Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1506

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 sierpnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 24 lipca 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie pozwoleń na przywóz konopi z krajów trzecich

Na podstawie art. 8g ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o administrowaniu obrotem towarowym z zagranicą (Dz. U. z 2017 r. poz. 1021) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie pozwoleń na przywóz konopi z krajów trzecich (Dz. U. poz. 198 i 971 oraz z 2016 r. poz. 256) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Wzór wniosku o udzielenie pozwolenia na przywóz konopi objętych kodem CN: 1207 99 20, 1207 99 91 i 5302 10 00 określa załącznik I do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/1239 z dnia 18 maja 2016 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do systemu pozwoleń na przywóz i wywóz (Dz. Urz. UE L 206 z 30.07.2016, str. 44).";

2) w § 3:
a) uchyla się ust. 1,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Do wniosku o udzielenie pozwolenia na przywóz konopi objętych kodem CN: 1207 99 20 lub 5302 10 00 należy dołączyć dokument potwierdzający, że zawartość 9-Δ tetrahydrokannabinolu (THC) w zielu przywożonej odmiany konopi nie przekracza 0,2%, wydany przez właściwe organy krajów trzecich.";

3) w § 4:
a) uchyla się ust. 1,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Do wniosku o udzielenie pozwolenia na przywóz nasion konopi, innych niż do siewu, objętych kodem CN 1207 99 91 należy dołączyć kopię upoważnienia w zakresie przywozu tego towaru, o którym mowa w art. 8a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o administrowaniu obrotem towarowym z zagranicą, nadanego wnioskodawcy oraz jego pisemne oświadczenie, że nasiona te, w terminie 12 miesięcy od dnia udzielenia pozwolenia na przywóz, zostaną:

1) uczynione niezdatnymi do siewu;

2) wymieszane z nasionami innymi niż konopie, do celów żywienia zwierząt, przy czym zawartość nasion konopi nie będzie wynosiła więcej niż 15% całej mieszanki, chyba że Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, na umotywowany wniosek podmiotu ubiegającego się o udzielenie pozwolenia na przywóz, w drodze decyzji, wyrazi zgodę, aby zawartość nasion konopi nie przekraczała 25% całej mieszanki;

3) wywiezione do państwa trzeciego.";

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. Dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 2, dołącza się w oryginale lub kopii poświadczonej urzędowo, notarialnie lub przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy.";

5) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W terminie 14 miesięcy od dnia udzielenia pozwolenia na przywóz nasion konopi, innych niż do siewu, objętych kodem CN 1207 99 91, importer wspólnotowy przedkłada Dyrektorowi Generalnemu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa dokumenty potwierdzające, że w terminie 12 miesięcy od dnia udzielenia pozwolenia na przywóz, z zastrzeżeniem ust. 2, nasiona te zostały:

1) uczynione niezdatnymi do siewu;

2) wymieszane z nasionami innymi niż konopie, do celów żywienia zwierząt, przy czym zawartość nasion konopi wynosiła nie więcej niż 15% całej mieszanki, a w przypadku wyrażenia zgody przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, o której mowa w § 4 ust. 2 pkt 2, nie więcej niż 25%;

3) wywiezione do kraju trzeciego.";

6) uchyla się załącznik do rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.
1 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).