Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1731

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 września 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 4 września 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy

Na podstawie art. 228 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60 i 962) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie powołania Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1772) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Powołuje się Międzyresortową Komisję do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy, zwaną dalej "Komisją", w składzie:

1) przewodniczący - Danuta Koradecka, Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy;

2) zastępcy przewodniczącego:

a) Sławomir Czerczak, Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi,

b) Tomasz Dawidowicz, Ministerstwo Obrony Narodowej - Wojskowa Inspekcja Sanitarna;

3) sekretarz - Jolanta Skowroń, Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy;

4) pozostali członkowie:

a) Grzegorz Czwordon, Ministerstwo Cyfryzacji,

b) Wojciech Drebert, Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność",

c) Ewa Garstka, Ministerstwo Rozwoju,

d) Renata Górna, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych,

e) Beata Marta Iwańczuk, Państwowa Inspekcja Sanitarna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,

f) Andrzej Kalus, Wyższy Urząd Górniczy,

g) Antonina Klara Kisiel-Geisler, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,

h) Katarzyna Kitajewska, Ministerstwo Zdrowia - Główny Inspektorat Sanitarny,

i) Janusz Kompała, Główny Instytut Górnictwa,

j) Jerzy Król, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa,

k) Małgorzata Kupczewska-Dobecka, Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi,

l) Jan Krzysztof Ludwicki, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny,

m) Anna Margis, Ministerstwo Energii,

n) Stanisław Marzec, Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego,

o) Marta Matyjek, Związek Pracodawców "Business Centre Club",

p) Zygmunt Mierzejewski, Forum Związków Zawodowych,

q) Wanda Mikulska, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji,

r) Andrzej Milczarek, Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego,

s) Ernest Nasternak, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

t) Andrzej Niechwiej, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej,

u) Alfred Owoc, Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie,

v) Sylwia Oziembło-Brzykczy, Główny Inspektorat Pracy,

w) Marek Pietrzak, Ministerstwo Środowiska,

x) Marzena Podpora, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,

y) Małgorzata Pośniak, Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy,

z) Jacek Romankow, Związek Rzemiosła Polskiego,

za) Anna Siwek-Ślusarek, Ministerstwo Spraw Zagranicznych,

zb) Elżbieta Sosnowska, Polski Komitet Normalizacyjny,

ze) Łukasz Wojciech Stańczak, Polska Izba Przemysłu Chemicznego,

zd) Jerzy Wroński, Konfederacja Lewiatan.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.