Zmiana rozporządzenia w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1156

Akt jednorazowy
Wersja od: 31 maja 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII 1
z dnia 12 maja 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych

Na podstawie art. 197 pkt 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 981) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 3 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) zastępcy przewodniczącego w liczbie nie większej niż trzech;";

2)
w § 4:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Przewodniczący Komisji reprezentuje Komisję i kieruje całokształtem spraw związanych z realizacją zadań Komisji, w szczególności:

1) przygotowuje sprawę albo przekazuje ją zastępcy;

2) odpowiada za organizację postępowań wyjaśniających w sprawach nieprzekazanych zastępcy oraz zapewnia sprawny i niezakłócony przebieg tych postępowań;

3) zapoznaje się z dokumentacją spraw;

4) prowadzi korespondencję związaną z prowadzonymi postępowaniami wyjaśniającymi;

5) decyduje o przeprowadzeniu posiedzenia zespołu w formie, o której mowa w § 12a ust. 1, oraz informuje o tym uczestników posiedzenia;

6) wyznacza i odwołuje obrońców z urzędu do poszczególnych spraw;

7) z upoważnienia ministra zwraca się do organów administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości oraz innych instytucji i osób o udzielenie informacji niezbędnych do przeprowadzenia postępowań wyjaśniających;

8) przedstawia wnioski o:

a) wypłatę wynagrodzeń członkom Komisji i obrońcom z urzędu,

b) refundację innych wydatków związanych z przeprowadzonymi postępowaniami wyjaśniającymi;

9) przekazuje członkom Komisji informacje niezbędne do jej działalności;

10) rozpatruje skargi na działalność zespołów lub członków Komisji;

11) zwołuje, za zgodą ministra, posiedzenia prezydium i posiedzenia plenarne Komisji;

12) wnioskuje do ministra o przeprowadzenie szkoleń dla członków Komisji i obrońców z urzędu;

13) opracowuje orzecznictwo Komisji w celu publikacji;

14) sporządza roczne sprawozdania z działalności Komisji i przekazuje je ministrowi w terminie do dnia 31 marca roku następnego;

15) zapewnia zgodność z prawem i jednolitość orzecznictwa Komisji.",

b)
dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Zastępca przewodniczącego w sprawach przekazanych przez przewodniczącego Komisji:

1) odpowiada za organizację postępowań wyjaśniających oraz zapewnia sprawny i niezakłócony ich przebieg;

2) zapoznaje się z dokumentacją spraw;

3) prowadzi korespondencję związaną z prowadzonymi postępowaniami wyjaśniającymi;

4) decyduje o przeprowadzeniu posiedzenia zespołu w formie, o której mowa w § 12a ust. 1, oraz informuje o tym uczestników posiedzenia;

5) wyznacza i odwołuje obrońców z urzędu do poszczególnych spraw;

6) z upoważnienia ministra zwraca się do organów administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości oraz innych instytucji i osób o udzielenie informacji niezbędnych do przeprowadzenia postępowań wyjaśniających;

7) współdziała z przewodniczącym Komisji w celu zapewnienia zgodności z prawem i jednolitości orzecznictwa Komisji.";

3)
w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W przypadku, o którym mowa w art. 194 ust. 1b ustawy, minister zawiadamia odpowiednio sąd lub prokuratora o wszczęciu postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej i przekazaniu sprawy Komisji.";

4)
w § 8:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Przewodniczący Komisji albo zastępca przewodniczącego:

1) wyznacza skład zespołu do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, zwanego dalej "zespołem", oraz wskazuje przewodniczącego zespołu;

2) dokonuje zmian w składzie zespołu;

3) przekazuje zespołowi dotychczas zgromadzoną dokumentację sprawy;

4) wyznacza termin pierwszego posiedzenia zespołu oraz, w razie konieczności, terminy kolejnych posiedzeń;

5) zawiadamia o terminie posiedzenia ministra, członków zespołu oraz uczestników posiedzenia, w tym rzeczoznawcę majątkowego, wobec którego wszczęto postępowanie;

6) na wniosek rzeczoznawcy majątkowego, wobec którego wszczęto postępowanie, wyznacza obrońcę z urzędu.",

b)
po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. W postępowaniu wyjaśniającym prowadzonym w wyniku złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, o którym mowa w art. 127 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego, do składu zespołu wyznacza się członków Komisji, którzy dotychczas nie brali udziału w sprawie.",

c)
w ust. 4 w pkt 4 skreśla się wyrazy "lub tego rzeczoznawcy",
d)
ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Członek Komisji powiadamia przewodniczącego Komisji lub zastępcę przewodniczącego o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 4.";

5)
§ 9 otrzymuje brzmienie:

"§ 9. 1. Zmian w składzie zespołu dokonuje się, jeżeli:

1) wobec członka zespołu wszczęto postępowanie z tytułu odpowiedzialności zawodowej;

2) po wyznaczeniu składu zespołu wyszły na jaw okoliczności, o których mowa w § 8 ust. 4.

2. Zmian w składzie zespołu można dokonać, jeżeli członek zespołu:

1) zgłosił niemożność uczestniczenia w wyznaczonym posiedzeniu zespołu;

2) nie uczestniczył w wyznaczonym posiedzeniu zespołu.";

6)
w § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W zawiadomieniu o pierwszym posiedzeniu zespołu rzeczoznawcy majątkowemu, wobec którego wszczęto postępowanie, wyznacza się termin do złożenia wyjaśnień, a także informuje o możliwości ustanowienia obrońcy lub o możliwości wystąpienia do przewodniczącego Komisji albo zastępcy przewodniczącego o wyznaczenie obrońcy z urzędu.";

7)
w § 11:
a)
w ust. 2 skreśla się wyrazy "do przewodniczącego Komisji",
b)
w ust. 3 wyraz "ustawiony" zastępuje się wyrazem "ustanowiony",
c)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Na uzasadniony wniosek rzeczoznawcy majątkowego lub jego obrońcy z urzędu można wyznaczyć nowego obrońcę z urzędu w miejsce dotychczasowego.";

8)
w § 12 w ust. 4 dodaje się zdanie trzecie w brzmieniu:

"Przed podpisaniem protokołu odczytuje się jego treść.";

9)
po § 12 dodaje się § 12a w brzmieniu:

"§ 12a. 1. Posiedzenie może być przeprowadzone przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających odbycie go na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku (posiedzenie zdalne), po potwierdzeniu przez uczestników posiedzenia, że zostaną zapewnione warunki techniczne do pełnego i prawidłowego w nim udziału.

2. Protokół z posiedzenia przeprowadzonego w formie, o której mowa w ust. 1, podpisują wszyscy członkowie zespołu, a rzeczoznawca majątkowy składa oświadczenie, w formie ustnej do protokołu, o tym, że treść protokołu odzwierciedla przebieg tego posiedzenia.";

10)
§ 13 otrzymuje brzmienie:

"§ 13. W przypadku gdy podczas pierwszego posiedzenia zespołu nie można wyjaśnić wszystkich okoliczności sprawy, wyznacza się termin kolejnego posiedzenia zespołu. Przy wyznaczaniu terminu kolejnego posiedzenia zespołu przepis § 10 ust. 1 stosuje się odpowiednio. O terminie kolejnego posiedzenia zespołu zawiadamia się także obrońcę, o ile został ustanowiony lub wyznaczony z urzędu.";

11)
w § 16:
a)
ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Zespół przekazuje odpowiednio przewodniczącemu Komisji albo zastępcy przewodniczącego dokumentację z postępowania wyjaśniającego, w tym protokół końcowy, nie później niż w terminie 30 dni od dnia ostatniego posiedzenia zespołu.

2. Przewodniczący Komisji albo zastępca przewodniczącego sprawdza dokumentację z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego, podpisuje protokół końcowy, a następnie niezwłocznie przekazuje dokumentację ministrowi.",

b)
po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. W przypadku stwierdzenia braków formalnych lub błędów w dokumentacji z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego przewodniczący Komisji albo zastępca przewodniczącego zwraca dokumentację zespołowi w celu uzupełnienia lub poprawy.",

c)
w ust. 3 skreśla się wyrazy "przewodniczącemu Komisji";
12)
w § 17 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) podróże oraz noclegi członków Komisji i obrońców z urzędu;";

13)
w § 18 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2) biletów za przejazd środkami transportu;

3) potwierdzonych rachunków kosztów podróży;";

14)
§ 19 otrzymuje brzmienie:

"§ 19. 1. Członkom Komisji i obrońcom z urzędu przysługuje zwrot kosztów podróży i noclegów, z tym że:

1) koszty podróży transportem kolejowym są zwracane do wysokości ceny biletu drugiej klasy wraz z opłatami dodatkowymi, w tym miejscówkami;

2) koszty podróży transportem autobusowym są zwracane do wysokości ceny biletu;

3) koszty podróży transportem lotniczym są zwracane do wysokości ceny biletu w klasie ekonomicznej;

4) koszty podróży samochodem prywatnym są zwracane w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów najkrótszą trasą i stawki za jeden kilometr przebiegu; w uzasadnionych przypadkach może zostać zwrócony koszt podróży trasą optymalną;

5) koszty noclegu zwraca się w wysokości poniesionych wydatków, jednak nie większej niż 450 zł za dobę hotelową.

2. Stawka za jeden kilometr przebiegu, o której mowa w ust. 1 pkt 4, wynosi 0,45 zł.

3. W przypadku odbycia podróży jednym samochodem przez kilku członków Komisji lub obrońców z urzędu zwrot kosztów podróży przysługuje wyłącznie temu członkowi Komisji albo obrońcy z urzędu, który jest właścicielem lub współwłaścicielem samochodu, albo temu członkowi Komisji albo obrońcy z urzędu, który użytkował samochód za pisemną zgodą właściciela.

4. Koszty podróży i noclegów, o których mowa w ust. 1, są zwracane w przypadku, gdy posiedzenie Komisji odbywa się poza miejscowością zamieszkania członka Komisji lub obrońcy z urzędu.

5. Członkowie Komisji lub obrońcy z urzędu dostarczają dokumenty potwierdzające odbycie podróży lub skorzystanie z noclegu w związku z ich udziałem w posiedzeniu Komisji nie później niż w terminie 21 dni od dnia zakończenia podróży. W przypadku doręczenia dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896) termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem dokumenty te zostały nadane w placówce pocztowej operatora pocztowego.";

15)
w § 20:
a)
w ust. 1 wyrazy "jego zastępcy" zastępuje się wyrazami "zastępcy przewodniczącego",
b)
ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Obrońcy z urzędu, który złożył rezygnację z obrony rzeczoznawcy majątkowego, wobec którego wszczęto postępowanie, wynagrodzenie nie przysługuje.",

c)
dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

"7. Przewodniczącemu Komisji przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2500 zł.".

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Rozwoju i Technologii kieruje działem administracji rządowej -budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Technologii (Dz. U. poz. 838).