Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1012

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 maja 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 15 maja 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w razie wypadku lub ujawnienia choroby, pozostających w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową (Dz. U. z 2014 r. poz. 213 i 1822 oraz z 2016 r. poz. 2138) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 września 2003 r. w sprawie postępowania w razie wypadku lub ujawnienia choroby, pozostających w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1083 oraz z 2015 r. poz. 1597) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4a ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Zgodę, o której mowa w ust. 2, w sytuacji zaistnienia wypadku śmiertelnego, wypadku powodującego ciężkie uszkodzenie ciała albo jeśli w wyniku tego samego zdarzenia wypadkowi uległo co najmniej dwóch żołnierzy, wyraża dowódca jednostki wojskowej, w uzgodnieniu z właściwym prokuratorem do spraw wojskowych.";

2) w § 7:
a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Komisja powypadkowa sporządza protokół powypadkowy, w którym podaje się:

1) skład komisji powypadkowej;

2) stopień wojskowy, imię i nazwisko żołnierza, który uległ wypadkowi;

3) datę i miejsce wypadku;

4) opis okoliczności wypadku;

5) przyczyny wypadku;

6) doznane przez żołnierza obrażenia ciała, a jeżeli poniósł on śmierć - fakt śmierci;

7) wnioski i środki profilaktyczne;

8) pouczenie o prawie zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole;

9) podpisy członków komisji.

2. Dane dotyczące doznanych przez żołnierza obrażeń ciała wpisuje się do protokołu powypadkowego na podstawie dokumentacji medycznej lub opinii lekarza.",

b) w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) obrażenia ciała lub śmierć żołnierza zostały spowodowane przez niego umyślnie".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.