Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1346

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 lipca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 4 lipca 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie praktyki zawodowej realizowanej w ramach kształcenia fizjoterapeutów

Na podstawie art. 14 ust. 11 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. poz. 1994 oraz z 2017 r. poz. 599) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie praktyki zawodowej realizowanej w ramach kształcenia fizjoterapeutów (Dz. U. poz. 537) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w pkt 4:
1) ppkt 1 otrzymuje brzmienie:

"l) fizjoterapia w ortopedii i traumatologii;";

2) w ppkt 12 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się ppkt 13 w brzmieniu:

"13) fizjoterapia w medycynie sportowej.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1908).