Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2426

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 grudnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU 1
z dnia 18 grudnia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych

Na podstawie art. 197 pkt 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 i 2348) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 551) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 19 w pkt 3 wyrazy "350 zł" zastępuje się wyrazami "450 zł";
2) w § 20:
a) w ust. 1 wyrazy "600 zł" zastępuje się wyrazami "800 zł",
b) w ust. 3:
w pkt 1 wyrazy "800 zł" zastępuje się wyrazami "950 zł",
w pkt 2 wyrazy "600 zł" zastępuje się wyrazami "750 zł",
w pkt 3 wyrazy "400 zł" zastępuje się wyrazami "500 zł".
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.
1 Minister Inwestycji i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Inwestycji i Rozwoju (Dz. U. poz. 94 i 175).