Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2440

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 grudnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 12 grudnia 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)

Na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1068 oraz z 2017 r. poz. 60) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. poz. 1885 oraz z 2009 r. poz. 489) w załączniku do rozporządzenia "Polska Klasyfikacja Działalności (PKD)" wprowadza się zmiany określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 2017 r.

ZAŁĄCZNIK

W załączniku "Polska Klasyfikacja Działalności (PKD)" wprowadza się następujące zmiany:

1) w części 2 Schemat klasyfikacji Sekcja P Edukacja otrzymuje brzmienie:

85EDUKACJA
85.185.1085.10.ZPlacówki wychowania przedszkolnego
85.285.2085.20.ZSzkoły podstawowe
85.3Gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne i szkoły ponadpodstawowe, z wyłączeniem szkół policealnych
85.31Gimnazja i licea ogólnokształcące
85.31.AGimnazja
85.31.BLicea ogólnokształcące
85.32Szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, z wyłączeniem szkół policealnych
85.32.ATechnika
85.32.BBranżowe szkoły I stopnia
85.32.CSzkoły specjalne przysposabiające do pracy
85.32.DBranżowe szkoły II stopnia
85.4Szkoły policealne oraz wyższe
85.41Szkoły policealne, kolegia pracowników służb społecznych i placówki doskonalenia nauczycieli
85.41.ASzkoły policealne
85.41.BKolegia pracowników służb społecznych
85.41.CPlacówki doskonalenia nauczycieli
85.4285.42.ZSzkoły wyższe
85.5Pozaszkolne formy edukacji
85.5185.51.ZPozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
85.5285.52.ZPozaszkolne formy edukacji artystycznej
85.5385.53.ZPozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
85.59Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
85.59.ANauka języków obcych
85.59.BPozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
85.685.6085.60.ZDziałalność wspomagająca edukację

2) w części 3 Wyjaśnienia PKD 2007:

a) opis Sekcji P Edukacja otrzymuje brzmienie:

"Sekcja ta obejmuje:

- edukację w szkołach publicznych i niepublicznych wszystkich typów, prowadzonych przez organy administracji rządowej, jednostki samorządu terytorialnego lub inne osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w ramach obowiązującego systemu oświaty i szkolnictwa wyższego,

- edukację w formach: stacjonarnej, niestacjonarnej lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,

- edukację prowadzoną na różnych poziomach kształcenia, włączając kształcenie specjalne,

- edukację dla dorosłych prowadzoną na poziomie szkół podstawowych, gimnazjów, liceów ogólnokształcących i szkół policealnych oraz w formach pozaszkolnych (w tym: edukację prowadzoną w publicznych i niepublicznych placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego, ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych),

- kształcenie w szkołach wojskowych i akademiach wojskowych,

- edukację w szkołach przy zakładach karnych i aresztach śledczych oraz w szkołach w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich na odpowiednich poziomach nauczania,

- pozaszkolne formy dokształcania i doskonalenia zawodowego (w tym: kwalifikacyjne kursy zawodowe umożliwiające przystąpienie do egzaminu zawodowego oraz uzyskanie świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe),

- pozaszkolne formy edukacji związane głównie ze sportem i rekreacją, np. kursy gry w tenisa lub golfa itp.,

- działalność usługową wspomagającą edukację.",

b) opisy grupowań od 85.10.Z Wychowanie przedszkolne do 85.5 Pozaszkolne formy edukacji otrzymują brzmienie:

"85.10.Z Placówki wychowania przedszkolnego

Podklasa ta obejmuje:

- wychowanie przedszkolne, którego celem jest wspieranie rozwoju dziecka i przygotowanie go do rozpoczęcia nauki w szkole. Wychowanie przedszkolne jest prowadzone w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego.

Podklasa ta nie obejmuje:

- żłobków i pozostałej dziennej opieki nad dziećmi, sklasyfikowanej w 88.91.Z.

85.20.Z Szkoły podstawowe

Podklasa ta obejmuje:

- edukację na poziomie podstawowym zapewniającą uczniom zdobycie umiejętności w zakresie czytania, pisania i liczenia oraz podstawowych umiejętności i wiedzy w zakresie takich przedmiotów jak: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie, przyroda, fizyka, chemia, geografia, biologia, plastyka, muzyka, technika, informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa i wychowanie fizyczne. Edukacja w zakresie szkoły podstawowej jest obowiązkowa,

- edukację w szkołach artystycznych niedających uprawnień zawodowych (I stopnia) realizującą pierwszy etap kształcenia artystycznego, którego ukończenie nie daje zawodu.

Podklasa ta nie obejmuje:

- edukacji pozaszkolnej określonej i sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 85.5,

- dziennej opieki nad dziećmi, sklasyfikowanej w 88.91.Z.

85.31.A Gimnazja

Podklasa ta obejmuje:

- obowiązkową edukację w gimnazjach. Warunkiem formalnym przyjęcia do gimnazjum jest ukończenie szkoły podstawowej. Natomiast warunkiem koniecznym ukończenia gimnazjum jest przystąpienie do egzaminu zewnętrznego przeprowadzanego w klasie trzeciej. Absolwenci gimnazjum mają obowiązek kontynuowania nauki (do ukończenia 18 roku życia) w szkołach ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych, w ramach przygotowania zawodowego u pracodawcy lub na kwalifikacyjnym kursie zawodowym.

85.31.B Licea ogólnokształcące

Podklasa ta obejmuje:

- edukację w liceach ogólnokształcących. Jednym z głównych celów kształcenia jest przygotowanie uczniów do ubiegania się o przyjęcie do szkół wyższych lub szkół policealnych. Absolwenci liceów po ukończeniu klasy programowo najwyższej uzyskują wykształcenie średnie, co daje im możliwość ubiegania się o przyjęcie do szkół policealnych; po zdaniu egzaminu maturalnego uzyskują prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe.

85.32.A Technika

Podklasa ta obejmuje:

- edukację w technikum, którego ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów zawodowych, a także umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, co pozwala na kontynuowanie nauki na studiach wyższych. Absolwenci techników po ukończeniu klasy programowo najwyższej uzyskują wykształcenie średnie, co daje im możliwość ubiegania się o przyjęcie do szkół policealnych; po zdaniu egzaminu maturalnego uzyskują prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe,

- edukację w szkołach artystycznych (włączając realizujące program ogólnokształcący), dających uprawnienia zawodowe.

85.32.B Branżowe szkoły I stopnia

Podklasa ta obejmuje:

- edukację w branżowej szkole I stopnia, której ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu zawodowego, a także dalsze kształcenie w branżowej szkole II stopnia lub liceum ogólnokształcącym dla dorosłych. Kształcenie w branżowej szkole I stopnia mogą podejmować absolwenci szkół podstawowych i gimnazjów.

85.32.C Szkoły specjalne przysposabiające do pracy

Podklasa ta obejmuje:

- edukację w szkołach specjalnych przysposabiających do pracy uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły przysposabiającej do pracy. Jest to typ szkoły, której ukończenie nie przewiduje kontynuowania nauki w systemie szkolnym.

85.32.D Branżowe szkoły II stopnia

Podklasa ta obejmuje:

- edukację w branżowej szkole II stopnia, której ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika po zdaniu egzaminu zawodowego, a także umożliwia otrzymanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. Absolwenci po ukończeniu klasy programowo najwyższej uzyskują wykształcenie średnie branżowe, co daje im możliwość ubiegania się o przyjęcie do szkół policealnych. Natomiast po uzyskaniu świadectwa dojrzałości będą mogli kontynuować naukę na studiach wyższych. Kształcenie w branżowej szkole II stopnia mogą podejmować absolwenci branżowych szkół I stopnia.

85.41.A Szkoły policealne

Podklasa ta obejmuje:

- edukację w szkołach policealnych przygotowujących do wykonywania zawodu, której ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów zawodowych. Okres kształcenia, w zależności od zdobywanego zawodu, określa klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego. Warunkiem przyjęcia do szkoły policealnej jest posiadanie wykształcenia średniego lub średniego branżowego,

- edukację w szkołach artystycznych, dających uprawnienia zawodowe.

85.41.B Kolegia pracowników służb społecznych

Podklasa ta obejmuje:

- edukację w kolegiach pracowników służb społecznych. Kolegia kształcą w zawodzie pracownika socjalnego w systemie dziennym, wieczorowym lub zaocznym. Słuchaczem kolegium może być osoba, która posiada świadectwo dojrzałości oraz uzyskała pozytywny wynik w postępowaniu rekrutacyjnym.

85.41.C Placówki doskonalenia nauczycieli

Podklasa ta obejmuje:

- edukację w placówkach doskonalenia nauczycieli, której celem jest doskonalenie zawodowe nauczycieli,

- działania placówek doskonalenia nauczycieli na rzecz doskonalenia systemu oświaty, zgodnie z polityką oświatową państwa, w zakresie określonym w statutach tych placówek, oraz wykonywanie przez nie zadań związanych z podnoszeniem jakości edukacji.

85.42.Z Szkoły wyższe

Podklasa ta obejmuje:

- kształcenie w szkołach wyższych publicznych i niepublicznych prowadzone na poziomie:

- studiów krótkiego cyklu, opierających się zwykle na praktycznej nauce, właściwej dla wykonywania danego zawodu i przygotowujących studentów do wejścia na rynek pracy lub do innych programów kształcenia wyższego,

- studiów pierwszego stopnia, na które przyjmowani są kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości, kończące się uzyskaniem kwalifikacji pierwszego stopnia,

- studiów drugiego stopnia, na które przyjmowani są kandydaci posiadający co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia, kończące się uzyskaniem kwalifikacji drugiego stopnia,

- jednolitych studiów magisterskich, na które przyjmowani są kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości, kończące się uzyskaniem kwalifikacji drugiego stopnia,

- studiów podyplomowych, na które przyjmowani są kandydaci, którzy ukończyli co najmniej studia pierwszego stopnia, kończące się uzyskaniem kwalifikacji podyplomowych,

- studiów trzeciego stopnia (studiów doktoranckich), na które przyjmowani są kandydaci posiadający kwalifikacje drugiego stopnia, kończące się uzyskaniem kwalifikacji trzeciego stopnia.

Kształcenie odbywa się w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

85.5 Pozaszkolne formy edukacji

Grupa ta obejmuje:

- kontynuację edukacji ogólnej oraz kształcenie zawodowe (kształcenie jest związane głównie z rozwijaniem własnych zainteresowań, uzyskiwaniem i uzupełnianiem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych oraz doskonaleniem zawodowym),

- obozy i szkoły oferujące grupom i osobom indywidualnym kursy i zajęcia sportowe, z języków obcych, zajęcia artystyczne, teatralne lub muzyczne, szkolenia specjalistyczne, inne niż ujęte w odpowiednich podklasach grup 85.1-85.4.

Grupa ta nie obejmuje:

- działalności sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach grup 85.1-85.4, tj. edukacji na poziomie przedszkolnym, podstawowym, ponadpodstawowym, policealnym i wyższym.",

c) opis podklasy 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane otrzymuje brzmienie:

"Podklasa ta obejmuje:

- edukację, w której nie da się zdefiniować poziomu nauczania,

- działalność placówek kształcenia praktycznego, placówek kształcenia ustawicznego oraz ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego,

- korepetycje, włączając korepetycje z języków obcych,

- działalność ośrodków prowadzących kursy wyrównawcze,

- kursy przygotowujące do egzaminu z wiedzy zawodowej,

- kursy komputerowe,

- naukę religii,

- kursy udzielania pierwszej pomocy,

- szkoły przetrwania,

- szkolenia z zakresu komunikacji werbalnej i niewerbalnej,

- kursy szybkiego czytania,

- pozostałe pozaszkolne formy edukacji związane głównie z rozwijaniem własnych zainteresowań, uzyskiwaniem i uzupełnianiem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych oraz doskonaleniem zawodowym (włączając: kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych, kursy kompetencji ogólnych, turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników).

Podklasa ta nie obejmuje:

- edukacji sklasyfikowanej w podklasach od 85.10.Z do 85.59.A.";

3) w części 4 Klucze powiązań PKD 2004 - PKD 2007 oraz PKD 2007 - PKD 2004

w Tablicy Nr 1 Klucz powiązań PKD 2004 - PKD 2007:

a) w części Sekcja I Transport, gospodarka magazynowa i łączność:

- symbol 63.22.D Działalność wspomagająca transport wodny pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana otrzymuje brzmienie:

PKD-2004PKD-2007
SymbolNazwa podklasySymbolNazwa podklasyOpis zakresu podklasy
63.22.DDziałalność wspomagająca transport wodny pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana52.22.A*Działalność usługowa wspomagająca transport morskidot. wyłącznie:

-działalności latarni morskich,

-pozostałej działalności usługowej wspomagającej transport morski, gdzie indziej niesklasyfikowanej

52.22.B*Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowydot. wyłącznie:

-działalności usługowej wspomagającej transport śródlądowy, gdzie indziej niesklasyfikowanej

85.32.A*Technikadot. wyłącznie:

-działalności szkół pozwalających uzyskać zawodowe certyfikaty i uprawnienia upoważniające do prowadzenia statków

85.32.B*Branżowe szkoły I stopniadot. wyłącznie:

-działalności szkół pozwalających uzyskać zawodowe certyfikaty i uprawnienia upoważniające do prowadzenia statków

- symbol 63.23D Działalność wspomagająca transport lotniczy pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana otrzymuje brzmienie:

PKD-2004PKD-2007
SymbolNazwa podklasySymbolNazwa podklasyOpis zakresu podklasy
63.23.DDziałalność wspomagająca transport lotniczy pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana52.23.Z*Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczyz wyłączeniem:

-działalności szkół nauki latania pozwalających uzyskać zawodowe certyfikaty i uprawnienia w zakresie pilotażu

85.32.A*Technikadot. wyłącznie:

-działalności szkół nauki latania pozwalających uzyskać zawodowe certyfikaty i uprawnienia w zakresie pilotażu

85.32.B*Branżowe szkoły I stopniadot. wyłącznie:

-działalności szkół nauki latania pozwalających uzyskać zawodowe certyfikaty i uprawnienia w zakresie pilotażu

b) Sekcja P Edukacja otrzymuje brzmienie:

PKD-2004PKD-2007
SymbolNazwa podklasySymbolNazwa podklasyOpis zakresu podklasy
SEKCJA M EDUKACJASEKCJA P* EDUKACJA
80.10.APrzedszkola85.10.ZPlacówki wychowania przedszkolnego
80.10.BSzkolnictwo podstawowe85.20.Z*Szkoły podstawowe
80.10.CDziałalność edukacyjna Zespołów szkół w zakresie przedszkoli i szkolnictwa podstawowego85.60.Z*Działalność wspomagająca edukację
80.21.ASzkolnictwo gimnazjalne85.31.AGimnazja
80.21.BSzkoły artystyczne niedające uprawnień zawodowych85.20.Z*Szkoły podstawowe
80.21.CSzkolnictwo licealne ogólnokształcące85.31.BLicea ogólnokształcące
80.21.DDziałalność edukacyjna Zespołów szkół w zakresie szkolnictwa ogólnokształcącego85.60.Z*Działalność wspomagająca edukację
80.22.ASzkolnictwo zasadnicze zawodowe85.32.B*Branżowe szkoły I stopnia
80.22.BSzkoły artystyczne85.32.A*Technika
80.22.CSzkolnictwo średnie ogólnozawodoweBrak odpowiednika szkoły średniej ogólnozawodowej w obecnym systemie oświaty
80.22.DSzkolnictwo średnie

zawodowe

85.32.A*Technikadot. wyłącznie edukacji w technikach
85.32.D*Branżowe szkoły II stopniadot. wyłącznie edukacji w branżowych szkołach II stopnia
80.22.EPlacówki kształcenia praktycznego dla młodzieży85.59.B*Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
80.22.FSzkolnictwo zawodowe pozostałe85.32.CSzkoły specjalne przysposabiające do pracy
80.22.GDziałalność edukacyjna Zespołów szkół w zakresie szkolnictwa zawodowego i technicznego85.60.Z*Działalność wspomagająca edukację
80.30.ASzkolnictwo policealne i pomaturalne85.41.ASzkoły policealne
80.30.BKolegia nauczycielskie i nauczycielskie kolegia języków obcychKolegia zlikwidowane; brak ich odpowiednika w obecnym systemie oświaty
80.30.CSzkolnictwo wyższe85.42.ZSzkoły wyższe
80.30.DDziałalność edukacyjna Zespołów szkół w zakresie szkolnictwa na poziomie wyższym niż średni, z wyłączeniem szkolnictwa wyższego85.60.Z*Działalność wspomagająca edukację
80.41.ZDziałalność szkół nauki jazdy85.53.ZPozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
80.42.ANauka języków obcych85.59.ANauka języków obcych
80.42.BKształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane85.41.CPlacówki doskonalenia nauczycielidot. wyłącznie:

- edukacji w placówkach doskonalenia nauczycieli

85.51.Z*Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnychdot. wyłącznie:

- kursów i zajęć sportowych i rekreacyjnych

85.52.Z*Pozaszkolne formy edukacji artystycznejdot. wyłącznie:

- kursów i zajęć artystycznych

85.59.BPozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowanez wyłączeniem:

- szkół prowadzących kształcenie zawodowe dla dorosłych poniżej poziomu uniwersyteckiego, włączając szkoły nauki jazdy dla zawodowych kierowców,

- kursów i zajęć sportowych i rekreacyjnych,

- kursów i zajęć artystycznych

4) w części 4 Klucze powiązań PKD 2004 - PKD 2007 oraz PKD 2007 - PKD 2004

w Tablicy Nr 2 Klucz powiązań PKD 2007 - PKD 2004 Sekcja P Edukacja otrzymuje brzmienie:

PKD-2007PKD-2004
SymbolNazwa podklasySymbolNazwa podklasyOpis zakresu podklasy
SEKCJA P EDUKACJASEKCJA I* TRANSPORT, GOSPODARKA MAGAZYNOWA I ŁĄCZNOŚĆ

SEKCJA K* OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM I USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

SEKCJA M EDUKACJA

SEKCJA N* OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA

SEKCJA O* DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA KOMUNALNA, SPOŁECZNA I INDYWIDUALNA, POZOSTAŁA

85.10.ZPlacówki wychowania przedszkolnego80.10.APrzedszkola
85.20.ZSzkoły podstawowe80.10.BSzkolnictwo podstawowez wyłączeniem:

-działalności edukacyjnej w szkołach artystycznych niedających uprawnień zawodowych

80.21.BSzkoły artystyczne niedające uprawnień zawodowychdot. wyłącznie:

-działalności edukacyjnej w szkołach niedających uprawnień zawodowych

85.31.AGimnazja80.21.ASzkolnictwo gimnazjalne
85.31.BLicea ogólnokształcące80.21.CSzkolnictwo licealne ogólnokształcące
85.32.ATechnika63.22.D*Działalność wspomagająca transport wodny pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowanadot. wyłącznie:

-działalności edukacyjnej w szkołach pozwalających uzyskać zawodowe certyfikaty i uprawnienia upoważniające do prowadzenia statków

63.23.D*Działalność wspomagająca transport lotniczy pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowanadot. wyłącznie:

-działalności edukacyjnej w szkołach nauki latania pozwalających uzyskać zawodowe certyfikaty i uprawnienia w zakresie pilotażu

80.22.BSzkoły artystycznedot. wyłącznie:

-działalności edukacyjnej w szkołach artystycznych dających uprawnienia zawodowe

80.22.D*Szkolnictwo średnie zawodowedot. wyłącznie:

- działalności edukacyjnej na podbudowie programowej szkoły podstawowej lub gimnazjum

85.32.BBranżowe szkoły I stopnia63.22.D*Działalność wspomagająca transport wodny pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowanadot. wyłącznie:

-działalności edukacyjnej w szkołach pozwalających uzyskać zawodowe certyfikaty i uprawnienia upoważniające do prowadzenia statków

63.23.D*Działalność wspomagająca transport lotniczy pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowanadot. wyłącznie:

-działalności edukacyjnej w szkołach nauki latania pozwalających uzyskać zawodowe certyfikaty i uprawnienia w zakresie pilotażu

80.22.ASzkolnictwo zasadnicze zawodowedot. wyłącznie:

-działalności edukacyjnej na podbudowie programowej szkoły podstawowej lub gimnazjum

85.32.CSzkoły specjalne przysposabiające do pracy80.22.F*Szkolnictwo zawodowe pozostałe
85.32.DBranżowe szkoły II stopnia80.22.D*Szkolnictwo średnie zawodowe
85.41.ASzkoły policealne80.30.ASzkolnictwo policealne i pomaturalne
85.41.BKolegia pracowników służb społecznychBrak odpowiednika kolegiów w PKD-2004
85.41.CPlacówki doskonalenia nauczycieli80.42.BKształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane
85.42.ZSzkoły wyższe80.30.CSzkolnictwo wyższe
85.51.ZPozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych80.42.B*Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowanez wyłączeniem:

-działalności szkół jazdy konnej i innych szkółek sportowych,

-działalności prowadzonej na własny rachunek przez sportowców, sędziów, instruktorów, trenerów, chronometrażystów itp.,

-szkolenia z zakresu jogi

92.62.Z*Działalność związana ze sportem, pozostaładot. wyłącznie:

-działalności szkół jazdy konnej i innych szkółek sportowych,

-działalności prowadzonej na własny rachunek przez sportowców, sędziów, instruktorów, trenerów, chronometrażystów itp.

93.04.Z*Działalność związana z poprawą kondycji fizycznejdot. wyłącznie:

-szkolenia z zakresu jogi

85.52.ZPozaszkolne formy edukacji artystycznej80.42.B*Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowanez wyłączeniem:

-działalności szkół tańca,

-działalności instruktorów tańca

92.34.Z*Działalność rozrywkowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowanadot. wyłącznie:

-działalności szkół tańca,

-działalności instruktorów tańca

85.53.ZPozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu80.41.ZDziałalność szkół nauki jazdy
85.59.ANauka języków obcych80.42.ANauka języków obcych
85.59.BPozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane80.22.EPlacówki kształcenia praktycznego dla młodzieżydot. wyłącznie:

-działalności edukacyjnej placówek kształcenia praktycznego dla młodzieży

80.42.B*Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowanez wyłączeniem:

-działalności edukacyjnej placówek kształcenia praktycznego dla młodzieży

85.60.ZDziałalność wspomagająca edukację74.14.A*Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzaniadot. wyłącznie:

-działalności usługowej wspomagającej edukację

80.10.CDziałalność edukacyjna Zespołów szkół w zakresie przedszkoli i szkolnictwa podstawowegodot. wyłącznie:

-działalności usługowej wspomagającej edukację

80.21.DDziałalność edukacyjna Zespołów szkół w zakresie szkolnictwa ogólnokształcącegodot. wyłącznie:

-działalności usługowej wspomagającej edukację

80.22.GDziałalność edukacyjna Zespołów szkół w zakresie szkolnictwa zawodowego i technicznegodot. wyłącznie:

-działalności usługowej wspomagającej edukację

80.30.DDziałalność edukacyjna Zespołów szkół w zakresie szkolnictwa na poziomie wyższym niż średni, z wyłączeniem szkolnictwa wyższegodot. wyłącznie:

-działalności usługowej wspomagającej edukację

85.14.D*Działalność psychologiczna i psychoterapeutycznadot. wyłącznie:

-działalności w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

85.32.B*Poradnie psychologiczno-pedagogicznedot. wyłącznie:

-działalności w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej