Zmiana rozporządzenia w sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi... - Dz.U.2019.1341 - OpenLEX

Zmiana rozporządzenia w sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu postępowania z zapisami obrazu z tych pomieszczeń, pokoi i izb.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1341

Akt jednorazowy
Wersja od: 18 lipca 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 2 lipca 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu postępowania z zapisami obrazu z tych pomieszczeń, pokoi i izb

Na podstawie art. 15 ust. 10 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2019 r. poz. 161, 125 i 1091) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu postępowania z zapisami obrazu z tych pomieszczeń, pokoi i izb (Dz. U. poz. 638, z 2015 r. poz. 279 oraz z 2017 r. poz. 988) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w załączniku nr 1:
a)
§ 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. 1. Osoba przyjmowana do pomieszczenia podaje swoje imię i nazwisko, imię ojca, datę i miejsce urodzenia, informacje o miejscu zameldowania lub pobytu oraz o stanie zdrowia.

2. Osobę przyjmowaną do pomieszczenia oraz w nim umieszczoną poddaje się sprawdzeniu prewencyjnemu.",

b)
w § 6:
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Przedmioty znalezione i odebrane w trakcie sprawdzenia prewencyjnego, o którym mowa w § 5 ust. 2, wpisuje się z oznaczeniem cech indywidualnych do kwitu depozytowego. Kwit depozytowy podpisuje osoba przyjmowana do pomieszczenia oraz policjant, który zdeponował przedmioty w nim wyszczególnione.",

uchyla się ust. 3,
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Przedmiotów znalezionych i odebranych w trakcie sprawdzenia prewencyjnego, o którym mowa w § 5 ust. 2, nie można przekazać osobie umieszczonej w pomieszczeniu.",

c)
uchyla się § 12;
2)
w załączniku nr 10:
a)
§ 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. 1. Osoba umieszczana w pokoju przejściowym podaje swoje imię i nazwisko, imię ojca, datę i miejsce urodzenia, informacje o miejscu zameldowania lub pobytu oraz o stanie zdrowia.

2. Osobę umieszczaną w pokoju przejściowym oraz w nim przebywającą poddaje się sprawdzeniu prewencyjnemu.",

b)
w § 3:
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Przedmioty znalezione i odebrane w trakcie sprawdzenia prewencyjnego, o którym mowa w § 2 ust. 2, wpisuje się z oznaczeniem cech indywidualnych do kwitu depozytowego. Kwit depozytowy podpisuje osoba przyjmowana do pokoju przejściowego oraz policjant, który zdeponował przedmioty w nim wyszczególnione.",

uchyla się ust. 3,
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Przedmiotów znalezionych i odebranych w trakcie sprawdzenia prewencyjnego, o którym mowa w § 2 ust. 2, nie można przekazać osobie umieszczonej w pokoju przejściowym.",

c)
uchyla się § 8;
3)
w załączniku nr 11:
a)
§ 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. 1. Osoba umieszczana w tymczasowym pomieszczeniu przejściowym podaje swoje imię i nazwisko, imię ojca, datę i miejsce urodzenia, informacje o miejscu zameldowania lub pobytu oraz o stanie zdrowia.

2. Osobę umieszczaną w tymczasowym pomieszczeniu przejściowym oraz w nim przebywającą poddaje się sprawdzeniu prewencyjnemu",

b)
w § 3:
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Przedmioty znalezione i odebrane w trakcie sprawdzenia prewencyjnego, o którym mowa w § 2 ust. 2, wpisuje się z oznaczeniem cech indywidualnych do kwitu depozytowego. Kwit depozytowy podpisuje osoba przyjmowana do tymczasowego pomieszczenia przejściowego oraz policjant, który zdeponował przedmioty w nim wyszczególnione.",

uchyla się ust. 3,
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Przedmiotów znalezionych i odebranych w trakcie sprawdzenia prewencyjnego, o którym mowa w § 2 ust. 2, nie można przekazać osobie umieszczonej w tymczasowym pomieszczeniu przejściowym.",

c)
w § 7 uchyla się ust. 3;
4)
w załączniku nr 12:
a)
§ 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. 1. Przy przyjęciu do izby nieletni podaje swoje imię i nazwisko, imię ojca, datę i miejsce urodzenia, informacje o miejscu zameldowania lub pobytu oraz o stanie zdrowia.

2. Nieletniego umieszczanego w izbie oraz w niej przebywającego poddaje się sprawdzeniu prewencyjnemu.",

b)
w § 5:
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Przedmioty znalezione i odebrane w trakcie sprawdzenia prewencyjnego, o którym mowa w § 4 ust. 2, wpisuje się z oznaczeniem cech indywidualnych do kwitu depozytowego. Kwit depozytowy podpisuje nieletni przyjmowany do izby oraz policjant, który zdeponował przedmioty w nim wyszczególnione.",

uchyla się ust. 3,
ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

"4. Przedmiotów znalezionych i odebranych w trakcie sprawdzenia prewencyjnego, o którym mowa w § 4 ust. 2, nie można przekazać nieletniemu umieszczonemu w izbie.

5. Przedmioty znalezione i odebrane w trakcie sprawdzenia prewencyjnego, o którym mowa w § 4 ust. 2, jeżeli nie zostały zatrzymane lub zajęte w drodze zabezpieczenia bądź egzekucji administracyjnej, można wydać jednemu z rodziców lub opiekunowi nieletniego.",

c)
uchyla się § 16.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1058).