Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.858

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 maja 2020 r.
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 3 października 2019 r. w sprawie postępowania podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa, a także doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do takich instrumentów (Dz. U. poz. 2110) w § 52 w ust. 1 wyrazy "6 miesięcy" zastępuje się wyrazami "8 miesięcy".