Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1031

| Akt oczekujący
Wersja od: 4 czerwca 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 22 maja 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy finansowej na kształcenie dzieci funkcjonariuszy Służby Więziennej, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą

Na podstawie art. 213 ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1542, 1669, 2245 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 125) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lipca 2010 r. w sprawie pomocy finansowej na kształcenie dzieci funkcjonariuszy Służby Więziennej, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą (Dz. U. poz. 954) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 w ust. 4 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1) do dnia 31 lipca - w przypadku uczniów i słuchaczy szkół publicznych i niepublicznych oraz publicznych i niepublicznych szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne;

2) do dnia 30 września - w przypadku studentów szkół wyższych oraz słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych.";

2) w § 5 w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1) dla uczniów i słuchaczy, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 1 - dwukrotność przeciętnego miesięcznego uposażenia funkcjonariusza;

2) dla słuchaczy i studentów, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 2 - trzykrotność przeciętnego miesięcznego uposażenia funkcjonariusza.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.