Zmiana rozporządzenia w sprawie pomocy psychologicznej udzielanej weteranowi-żołnierzowi lub weteranowi... - Dz.U.2020.1474 - OpenLEX

Zmiana rozporządzenia w sprawie pomocy psychologicznej udzielanej weteranowi-żołnierzowi lub weteranowi poszkodowanemu-żołnierzowi oraz najbliższym członkom jego rodziny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1474

Akt jednorazowy
Wersja od: 28 sierpnia 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 18 sierpnia 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy psychologicznej udzielanej weteranowi-żołnierzowi lub weteranowi poszkodowanemu-żołnierzowi oraz najbliższym członkom jego rodziny

Na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1569 i 1726) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie pomocy psychologicznej udzielanej weteranowi-żołnierzowi lub weteranowi poszkodowanemu-żołnierzowi oraz najbliższym członkom jego rodziny (Dz. U. z 2014 r. poz. 1791) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 6:
a)
w ust. 1:
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) psychologów w jednostkach wojskowych - do psychologów koordynujących działalność psychologiczną w Dowództwie Generalnym RodzajówSił Zbrojnych, w Dowództwie Operacyjnym RodzajówSił Zbrojnych, w Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych, w Komendzie Głównej Żandarmerii Wojskowej, w Dowództwie Garnizonu Warszawa oraz w Dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej;",

pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) psychologów w podmiotach leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej - do dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw zdrowia.",

b)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zbiorcze sprawozdania obejmujące sprawozdania, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, są przesyłane, drogą służbową, do dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw zdrowia w terminie do dnia 31 marca każdego roku za rok poprzedni.";

2)
w § 7 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw zdrowia:".

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.