Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2044

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 listopada 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 30 października 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2017 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację

Na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1844) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2016 r. w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2017 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację (Dz. U. poz. 1152 oraz z 2017 r. poz. 1636) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 wyrazy "218 625 000 zł" zastępuje się wyrazami "292 553 000 zł";
2) w § 3 wyrazy "24 000 000 zł" zastępuje się wyrazami "26 860 000 zł";
3) w § 4 wyrazy "426 409 000 zł" zastępuje się wyrazami "478 764 000 zł".
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1908).