Zmiana rozporządzenia w sprawie pozwoleń na przywóz lub wywóz towarów udzielanych w ramach środków administrowania obrotem towarami z zagranicą.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.703

Akt jednorazowy
Wersja od: 16 kwietnia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII 1
z dnia 29 marca 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie pozwoleń na przywóz lub wywóz towarów udzielanych w ramach środków administrowania obrotem towarami z zagranicą

Na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o administrowaniu obrotem towarowym z zagranicą (Dz. U. z 2017 r. poz. 1021 oraz z 2018 r. poz. 2244) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie pozwoleń na przywóz lub wywóz towarów udzielanych w ramach środków administrowania obrotem towarami z zagranicą (Dz. U. poz. 1402) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 3 w ust. 1:
a)
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) zaświadczenie o nadaniu wnioskodawcy numeru identyfikacji podatkowej (NIP) albo innego numeru identyfikacyjnego używanego wobec właściwych organów kraju siedziby albo potwierdzenie, że wnioskodawca jest zarejestrowany jako podatnik VAT;",

b)
uchyla się pkt 3;
2)
§ 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. 1. Dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, 2 i 5, powinny być dołączone w oryginale lub kopii poświadczonej urzędowo, notarialnie lub przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy.

2. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym, na żądanie organu wydającego pozwolenie, dołącza się tłumaczenie tych dokumentów na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.";

3)
w § 7 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) w siedzibie organu właściwego do udzielenia pozwolenia;";

4)
w § 8 w ust. 4:
a)
pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy albo inny numer identyfikacyjny używany wobec właściwych organów kraju siedziby, albo numer, pod którym jest on zidentyfikowany na potrzeby podatku VAT;",

b)
uchyla się pkt 5;
5)
załączniki nr 1-7 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1-7 do niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

WNIOSEK o udzielenie pozwolenia / pozwoleń cząstkowych1 na przywóz / wywóz towarów1 (Dz. U. ................. poz. .......................)2, 3

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

WNIOSEK o udzielenie pozwolenia / pozwoleń cząstkowych1 na przywóz / wywóz towarów1 (Dz. U. ................. poz. .......................)2, 3

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

Oświadczenie o ilości lub wartości towarów przywiezionych lub wywiezionych w okresie odniesienia

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR

DECYZJA NR ..............2

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR

DECYZJA NR ..............2

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  6

WZÓR

DECYZJA NR ..............2

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  7

WZÓR

DECYZJA NR ..............2

wzór

1 Minister Przedsiębiorczości i Technologii kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Przedsiębiorczości i Technologii (Dz. U. poz. 93).