Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2453

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 grudnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 12 grudnia 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU)

Na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1068 oraz z 2017 r. poz. 60) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 w części wspólnej wyrazy "31 grudnia 2017 r." zastępuje się wyrazami "31 grudnia 2018 r.";
2) w załączniku do rozporządzenia "Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2015)" wprowadza się zmiany określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 2017 r.

ZAŁĄCZNIK

W załączniku "Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2015)" w części Schemat klasyfikacji w sekcji P Edukacja wprowadza się następujące zmiany:

1) opis sekcji otrzymuje brzmienie:

"Sekcja ta obejmuje:

- usługi placówek wychowania przedszkolnego,

- usługi szkół podstawowych,

- usługi gimnazjów,

- usługi liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I i II stopnia,

- usługi szkół policealnych,

- usługi kolegiów pracowników służb społecznych i placówek doskonalenia nauczycieli,

- usługi szkół wyższych,

- usługi w zakresie pozaszkolnych form edukacji.

Sekcja ta nie obejmuje:

- usług opieki dziennej nad dziećmi, sklasyfikowanych w 88.91.1.

Uwagi:

- edukacja może odbywać się w szkołach publicznych i niepublicznych wszystkich typów prowadzonych przez organy administracji rządowej, jednostki samorządu terytorialnego lub inne osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w ramach obowiązującego systemu oświaty i szkolnictwa wyższego,

- edukacja może odbywać się w formach: stacjonarnej, niestacjonarnej lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,

- edukacja może odbywać się w szkołach specjalnych na odpowiednich poziomach nauczania,

- edukacja może odbywać się w szkołach: przy zakładach karnych i aresztach śledczych oraz w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, na odpowiednich poziomach nauczania.";

2) w tabeli:

a) grupowania 85.3 Usługi gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, z wyłączeniem szkół policealnych i 85.31 Usługi gimnazjów, liceów ogólnokształcących i profilowanych otrzymują brzmienie:

85.3USŁUGI GIMNAZJÓW, SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM SZKÓŁ POLICEALNYCH
85.31USŁUGI GIMNAZJÓW I LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

b) grupowania od 85.31.2 Usługi liceów ogólnokształcących i profilowanych do 85.32.12.2 Usługi szkół specjalnych przysposabiających do pracy otrzymują brzmienie:

85.31.2USŁUGI LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
85.31.21Usługi liceów ogólnokształcących on-line
85.31.21.0Usługi liceów ogólnokształcących on-line
85.31.22Usługi liceów ogólnokształcących, z wyłączeniem usług liceów ogólnokształcących on-line
85.31.22.0Usługi liceów ogólnokształcących, z wyłączeniem usług liceów ogólnokształcących on-line
85.32USŁUGI SZKÓŁ PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE ZAWODOWE, Z WYŁĄCZENIEM SZKÓŁ POLICEALNYCH
85.32.1USŁUGI BRANŻOWYCH SZKÓŁ I i II STOPNIA
85.32.11Usługi branżowych szkół I i II stopnia on-line
85.32.11.0Usługi branżowych szkół I i II stopnia on-line
85.32.12Usługi branżowych szkół I i II stopnia, z wyłączeniem usług branżowych szkół I i II stopnia on-line, oraz usługi szkół specjalnych przysposabiających do pracy
85.32.12.1Usługi branżowych szkół I stopnia, z wyłączeniem usług branżowych szkół I stopnia on-line
85.32.12.2Usługi branżowych szkół II stopnia, z wyłączeniem usług branżowych szkół II stopnia on-line

c) po grupowaniu 85.32.12.2 Usługi branżowych szkół II stopnia, z wyłączeniem usług branżowych szkół II stopnia on-line dodaje się grupowanie 85.32.12.3 w brzmieniu:

85.32.12.3Usługi szkół specjalnych przysposabiających do pracy

d) grupowania od 85.4 Usługi szkół policealnych, zakładów kształcenia nauczycieli, kolegiów pracowników służb społecznych oraz usługi szkół wyższych do 85.42.42.0 Usługi szkół wyższych w zakresie studiów doktoranckich lub równoważnych, z wyłączeniem usług szkół wyższych on-line otrzymują brzmienie:

85.4USŁUGI SZKÓŁ POLICEALNYCH I USŁUGI SZKÓŁ WYŻSZYCH
85.41USŁUGI SZKÓŁ POLICEALNYCH, KOLEGIÓW PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH ORAZ PLACÓWEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
85.41.1USŁUGI SZKÓŁ POLICEALNYCH, KOLEGIÓW PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH ORAZ PLACÓWEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
85.41.11Usługi szkół policealnych on-line
85.41.11.0Usługi szkół policealnych on-line
85.41.12Usługi szkół policealnych, z wyłączeniem usług szkół policealnych on-line
85.41.12.0Usługi szkół policealnych, z wyłączeniem usług szkół policealnych on-line
85.41.13Usługi kolegiów pracowników służb społecznych oraz placówek doskonalenia nauczycieli on-line
85.41.13.0Usługi kolegiów pracowników służb społecznych oraz placówek doskonalenia nauczycieli on-line
85.41.14Usługi kolegiów pracowników służb społecznych oraz placówek doskonalenia nauczycieli, z wyłączeniem usług kolegiów pracowników służb społecznych oraz placówek doskonalenia nauczycieli on-line
85.41.14.1Usługi kolegiów pracowników służb społecznych, z wyłączeniem usług kolegiów pracowników służb społecznych on-line
85.41.14.2Usługi placówek doskonalenia nauczycieli, z wyłączeniem usług placówek doskonalenia nauczycieli on-line
85.42USŁUGI SZKÓŁ WYŻSZYCH
85.42.1USŁUGI SZKÓŁ WYŻSZYCH
85.42.11Usługi szkół wyższych o profilu zawodowym (studia krótkiego cyklu) on-line
85.42.11.0Usługi szkół wyższych o profilu zawodowym (studia krótkiego cyklu) on-line
85.42.12Usługi szkół wyższych o profilu zawodowym (studia krótkiego cyklu), z wyłączeniem usług szkół on-line
85.42.12.0Usługi szkół wyższych o profilu zawodowym (studia krótkiego cyklu), z wyłączeniem usług szkół on-line
85.42.2USŁUGI SZKÓŁ WYŻSZYCH W ZAKRESIE STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA ORAZ STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
85.42.21Usługi szkół wyższych w zakresie studiów pierwszego stopnia oraz studiów podyplomowych on-line
85.42.21.0Usługi szkół wyższych w zakresie studiów pierwszego stopnia oraz studiów podyplomowych on-line
85.42.22Usługi szkół wyższych w zakresie studiów pierwszego stopnia oraz studiów podyplomowych, z wyłączeniem usług szkół wyższych on-line
85.42.22.0Usługi szkół wyższych w zakresie studiów pierwszego stopnia oraz studiów podyplomowych, z wyłączeniem usług szkół wyższych on-line
85.42.3USŁUGI SZKÓŁ WYŻSZYCH W ZAKRESIE STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH
85.42.31Usługi szkół wyższych w zakresie studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich on-line
85.42.31.0Usługi szkół wyższych w zakresie studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich on-line
85.42.32Usługi szkół wyższych w zakresie studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, z wyłączeniem usług szkół wyższych on-line
85.42.32.0Usługi szkół wyższych w zakresie studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, z wyłączeniem usług szkół wyższych on-line
85.42.4USŁUGI SZKÓŁ WYŻSZYCH W ZAKRESIE STUDIÓW TRZECIEGO STOPNIA
85.42.41Usługi szkół wyższych w zakresie studiów trzeciego stopnia on-line
85.42.41.0Usługi szkół wyższych w zakresie studiów trzeciego stopnia on-line
85.42.42Usługi szkół wyższych w zakresie studiów trzeciego stopnia, z wyłączeniem usług szkół wyższych on-line
85.42.42.0Usługi szkół wyższych w zakresie studiów trzeciego stopnia, z wyłączeniem usług szkół wyższych on-line