Zmiana rozporządzenia w sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1337

Akt jednorazowy
Wersja od: 17 lipca 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU 1
z dnia 2 lipca 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym

Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r. poz. 266 i 730) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym (Dz. U. poz. 2332) wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. 1. Z pobrania próbki sporządza się protokół pobrania próbki.

2. Protokół pobrania próbki sporządza się w trzech egzemplarzach. Jeden przekazuje się za pokwitowaniem podmiotowi, u którego pobrano próbkę, lub osobie upoważnionej do jego reprezentowania, drugi pozostawia się w aktach sprawy, trzeci przekazuje się laboratorium wraz z dostarczaną próbką wyrobu budowlanego.

3. W przypadku pobrania próbki kontrolnej sporządza się czwarty egzemplarz protokołu i przekazuje się laboratorium wraz z dostarczaną do badań próbką kontrolną wyrobu budowlanego.

4. Protokół pobrania próbki może być sporządzony w postaci elektronicznej, za zgodą podmiotu, u którego pobierana jest próbka.

5. Wzór protokołu pobrania próbki określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.";

2)
załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;
3)
załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.
Do próbki pobranej do badań przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

Protokół pobrania próbki wyrobu budowlanego/ i próbki kontrolnej wyrobu budowlanego* nr ...

..........................................................
(nazwa organu, który pobrał próbkę)

Protokół pobrania próbki wyrobu budowlanego/ i próbki kontrolnej wyrobu

budowlanego*

nr ...

(nr akt sprawy: ...)

W dniu ........... r. w ................................................................................................................................

(podmiot, u którego pobrano próbkę, i miejsce pobrania próbki)

działający w imieniu organu:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

(imię, nazwisko, stanowisko służbowe i numer legitymacji służbowej pobierającego próbkę)

na podstawie upoważnienia/upoważnień* nr .............................................. z dnia ........................... r.

Głównego/Wojewódzkiego* Inspektora Nadzoru Budowlanego w .....................................................

pobrał(-ali) do badań próbkę/ i próbkę kontrolną* następującego wyrobu budowlanego:

1. Informacje dotyczące wyrobu budowlanego:

1Typ i nazwa wyrobu budowlanego
2Producent
3Wielkość serii lub partii

produkcyjnej, z której pobrano

próbki

4Specyfikacja techniczna zastosowana przez producenta przy wprowadzaniu badanego wyrobu budowlanego do obrotu
5Termin trwałości, ważności lub

przydatności, o ile występuje

6Miejsce pobrania próbki: u producenta, u importera, u sprzedawcy, na budowie
7Dostawca wyrobu budowlanego, o ile ma to zastosowanie
8Data dostawy wyrobu budowlanego do miejsca pobrania próbki, o ile ma to zastosowanie
9Nr faktury lub rachunku dostawy, o ile ma to zastosowanie
10Uwagi

2. Przepisy, dokumenty normalizacyjne lub inne specyfikacje techniczne, które zastosowano

przy pobieraniu i zabezpieczaniu próbki(-bek):

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

3. Określenie zakresu badań laboratoryjnych:

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

4. Deklarowane właściwości użytkowe wyrobu budowlanego objęte zakresem badań

laboratoryjnych:

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

5. Informacje dodatkowe dotyczące identyfikacji wyrobu budowlanego, którego próbkę

pobrano, oraz warunki jej przechowywania:

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

6. Informacje dotyczące próbki wyrobu budowlanego:

1Oznaczenie serii lub partii produkcyjnej albo inny element identyfikujący w przypadku braku oznaczenia serii lub partii produkcyjnej
2Wielkość (ilość, masa, objętość) pobranej próbki
3Data produkcji, o ile możliwe jest jej ustalenie
4Opis sposobu pobrania i zabezpieczenia próbki
5Uwagi

7. Równocześnie z pobraniem próbki pobrano/nie pobrano* próbkę(-ki) kontrolną(-nej) wyrobu.

Próbki kontrolnej nie pobrano z uwagi na:

.........................................................................................................................................................

8. Informacje dotyczące próbki kontrolnej wyrobu budowlanego:

1Oznaczenie serii lub partii produkcyjnej albo inny element identyfikujący w przypadku braku oznaczenia serii lub partii produkcyjnej
2Wielkość (ilość, masa, objętość) pobranej próbki
3Data produkcji, o ile możliwe jest jej ustalenie
4Opis sposobu pobrania i zabezpieczenia próbki
5Uwagi

9. Osoba upoważniona do reprezentowania podmiotu/pracownik/świadek*, w obecności której/którego* pobrano próbkę do badań:

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

10. Omówienie poprawek:

.........................................................................................................................................................

11. Osoba upoważniona do reprezentowania podmiotu/pracownik/świadek*, w obecności której/którego* pobrano próbkę do badań, odmówiła/odmówił* podpisania protokołu z powodu:

.........................................................................................................................................................

12. Protokół sporządzono w trzech/czterech* egzemplarzach/Protokół sporządzono w postaci elektronicznej*.

13. Na tym protokół zakończono i podpisano w dniu .......................... r.

Z upoważnienia
Głównego/Wojewódzkiego*
Inspektora Nadzoru Budowlanego
……………..…………..……………....................………..............……..…………..…………….
(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania(podpis(y) pobierającego(-cych) próbkę)**
podmiotu/pracownika/świadka*, w obecności
której/którego* pobrano próbkę do badań)**

________________________

* Niepotrzebne skreślić.

** Protokół sporządzony w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ nr

……………..…………..………............……….................…..…………….
(nazwa i adres laboratorium)(miejscowość, data)

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ nr ........

Typ i nazwa wyrobu budowlanego, którego próbkę poddano badaniu: ......................................

.......................................................................................................................................................

Nazwa i adres zlecającego przeprowadzenie badań: ...................................................................

.......................................................................................................................................................

Imię, nazwisko i stanowisko służbowe przeprowadzającego badania: ........................................

.......................................................................................................................................................

A. Oznaczenie próbki

1. Miejsce pobrania próbki: .........................................................................................................

2. Data pobrania próbki: ................................ r.; nr protokołu pobrania próbki: .........................

3. Data dostarczenia próbki:........................... r.; nr protokołu przyjęcia próbki: ........................

4. Producent: ................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

5. Oznaczenie serii lub partii produkcyjnej albo inny element identyfikujący: ...........................

..................................................................................................................................................

6. Termin trwałości, ważności lub przydatności, o ile występuje: ...............................................

7. Określenie sposobu opakowania próbki: .................................................................................

8. Wielkość serii lub partii produkcyjnej, z której pobrano próbkę: ............................................

9. Wielkość (ilość, masa, objętość) próbki: .................................................................................

10. Przepisy, dokumenty normalizacyjne lub inne specyfikacje techniczne, które zastosowano

przy pobieraniu i zabezpieczaniu próbki: ................................................................................

..................................................................................................................................................

11. Data przeprowadzenia badania: ................................................. r.

12. Miejsce przeprowadzenia badania:

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

B. Wyniki zleconych badań oraz identyfikacja zastosowanych metod badań

Oględziny: ....................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Badania fizyczno-chemiczne: ......................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Inne badania: ................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Powyższe wyniki dotyczą wyłącznie badanych próbek.

C. Stwierdzenie zgodności z deklarowanymi właściwościami użytkowymi wyrobu budowlanego określonymi w pkt 4 "Protokołu pobrania próbki wyrobu budowlanego/ i próbki kontrolnej wyrobu budowlanego"

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Powyższe stwierdzenie nie uwzględnia wartości niepewności wyników, jeżeli zostały podane w części B sprawozdania.

D. Opinie i interpretacje

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Sprawozdanie sporządzono w trzech egzemplarzach/Sprawozdanie sporządzono w postaci

elektronicznej*.

............................................................................………..............……...........…………..…………….
(podpis przeprowadzającego badanie)**(imię, nazwisko i podpis osoby autoryzującej

sprawozdanie)**

....................................................................................
(imię, nazwisko i podpis kierownika laboratorium)**

________________________

* Niepotrzebne skreślić.

** Sprawozdanie z badań sporządzone w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

1 Minister Inwestycji i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Inwestycji i Rozwoju (Dz. U. poz. 94 i 175).