Zmiana rozporządzenia w sprawie pobierania opłaty mocowej i wyznaczania godzin doby przypadających na szczytowe zapotrzebowanie... - Dz.U.2020.2370 - OpenLEX

Zmiana rozporządzenia w sprawie pobierania opłaty mocowej i wyznaczania godzin doby przypadających na szczytowe zapotrzebowanie na moc w systemie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2370

Akt jednorazowy
Wersja od: 28 grudnia 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 21 grudnia 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie pobierania opłaty mocowej i wyznaczania godzin doby przypadających na szczytowe zapotrzebowanie na moc w systemie

Na podstawie art. 76 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2020 r. poz. 247 i 1565) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie pobierania opłaty mocowej i wyznaczania godzin doby przypadających na szczytowe zapotrzebowanie na moc w systemie (Dz. U. poz. 2009) wprowadza się następujące zmiany:
1)
po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu:

"§ 3a. Wolumen energii elektrycznej pobranej z sieci, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2 oraz § 3 pkt 2, wyznaczany jest na podstawie wskazań licznika zdalnego odczytu, a w przypadku awarii takiego licznika - według standardowego profilu zużycia energii elektrycznej, opracowanego zgodnie z art. 9c ust. 3 pkt 9a lit. c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, 843, 1086, 1378 i 1565) oraz rzeczywiście pobranej energii elektrycznej w okresie rozliczeniowym lub zgodnie z zasadami określonymi w instrukcji, o której mowa w art. 9g ust. 1 tej ustawy.";

2)
po rozdziale 4 dodaje się rozdział 4a w brzmieniu:

"Rozdział 4a

Przepis epizodyczny

§ 8a. Do dnia 31 grudnia 2021 r. wolumen energii elektrycznej pobranej z sieci, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2 oraz § 3 pkt 2, wyznaczany jest w sposób określony w § 3a również w przypadku braku licznika zdalnego odczytu.".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - energia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1720 i 2004).