Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1962

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 października 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 11 października 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2018 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację

Na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1844 oraz z 2018 r. poz. 650, 697, 1515 i 1544) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2018 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację (Dz. U. poz. 1638) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 wyrazy "70 000 000 zł" zastępuje się wyrazami "295 071 000 zł";
2) w § 3 wyrazy "3 222 000 zł" zastępuje się wyrazami "26 040 000 zł";
3) w § 4 wyrazy "534 899 000 zł" zastępuje się wyrazami "810 078 000 zł".
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).