Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2440

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 grudnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 20 grudnia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU)

Na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 997, 1000, 1629 i 1669) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676 oraz z 2017 r. poz. 2453) w § 3 w części wspólnej wyrazy "31 grudnia 2018 r." zastępuje się wyrazami "31 grudnia 2019 r.".
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2018 r.