lp. 801 dodaje się lp. 801a w brzmieniu:

801a.Elektroniczny system przekazywania informacji;

KNF ESPI 02 - dane ze sprawozdawczości finansowej Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych w zakresie dywidend wypłacanych przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych

Komisja

Nadzoru

Finansowego

Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych.Raz w roku do 25 stycznia 2019 r. za rok 2017;

obowiązkowe

Dane zagregowane w postaci elektronicznej; zbiór danych; Główny Urząd Statystyczny1.67.01

zn) skreśla się lp. 831,

zo) skreśla się lp. 838,

zp) po lp. 869 dodaje się lp. 869a i 869b w brzmieniu:

Zestawy danych z systemów informacyjnych Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
869a.System sprawozdań finansowych i merytorycznych organizacji pożytku publicznego - Sprawozdanie merytoryczne z działalności OPP;

NIW-CRSO OPP 01 - dane dotyczące działalności OPP

Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa ObywatelskiegoDane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Ekonomiczne aspekty działalności organizacji non-profit. Pracujący, w tym zatrudnieni. Społeczne aspekty działalności organizacji non-profit. Współpraca organizacji non-profit z innymi podmiotami. Wynagrodzenia. Zakres działalności organizacji non-profit.Raz w roku do 31 lipca 2019 r. za rok 2018;

obowiązkowe

Dane jednostkowe w postaci elektronicznej; zbiór danych; Główny Urząd Statystyczny1.04.01
Zestawy danych z systemów informacyjnych okręgowych komisji egzaminacyjnych
869bSystemy informacyjne okręgowych komisji egzaminacyjnych; OKE SI 01- dane dotyczące wyników egzaminów gimnazjalnych i maturalnychOkręgowe komisje egzaminacyjneWyniki egzaminówRaz w roku do 31 marca 2019 r. za rok 2018;

obowiązkowe

Dane zagregowane w postaci elektronicznej; zbiór danych; Urząd

Statystyczny w Gdańsku

1.27.01

zq) skreśla się lp. 870 i 871,

zr) skreśla się lp. 947,

zs) skreśla się lp. 981.