Zmiana rozporządzenia w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.579

Akt jednorazowy
Wersja od: 28 kwietnia 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 23 kwietnia 2015 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2013 r. poz. 173 oraz z 2015 r. poz. 349) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1780) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1:
a)
w pkt 1:
uchyla się lit. c i d,
lit. f otrzymuje brzmienie:

"f) podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, z przeznaczeniem na pozostałe operacje w ramach tego działania inne niż operacje dotyczące budowy mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii, służących do wytwarzania energii, w szczególności energii elektrycznej lub cieplnej, z przeznaczeniem na potrzeby własne, zwanych dalej "mikroinstalacjami prosumenckimi", objęte priorytetem, o którym mowa w art. 16a ust. 1 lit. b rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1698/2005",",

b)
po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) podział środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na rok 2015, w ramach działania podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, z przeznaczeniem na operacje dotyczące budowy mikroinstalacji prosumenckich, objęte priorytetem, o którym mowa w art. 16a ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1698/2005;",

c)
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) tryb postępowania w sprawie przyznania pomocy finansowej, w przypadku gdy zapotrzebowanie na środki wynikające z wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach działań, o których mowa w pkt 1 i 1a, przekracza wysokość limitów środków określoną w rozporządzeniu.";

2)
po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:

"§ 2a. Wysokość limitu środków w ramach działania podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, z przeznaczeniem na operacje dotyczące budowy mikroinstalacji prosumenckich, objęte priorytetem, o którym mowa w art. 16a ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1698/2005, wynosi 20 475 000 euro.";

3)
w § 3:
a)
w ust. 1:
uchyla się pkt 2,
część wspólna otrzymuje brzmienie:

"- zawierają zapotrzebowanie na środki przekraczające określoną w rozporządzeniu wysokość odpowiedniego limitu środków, niezwłocznie informuje się o tym, w formie pisemnej, a także o sposobie postępowania z tymi wnioskami.",

b)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Wnioski, o których mowa w ust. 1, rozpatruje się zgodnie z trybem określonym w przepisach w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poszczególnych działań wymienionych w ust. 1, w terminie do dnia 30 czerwca 2015 r., a w przypadku działania podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, z przeznaczeniem na operacje dotyczące budowy mikroinstalacji prosumenckich, objęte priorytetem, o którym mowa w art. 16a ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1698/2005, w terminie do dnia 30 września 2015 r.",

c)
ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Jeżeli przyznanie pomocy finansowej wnioskodawcy, o którym mowa w ust. 1, w ramach określonej w rozporządzeniu wysokości odpowiedniego limitu środków nie jest możliwe do dnia 30 czerwca 2015 r., a w przypadku działania podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, z przeznaczeniem na operacje dotyczące budowy mikroinstalacji prosumenckich, objęte priorytetem, o którym mowa w art. 16a ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1698/2005 - w terminie do dnia 30 września 2015 r., informuje się tego wnioskodawcę, w formie pisemnej, o odmowie przyznania pomocy finansowej z podaniem jej przyczyn.";

4)
uchyla się § 4;
5)
w załączniku do rozporządzenia:
a)
uchyla się tabelę III. Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów i tabelę IV. Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi, z wyodrębnieniem środków przeznaczonych na operacje inne niż priorytet gospodarka wodna, o którym mowa w art. 16a ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 1698/2005,
b)
tabela VI. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, z podziałem na środki przeznaczone na priorytet infrastruktura szerokopasmowego Internetu na obszarach wiejskich, o którym mowa w art. 16a ust. 1 lit. g rozporządzenia nr 1698/2005, i na pozostałe operacje w ramach tego działania i tabela VII. Odnowa i rozwój wsi otrzymują brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

VI.

 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, z przeznaczeniem na pozostałe operacje w ramach tego działania inne niż operacje dotyczące budowy mikroinstalacji prosumenckich, objęte priorytetem, o którym mowa w art. 16a ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1698/2005

Lp.Nazwa województwaWysokość limitów środków w euro
1dolnośląskie76 144 836
2kujawsko-pomorskie73 922 033
3lubelskie101 101 106
4lubuskie41 883 983
5łódzkie88 536 983
6małopolskie103 547 140
7mazowieckie160 885 451
8opolskie40 700 000
9podkarpackie86 451 932
10podlaskie62 891 945
11pomorskie62 041 736
12śląskie73 873 145
13świętokrzyskie60 916 374
14warmińsko-mazurskie66 430 068
15wielkopolskie114 344 514
16zachodniopomorskie60 681 326
Kwota na działanie1 274 352 572

VII.

 Odnowa i rozwój wsi

Lp.Nazwa województwaWysokość limitów środków w euro
1dolnośląskie30 644 543
2kujawsko-pomorskie26 942 651
3lubelskie36 708 374
4lubuskie15 553 349
5łódzkie29 251 105
6małopolskie34 357 774
7mazowieckie45 552 503
8opolskie10 279 404
9podkarpackie31 263 082
10podlaskie21 734 155
11pomorskie23 724 909
12śląskie23 568 460
13świętokrzyskie20 534 621
14warmińsko-mazurskie24 209 864
15wielkopolskie48 200 856
16zachodniopomorskie18 380 857
Kwota na działanie440 906 507
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1261).