§ 2. - Zmiana rozporządzenia w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i... - Dz.U.2011.223.1333 - OpenLEX

§ 2. - Zmiana rozporządzenia w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego, prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych oraz pojazdów kolejowych metra.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.223.1333

Akt utracił moc
Wersja od: 18 października 2011 r.
§  2.
1.
Pracownicy, którzy w dniu wejścia w życie rozporządzenia wykonują czynności na stanowisku pomocnika maszynisty pojazdów trakcyjnych i do wykonywania tych czynności zostali dopuszczeni na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują nadal prawo do wykonywania tych czynności.
2.
Pracownicy, o których mowa w ust. 1, posiadający zdolność fizyczną i psychiczną stwierdzoną zaświadczeniem lekarskim wydanym na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują nadal tę zdolność do czasu następnego badania, którego termin wynika z posiadanego zaświadczenia.