Zmiana rozporządzenia w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.62.320

Akt utracił moc
Wersja od: 22 marca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 16 marca 2011 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 48, poz. 388, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 w pkt 1:
a)
w lit. b uchyla się tiret drugie,
b)
w lit. d uchyla się tiret trzecie,
c)
uchyla się lit. e,
d)
w lit. f dodaje się tiret szóste w brzmieniu:

"- ułatwianie startu młodym rolnikom,",

e)
w lit. g uchyla się tiret drugie,
f)
w lit. h uchyla się tiret pierwsze;
2)
uchyla się § 6;
3)
w § 6c uchyla się pkt 1;
4)
w § 7:
a)
pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2) 29 stycznia 2009 r. - w przypadku kwot określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia oraz w załączniku nr 4 do rozporządzenia w odniesieniu do działań: podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, odnowa i rozwój wsi oraz poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów oraz gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi;

3) 29 kwietnia 2010 r. - w przypadku kwot określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia w odniesieniu do działań: modernizacja gospodarstw rolnych i renty strukturalne oraz w załączniku nr 5 do rozporządzenia;",

b)
dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) 25 lutego 2011 r. - w przypadku kwot określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia w odniesieniu do działania ułatwianie startu młodym rolnikom.";

5)
w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Wnioskodawców, których wnioski o przyznanie pomocy finansowej złożone:

1) w ramach działania:

a) modernizacja gospodarstw rolnych lub

b) ułatwianie startu młodym rolnikom, lub

2) w danym roku w ramach działania:

a) różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej lub

b) tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, lub

c) zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej

- zawierają zapotrzebowanie na środki przekraczające określoną w rozporządzeniu wysokość odpowiedniego limitu środków, niezwłocznie informuje się o tym, w formie pisemnej, pouczając o sposobie postępowania z tymi wnioskami.";

6)
uchyla się § 9;
7)
w załączniku nr 2 do rozporządzenia skreśla się tabelę II. Ułatwianie startu młodym rolnikom;
8)
w załączniku nr 3 do rozporządzenia skreśla się tabelę III. Ułatwianie startu młodym rolnikom;
9)
w załączniku nr 4 do rozporządzenia dodaje się tabelę VI. Ułatwianie startu młodym rolnikom w brzmieniu:

"VI. Ułatwianie startu młodym rolnikom

Lp.Nazwa województwaWysokość limitów środków w euro
1dolnośląskie18.270.000
2kujawsko-pomorskie32.382.000
3lubelskie47.376.000
4lubuskie8.022.000
5łódzkie37.800.000
6małopolskie15.498.000
7mazowieckie70.266.000
8opolskie11.424.000
9podkarpackie13.020.000
10podlaskie33.138.000
11pomorskie17.388.000
12śląskie10.458.000
13świętokrzyskie18.186.000
14warmińsko-mazurskie20.034.000
15wielkopolskie53.550.000
16zachodniopomorskie13.188.000
Kwota na działanie420.000.000"
10)
w załączniku nr 5 do rozporządzenia skreśla się tabelę II. Ułatwianie startu młodym rolnikom.
W przypadku wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania ułatwianie startu młodym rolnikom objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, zwanej dalej "pomocą", złożonych w 2010 r., pomoc przyznaje się w ramach wysokości odpowiedniego limitu środków określonej w załączniku nr 4 do rozporządzenia wymienionego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
1.
W terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia uchyla się decyzję, na podstawie której wnioskodawcy odmówiono przyznania pomocy z tego powodu, że jego wniosek o przyznanie pomocy złożony w 2010 r. zawiera zapotrzebowanie na środki przekraczające określoną w przepisach dotychczasowych wysokość odpowiedniego limitu środków. Decyzję uchyla organ, który ją wydał.
2.
Jeżeli od decyzji, o której mowa w ust. 1, zostało wniesione odwołanie, decyzję tę uchyla organ, przed którym toczy się postępowanie odwoławcze. Jeżeli organ odwoławczy utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji, organ odwoławczy uchyla również decyzję o utrzymaniu w mocy zaskarżonej decyzji.
3.
W przypadku gdy nie toczy się postępowanie odwoławcze, postępowanie w sprawie uchylenia decyzji, o której mowa w ust. 1, właściwy organ wszczyna z urzędu, z tym że w toku postępowania jest on obowiązany uzyskać na to zgodę strony, a w przypadku nieuzyskania zgody - umorzyć postępowanie.
4.
Właściwy organ nie wszczyna postępowania w sprawie uchylenia decyzji, o której mowa w ust. 1, jeżeli z faktów znanych mu z urzędu wynika, że przyznanie pomocy w danej sprawie jest niedopuszczalne, gdyż nie są spełnione warunki jej przyznania.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 98, poz. 634, Nr 214, poz. 1349 i Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 20, poz. 105 oraz z 2010 r. Nr 76, poz. 490 i Nr 148, poz. 993.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 72, poz. 626, Nr 133, poz. 1100 i Nr 193, poz. 1494 oraz z 2010 r. Nr 86, poz. 557, Nr 147, poz. 985, Nr 160, poz. 1077 i Nr 258, poz. 1759.