Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2312

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 grudnia 2018 r.
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie programów kursów specjalistycznych oraz kursów uzupełniających i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 661) § 7 otrzymuje brzmienie:

"§ 7. 1. Egzaminowanemu przysługuje prawo do jednego egzaminu poprawkowego, zarówno z egzaminu pisemnego, jak i egzaminu praktycznego.

2. Egzamin poprawkowy przeprowadza się nie później niż w terminie 30 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu.

3. Do przeprowadzania egzaminu poprawkowego stosuje się odpowiednio przepisy § 6.".