Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.81

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 stycznia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 10 stycznia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1010) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 465) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 część wspólna otrzymuje brzmienie:

"- z zachowaniem warunków określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.), zwanym dalej "rozporządzeniem nr 651/2014".";

2) w § 2 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"l) w przypadkach określonych w art. 1 ust. 2 lit. c i d, ust. 3 lit. a-d, ust. 4 i 5 oraz art. 13 rozporządzenia nr 651/2014;";

3) w § 4 w ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) przedsiębiorca ubiegający się o pomoc dokonał przeniesienia w rozumieniu art. 2 pkt 61a rozporządzenia nr 651/2014 do zakładu, w którym ma zostać dokonana nowa inwestycja, której dotyczy wniosek o pomoc, w okresie dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o pomoc albo w dniu złożenia wniosku o pomoc ma zamiar dokonać takiego przeniesienia w okresie dwóch lat od zakończenia inwestycji objętej zezwoleniem.";

4) w § 6 ust. 9 otrzymuje brzmienie:

"9. W przypadku pomocy regionalnej przyznanej dużemu przedsiębiorcy w rozumieniu art. 2 pkt 24 rozporządzenia nr 651/2014 na zasadniczą zmianę procesu produkcji koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą powinny przekraczać koszty amortyzacji aktywów związanych z działalnością podlegającą modernizacji w okresie trzech poprzednich lat obrotowych przed dniem złożenia wniosku o pomoc.".

§  2. 
1.  Przepisów rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, nie stosuje się do zezwoleń udzielonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
2.  Do wniosków o udzielenie pomocy, złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.