Zmiana rozporządzenia w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2014. - Dz.U.2015.78 - OpenLEX

Zmiana rozporządzenia w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2014.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.78

Akt jednorazowy
Wersja od: 15 stycznia 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 2 stycznia 2015 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2014

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2014 (Dz. U. poz. 1159 oraz z 2014 r. poz. 385) w załączniku do rozporządzenia "Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2014" wprowadza się następujące zmiany:
1)
w badaniu o symbolu 1.24.01(058) Wynagrodzenia w gospodarce narodowej w pkt 8 Źródła danych w tabeli w lp. 3:
a)
rubryka 8.2 otrzymuje brzmienie:

"System Informacji Podatkowych; dane zagregowane według województw (osobno PIT-36 i PIT-37) dotyczące podatników podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

– liczby osób oraz ich przychodów, z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które jednocześnie nie uzyskały przychodów ze stosunku pracy, emerytury czy renty,

– liczby osób oraz ich przychodów z praw autorskich i innych praw, o których mowa w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a które jednocześnie nie uzyskały przychodów ze stosunku pracy, emerytury czy renty,

– liczby osób uzyskujących przychody ze stosunku: pracy, służbowego, spółdzielczego i z pracy nakładczej, a także zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacone przez zakład pracy (o którym mowa w art. 31) oraz płatników (o których mowa w art. 42e ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych) i jednocześnie uzyskały przychód z tytułu emerytury lub renty (krajowej lub zagranicznej);

w formie elektronicznej",

b)
rubryka 8.3 otrzymuje brzmienie:

"raz w roku do 29 lutego 2016 r. z danymi za rok podatkowy 2014; do 27 lutego 2015 r. z danymi za rok podatkowy 2013";

2)
w badaniu o symbolu 1.25.11(068) Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej w pkt 8 Źródła danych w tabeli:
a)
w lp. 2:
-
rubryka 8.2 otrzymuje brzmienie:

"system emerytalno-rentowy; dane jednostkowe dotyczące osób fizycznych w zakresie: płeć, data urodzenia, miejsce zamieszkania: państwo, kod TERYT gminy uwzględniający oznaczenie miasta oraz obszarów wiejskich w gminach miejsko-wiejskich, kwoty wypłat poszczególnych świadczeń brutto, rodzaj świadczenia (emerytury, emerytury pomostowe, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne oraz renty socjalne, zasiłki i świadczenia przedemerytalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne); w formie elektronicznej",

-
rubryka 8.3 otrzymuje brzmienie:

"raz w roku do 20 kwietnia 2015 r. - dane za grudzień 2014 r.",

b)
w lp. 3 rubryka 8.2 otrzymuje brzmienie:

"system informacyjny o świadczeniobiorcach; dane jednostkowe o osobach pobierających świadczenia rolnicze z KRUS w zakresie: płeć, data urodzenia, miejsce zamieszkania: kod TERYT gminy uwzględniający oznaczenie miasta oraz obszarów wiejskich w gminach miejsko-wiejskich, kwota świadczenia brutto według rodzaju; w formie elektronicznej",

c)
w lp. 4 rubryka 8.2 otrzymuje brzmienie:

"rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy; dane jednostkowe dotyczące osób fizycznych zarejestrowanych jako bezrobotne w zakresie: data urodzenia, płeć, stan cywilny, czy małżonek pozostaje w rejestrze bezrobotnych, liczba dzieci na utrzymaniu, czy samotnie wychowuje dziecko do lat 18, poziom znajomości języków obcych, doświadczenie zawodowe (tak, nie), kwalifikacje zawodowe (tak, nie), rodzaj i stopień niepełnosprawności, kod PKD ostatniego pracodawcy przed rejestracją, kod TERYT gminy: miejsca zameldowania na pobyt stały, miejsca zameldowania na pobyt czasowy, miejsca pobytu, kod obywatelstwa, dzień, miesiąc, rok pierwszej rejestracji, dzień, miesiąc i rok ostatniej rejestracji, czy uczestniczył w szkoleniach, czy korzystał z instrumentów rynku pracy, czy posiada prawo do zasiłku dla bezrobotnych, nazwa i kod wykształcenia ukończonego, nazwa i kod zawodu wyuczonego, nazwa i kod zawodu wykonywanego przed rejestracją; w formie elektronicznej";

3)
w badaniu o symbolu 1.27.05(082) Szkoły wyższe i ich finanse w pkt 8 Źródła danych w tabeli w lp. 10 rubryka 8.3 otrzymuje brzmienie:

"raz w roku do 18 grudnia 2014 r. według stanu w dniu 1 października 2014 r. w zakresie obsady kadrowej na prowadzonych kierunkach studiów oraz według stanu na dzień 30 września 2014 r. w pozostałym zakresie";

4)
w badaniu o symbolu 1.28.03(086) Środki komunikacji masowej:
a)
w pkt 7 Zakres przedmiotowy tiret czwarte i piąte otrzymują brzmienie:

"– książki i broszury wydane: tytuły, język wydania, tematyka, literatura dla dzieci i młodzieży,

– gazety i czasopisma: tytuły, częstotliwość ukazywania się, tematyka, periodyki dla dzieci i młodzieży",

b)
pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Abonenci RTV - kraj, regiony, województwa, miasto, wieś. Rodzaje stacji radiowych i telewizyjnych oraz zasięg ich działalności; sieci telewizji kablowej oraz ich operatorzy. Wpływy z opłat abonamentu radiowo-telewizyjnego - kraj, województwa. Produkcja wydawnicza - tytuły, działy tematyczne, częstotliwość ukazywania się, tłumaczenia, wydania pierwsze. Wyposażenie gospodarstw domowych w wybrany sprzęt audiowizualny oraz wydatki związane z zakupem artykułów i usług audiowizualnych.";

5)
w badaniu o symbolu 1.43.02(112) Innowacje w przemyśle:
a)
pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Zakres przedmiotowy

- aktywność innowacyjna przedsiębiorstw (rodzaje prowadzonej działalności innowacyjnej, wdrożenie nowych produktów i procesów, realizacja projektów innowacyjnych),

- nakłady na innowacje według rodzajów działalności innowacyjnej oraz według źródeł finansowania nakładów,

- sprzedaż produktów - nowych lub istotnie ulepszonych będących nowością dla rynku (w tym pierwszych na świecie) oraz będących nowością tylko dla przedsiębiorstwa,

- publiczne wsparcie dla działalności innowacyjnej,

- współpraca w zakresie działalności innowacyjnej,

- innowacje organizacyjne,

- innowacje marketingowe,

- innowacje związane z zaopatrywaniem sektora publicznego,

- przyczyny braku innowacji oraz bariery działalności innowacyjnej,

- innowacje przynoszące korzyści dla środowiska,

- nabycie i sprzedaż technologii (transfer technologii),

- wyposażenie przedsiębiorstw w środki automatyzacji,

- ochrona własności intelektualnej.",

b)
pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Aktywność innowacyjna przedsiębiorstw, nakłady na działalność innowacyjną, publiczne wsparcie dla działalności innowacyjnej, sprzedaż produktów innowacyjnych, współpraca w zakresie działalności innowacyjnej, innowacje organizacyjne, innowacje marketingowe, innowacje związane z zaopatrywaniem sektora publicznego, przyczyny braku innowacji oraz bariery działalności innowacyjnej, innowacje przynoszące korzyści dla środowiska, transfer technologii, środki automatyzacji procesów produkcyjnych oraz ochrona własności intelektualnej według sekcji i działów PKD, sektorów własności, wielkości przedsiębiorstw i województw.

Licencje - zakup i sprzedaż według wybranych grup krajów. Liczba krajowych i zagranicznych umów licencyjnych, z których przedsiębiorstwo korzystało.";

6)
w badaniu o symbolu 1.43.13(117) Innowacje w sektorze usług:
a)
pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Zakres przedmiotowy

- aktywność innowacyjna przedsiębiorstw (rodzaje prowadzonej działalności innowacyjnej, wdrożenie nowych produktów i procesów, realizacja projektów innowacyjnych),

- nakłady na innowacje według rodzajów działalności innowacyjnej oraz według źródeł finansowania nakładów,

- sprzedaż produktów - nowych lub istotnie ulepszonych będących nowością dla rynku (w tym pierwszych na świecie) oraz będących nowością tylko dla przedsiębiorstwa,

- publiczne wsparcie dla działalności innowacyjnej,

- współpraca w zakresie działalności innowacyjnej,

- innowacje organizacyjne,

- innowacje marketingowe,

- innowacje związane z zaopatrywaniem sektora publicznego,

- przyczyny braku innowacji oraz bariery działalności innowacyjnej,

- innowacje przynoszące korzyści dla środowiska,

- ochrona własności intelektualnej.",

b)
pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Aktywność innowacyjna przedsiębiorstw, nakłady na działalność innowacyjną, sprzedaż produktów innowacyjnych, publiczne wsparcie dla działalności innowacyjnej, współpraca w zakresie działalności innowacyjnej, innowacje organizacyjne, innowacje marketingowe, innowacje związane z zaopatrywaniem sektora publicznego, przyczyny braku innowacji oraz bariery działalności innowacyjnej, innowacje przynoszące korzyści dla środowiska, ochrona własności intelektualnej według sekcji i działów PKD, sektorów własności, wielkości przedsiębiorstw i województw.";

7)
w badaniu o symbolu 1.43.17(120) Nanotechnologia w pkt 8 Źródła danych w tabeli:
a)
w lp. 1:
-
rubryka 8.1 otrzymuje brzmienie:

"osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w których rodzaj prowadzonej działalności jest zaklasyfikowany według PKD jako badania naukowe i prace rozwojowe - dział 72 (klasa 72.11 i 72.19), szkoły wyższe - dział 85 (klasa 8542B), działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana - dział 94 (klasa 9499Z) oraz inne, w których prowadzona jest działalność w dziedzinie nanotechnologii, bez względu na liczbę pracujących",

-
rubryka 8.2 otrzymuje brzmienie:

"PNT-05 - sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej w dziedzinie nanotechnologii w jednostkach naukowych; w formie elektronicznej; metoda doboru celowego; obowiązkowe",

b)
w lp. 2 rubryka 8.2 otrzymuje brzmienie:

"PNT-06 - sprawozdanie o działalności w dziedzinie nanotechnologii w przedsiębiorstwach; w formie elektronicznej; metoda doboru celowego; obowiązkowe";

8)
w badaniu o symbolu 1.48.02(165) Transport drogowy w pkt 7 Zakres przedmiotowy tiret piąte otrzymuje brzmienie:

"– transport pasażerski:

– komunikacja miejska - długość i liczba stałych dziennych linii komunikacyjnych według miast i zbiorczo na wsi według rodzajów linii, trasy komunikacyjne według rodzajów tras, liczba przystanków według miast i zbiorczo na wsi, stan i eksploatacja taboru według rodzajów taboru, z wydzieleniem autobusów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych oraz autobusów ekologicznych oraz liczba i wiek autobusów (według grup wiekowych) obsługujących linie według miast, z wydzieleniem autobusów na alternatywne paliwo, wozy w ruchu, wozokilometry pojazdów według rodzajów taboru, przewozy pasażerów, liczba i przebieg taksówek miejskich oraz przeciętna liczba przewiezionych osób, długość wybudowanych i zmodernizowanych tras tramwajowych i trolejbusowych, liczba jednostek zakupionego i zmodernizowanego taboru szynowego i trolejbusowego oraz autobusów, liczba linii, liczba środków transportu, liczba operatorów i liczba przewoźników wykonujących publiczny transport zbiorowy,

– komunikacja zamiejska - liczba i pojemność autobusów i mikrobusów własnych i dzierżawionych, z wydzieleniem autobusów i mikrobusów wykorzystywanych w komunikacji międzynarodowej i miejskiej oraz autobusów ekologicznych, przewozy pasażerów w komunikacji krajowej, w podziale na komunikację regularną i regularną specjalną (z wydzieleniem przewozów z ważnymi biletami pracowniczymi i szkolnymi oraz przewozów pracowniczych na podstawie umów i szkolnych na podstawie umów) i przewozy pozostałe, przewozy pasażerów w komunikacji międzynarodowej w podziale na komunikację regularną i regularną specjalną oraz przewozy pozostałe według krajów, przebieg ogólny autobusów w komunikacji krajowej i międzynarodowej, wozodni pracy autobusów w komunikacji krajowej i międzynarodowej, oferowana praca przewozowa w komunikacji krajowej i międzynarodowej, linie regularnej komunikacji autobusowej - liczba linii oraz ich długość w podziale na linie krajowe i linie międzynarodowe, liczba dworców autobusowych, w tym przystosowanych do obsługi osób niepełnosprawnych, liczba linii, liczba środków transportu, liczba operatorów i liczba przewoźników wykonujących publiczny transport zbiorowy,

– średnie zużycie paliw przez autobusy według rodzajów paliw i rodzajów komunikacji,

– liczba licencji na krajowy transport drogowy, na wykonywanie przewozu osób samochodami osobowymi, pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą oraz taksówkami (wraz z liczbą pojazdów) i transportu drogowego rzeczy w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy wraz z liczbą wypisów z licencji (nie dotyczy taksówek i pośrednictwa przy przewozie rzeczy),

– liczba zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy wraz z liczbą wypisów z zezwoleń,

– licencje i wypisy z licencji na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego osób i rzeczy,

– długość tras (ścieżek) rowerowych wzdłuż ciągów komunikacyjnych,

– długość buspasów w miastach.";

9)
w badaniu o symbolu 1.48.06(167) Poczta i telekomunikacja w pkt 8 Źródła danych w tabeli w lp. 1-4 w rubryce 8.1 wyrazy "Telekomunikacja Polska S.A." zastępuje się wyrazami "Orange Polska S.A.";
10)
w badaniu o symbolu 1.61.01(185) Bieżące wyniki finansowe i nakłady na środki trwałe przedsiębiorstw w pkt 8 Źródła danych w tabeli dodaje się lp. 6 w brzmieniu:
6Ministerstwo Finansówbaza danych o podatnikach podatku od towarów i usług (VAT); dane jednostkowe dla osób fizycznych będących podatnikami VAT i pozostałych podmiotów będących podatnikami VAT w zakresie: kod województwa; kod powiatu; kod gminy; NIP; REGON; nazwa pełna/nazwa lub nazwisko i imię (pierwsze) w przypadku braku nazwy; sprzedaż razem, w tym zwolniona od podatku, eksport towarów, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, wartość świadczonych usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu; nabycie towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych oraz towarów i usług pozostałych związanych ze sprzedażą opodatkowaną; podatek należny według formularza, kwoty podatku naliczonego do odliczenia; wartość dostaw towarów i świadczenia usług poza terytorium kraju; wartość importu usług; wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów; import towarów podlegający rozliczeniu zgodnie z art. 33a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.); dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca, podstawa opodatkowania - razem; w formie elektronicznejdo 30 czerwca 2015 r. z danymi za I kwartał, I półrocze, III kwartały i rok dla lat 2010-2014,

do 31 grudnia 2015 r. z danymi za I kwartał, I półrocze, III kwartały i rok dla lat 2005-2009

GUS
11)
w badaniu o symbolu 1.62.04(197) Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń/reasekuracji w pkt 8 Źródła danych w tabeli:
a)
w lp. 3:
rubryka 8.2 otrzymuje brzmienie:

"System Nadzoru Ubezpieczeń; dane zagregowane ze sprawozdań finansowych:

– w podziale na ogółem i działy I i II:

– przychody i koszty działalności lokacyjnej,

– rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe brutto i na udziale reasekuratora,

– sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych,

– kapitały podstawowe według zakładów ubezpieczeń/reasekuracji,

– bezpośrednie inwestycje zagraniczne w zakładach ubezpieczeń/ reasekuracji w podziale na kraje pochodzenia kapitału;

– dla działu I w podziale na grupy 1, 2, 3, 4:

– składka przypisana brutto, liczba umów czynnych; według sposobu zawarcia umowy (indywidualne i grupowe) i sposobu płacenia składek (okresowe, jednorazowe);

– liczba ubezpieczonych osób w ubezpieczeniach grupowych;

w formie elektronicznej",

rubryka 8.3 otrzymuje brzmienie:

"dane wstępne za rok 2014 do 11 marca 2015 r. oraz w oparciu o zweryfikowane przez biegłego rewidenta dane za rok 2014 do 22 września 2015 r.",

b)
po lp. 3 dodaje się lp. 3a w brzmieniu:
3aKomisja Nadzoru FinansowegoSystem Nadzoru Ubezpieczeń; dane zagregowane ze sprawozdań finansowych:

- dla działu I w podziale na grupy 1, 2, 3, 4:

- świadczenia wypłacone brutto, liczba wypłat w podziale na świadczenia jednorazowe, rentowe, wykupy i inne świadczenia;

w formie elektronicznej

raz w roku, w oparciu o zweryfikowane przez biegłego rewidenta dane za rok 2014

do 22 września 2015 r.

GUS
c)
w lp. 5 rubryka 8.3 otrzymuje brzmienie:

"raz w kwartale do 70 dni po zakończeniu kwartału i do 11 marca 2015 r. z danymi wstępnymi za 2014 r. oraz w oparciu o zweryfikowane przez biegłego rewidenta dane za rok 2014 do 31 sierpnia 2015 r.";

12)
w badaniu o symbolu 1.67.03(236) Rachunki kwartalne w pkt 8 Źródła danych:
a)
część zamieszczona nad tabelą otrzymuje brzmienie:

"Wtórne wykorzystanie danych ze sprawozdań GUS: SP (omówione w badaniu 1.61.05), F-01/I-01 (omówione w badaniu 1.61.01), H-01s (omówione w badaniu 1.49.02), Z-06 (omówione w badaniu 1.23.02), C-01 (omówione w badaniu 1.64.03), C-02-10, C-02-11, C-02-13, C-02-30, C-02-40, C-02-50, C-02-91, C-02-92 (omówione w badaniach 1.64.07 i 1.64.08), DG-1 (omówione w badaniu 1.61.04), dane zagregowane z powszechnego spisu rolnego (omówione w badaniu 1.45.29 z Pbssp 2010), z badania budżetów gospodarstw domowych (omówione w badaniu 1.25.01). Dane z zakresu obrotów EXSTRASTAT - tj. obrotów poza UE (omówione w badaniu 1.51.01) oraz dane ze zgłoszeń INTRASTAT - import i eksport towarów (omówione w badaniu 1.51.07), dane z systemów informacyjnych: Narodowego Banku Polskiego: Bankowa Informacja Sprawozdawcza (BIS), System Informacji Sprawozdawczej (SIS), Zintegrowany System Księgowy (ZSK) dotyczące: bilansu płatniczego Rzeczypospolitej Polskiej, zbiorczego rachunku zysków i strat sektora bankowego (omówione w badaniu 1.62.02), Komisji Nadzoru Finansowego, Ministerstwa Finansów (sprawozdanie Rb), Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (omówione w badaniu 1.65.20), Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Rynku Rolnego, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dane Ministerstwa Finansów z Systemu VIES o dokonanych wewnątrz-wspólnotowych transakcjach dla osób fizycznych będących podatnikami VAT i pozostałych podmiotów będących podatnikami VAT, Centralnego Rejestru Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników dotyczące osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, osób fizycznych prowadzących samodzielnie działalność gospodarczą, spółek tworzących podatkowe grupy kapitałowe.

Wykorzystanie danych Ministerstwa Finansów z:

– Centralnego Rejestru Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników (pozyskanych w badaniu 1.80.01),

– Systemu Informacji Podatkowych dotyczących osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, osób fizycznych uzyskujących przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych według skali progresywnej, opodatkowanej 19-procentową stawką liniową, opodatkowanej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i karty podatkowej (pozyskanych w badaniu 1.61.05 zamieszczonym w Pbssp 2005-2009 oraz w badaniu 1.80.01 zamieszczonym w Pbssp 2010-2014) oraz danych o podatnikach podatku od towarów i usług - (VAT) dla osób fizycznych będących podatnikami VAT i pozostałych podmiotów będących podatnikami VAT (pozyskanych w badaniu 1.61.01 - zamieszczonym w Pbssp 2005-2014),

– systemu informacyjnego Ministerstwa Finansów w zakresie danych zawartych w wieloletniej prognozie finansowej JST (pozyskanych w badaniu 1.65.20).",

b)
w tabeli dodaje się lp. 10 i 11 w brzmieniu:
10Ministerstwo FinansówSystem VIES; dane jednostkowe o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach dla osób fizycznych będących podatnikami VAT i pozostałych podmiotów będących podatnikami VAT w zakresie: kod kraju, NIP-UE, numer identyfikacyjny VAT kontrahenta, transakcja trójstronna, wartość transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, wartość transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, wartość transakcji wewnątrzwspólnotowego świadczenia usług; w formie elektronicznejdo 30 czerwca 2015 r. z danymi za I, II, III i IV kwartał dla lat 2010-2014,

do 31 grudnia 2015 r. z danymi za I, II, III i IV kwartał dla lat 2005-2009

GUS
11Ministerstwo FinansówCentralny Rejestr Podmiotów - Krajowa Ewidencja Podatników;

dane jednostkowe dotyczące:

- osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej w zakresie: NIP, REGON, nazwa pełna, data rozpoczęcia działalności, data ustania bytu prawnego lub wyrejestrowania w ciągu danego roku, rodzaj przeważającej działalności - kod PKD, szczególna forma prawna, adresy siedziby, adresy miejsc prowadzenia działalności w zakresie: kod kraju, kod województwa; rodzaj prowadzonej dokumentacji rachunkowej, informacja, czy podatnik prowadzi samodzielnie dokumentację rachunkową, NIP biura rachunkowego lub innego podmiotu prowadzącego dokumentację w imieniu podatnika, NIP i nazwa jednostki macierzystej;

- osób fizycznych prowadzących samodzielnie działalność gospodarczą w zakresie: NIP, PESEL, REGON, nazwa, nazwisko i imię (pierwsze), rodzaj przeważającej działalności - kod PKD, adresy: adres rejestracyjny dla działalności gospodarczej, adresy miejsc prowadzenia działalności w zakresie: kod kraju, kod województwa; rodzaj prowadzonej dokumentacji rachunkowej, informacja, czy podatnik prowadzi samodzielnie dokumentację rachunkową, NIP biura rachunkowego lub innego podmiotu prowadzącego dokumentację w imieniu podatnika;

spółek tworzących podatkowe grupy kapitałowe w zakresie: NIP grupy, NIP, REGON spółek tworzących grupę, adres siedziby spółek tworzących grupę w zakresie: kod kraju, kod województwa;

w formie elektronicznej

do 30 czerwca 2015 r. według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. za lata 2010-2013GUS
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.