§ 2. - Zmiana rozporządzenia w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1515

Akt jednorazowy
Wersja od: 19 sierpnia 2021 r.
§  2. 
W sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.