Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1337

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 lipca 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU 1
z dnia 2 lipca 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym

Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r. poz. 266 i 730) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym (Dz. U. poz. 2332) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. 1. Z pobrania próbki sporządza się protokół pobrania próbki.

2. Protokół pobrania próbki sporządza się w trzech egzemplarzach. Jeden przekazuje się za pokwitowaniem podmiotowi, u którego pobrano próbkę, lub osobie upoważnionej do jego reprezentowania, drugi pozostawia się w aktach sprawy, trzeci przekazuje się laboratorium wraz z dostarczaną próbką wyrobu budowlanego.

3. W przypadku pobrania próbki kontrolnej sporządza się czwarty egzemplarz protokołu i przekazuje się laboratorium wraz z dostarczaną do badań próbką kontrolną wyrobu budowlanego.

4. Protokół pobrania próbki może być sporządzony w postaci elektronicznej, za zgodą podmiotu, u którego pobierana jest próbka.

5. Wzór protokołu pobrania próbki określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.";

2) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;
3) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Do próbki pobranej do badań przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

Protokół pobrania próbki wyrobu budowlanego/ i próbki kontrolnej wyrobu budowlanego* nr ...

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ nr

grafika

1 Minister Inwestycji i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Inwestycji i Rozwoju (Dz. U. poz. 94 i 175).