Zmiana rozporządzenia w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2020 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2420

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 grudnia 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 29 grudnia 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2020 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację

Na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 357, 945, 1493, 1875 i 2401) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2020 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację (Dz. U. poz. 2456 oraz z 2020 r. poz. 1576) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 wyrazy "323 943 000 zł" zastępuje się wyrazami "372 620 000 zł";
2)
w § 3 wyrazy "12 106 000 zł" zastępuje się wyrazami "40 489 000 zł";
3)
w § 4 wyrazy "648 278 000 zł" zastępuje się wyrazami "1 495 278 000 zł".
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1470 i 1541).