Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1388

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 lipca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 4 lipca 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w zakresie formularzy mandatu karnego, mandatów karnych generowanych przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego oraz podmiotów nabywających odpłatnie formularze mandatu karnego

Na podstawie art. 100 § 14 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2018 r. poz. 475, 1039 i 1387) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie postępowania w zakresie formularzy mandatu karnego, mandatów karnych generowanych przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego oraz podmiotów nabywających odpłatnie formularze mandatu karnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 960) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3:
a) w ust. 1 wyrazy "Minister właściwy do spraw wewnętrznych" zastępuje się wyrazami "Minister właściwy do spraw finansów publicznych albo organ wyznaczony zgodnie z art. 100 § 4a ustawy",
b) w ust. 2 wyrazy "ministra właściwego do spraw wewnętrznych" zastępuje się wyrazami "ministra właściwego do spraw finansów publicznych albo organu wyznaczonego zgodnie z art. 100 § 4a ustawy";
2) w § 8 w ust. 2 uchyla się pkt 2.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.