Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.910

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 maja 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW
z dnia 4 maja 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności

Na podstawie art. 188 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności (Dz. U. z 2016 r. poz. 75) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 ust. 1a otrzymuje brzmienie:

"1a. Wzór zlecenia płatności dla środków pochodzących z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na lata 2014-2020, Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, instrumentu "Łącząc Europę", Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 określa załącznik nr 1a do rozporządzenia.";

2) w załączniku nr 1a do rozporządzenia objaśnienia do wypełniania zlecenia płatności, o którym mowa w § 3 ust. 1a rozporządzenia, w postaci elektronicznej, otrzymują brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

OBJAŚNIENIA DO WYPEŁNIANIA ZLECENIA PŁATNOŚCI, O KTÓRYM MOWA W § 3 UST. 1A ROZPORZĄDZENIA, W POSTACI ELEKTRONICZNEJ

LP.NAZWA POLAOPISUWAGI
1. Dane ZleceniodawcyRodzaj wnioskuU - środki unijne

K - krajowe współfinansowanie

Pole wymagane
Nazwa programuZgodnie ze słownikiemPole wymagane. Nazwa programu unijnego, z którego jest realizowany projekt + Europejski Fundusz Morski i Rybacki, Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym, instrument "Łącząc Europę", Mechanizmy Finansowe 2014-2021
FunduszZgodnie ze słownikiemPole wymagane. Jeżeli jest tylko jeden fundusz, pole wypełniane automatycznie
Numer zleceniaKolejny numer w danym roku oraz systemowy wyróżnik Perspektywy finansowejPole wypełniane automatycznie
Data rejestracjiPole wypełniane automatycznie
WprowadzającyLogin wprowadzającegoPole wypełniane automatycznie
Imię i nazwisko

wprowadzającego

Pole wypełniane automatycznie
InstytucjaPole wypełniane automatycznie
MiejscowośćPole wypełniane automatycznie
UlicaPole wypełniane automatycznie
Nr domuPole wypełniane automatycznie
Nr lokaluPole wypełniane automatycznie
Kod pocztowyPole wypełniane automatycznie
PocztaPole wypełniane automatycznie
Numer telefonuPole wypełniane automatycznie
FaksPole wypełniane automatycznie
Adres e-mailPole wypełniane automatycznie
2. Dane Beneficjenta/OdbiorcyNazwa programuZgodnie ze słownikiemPole wypełniane automatycznie na podstawie wcześniejszego wyboru
FunduszZgodnie ze słownikiemPole wypełniane automatycznie na podstawie wcześniejszego wyboru
Czy Beneficjent posiada NIP polski?Tak/NiePole wymagane

(chodzi o numer NIP będący polskim identyfikatorem podatkowym)

NIP/PESEL BeneficjentaPole dla NIP walidowane według obowiązującego algorytmuPole wymagane (w zleceniu PO Rybactwo i Morze pole wymagane, jeżeli niewypełnione jest pole PESEL Beneficjenta).

Jeżeli Beneficjent posiada NIP zagraniczny lub tylko numer PESEL, możliwy jest wpis poza obowiązującym algorytmem, po uprzednim odznaczeniu pola "Czy Beneficjent posiada NIP polski?"

PESEL BeneficjentaPole walidowane według obowiązującego algorytmuTylko w zleceniu PO Rybactwo i Morze
Nazwa BeneficjentaPole wymagane
MiejscowośćPole wymagane
UlicaPole wymagane
Nr domuPole wymagane
Nr lokalu
Kod pocztowyPole wymagane
Poczta
Numer telefonu
Faks
Numer IDPole walidowane według obowiązującego algorytmuTylko w zleceniu PO Rybactwo i Morze
Sektor BeneficjentaP - prywatny

S - samorząd

A - administracja państwowa

Pole wymagane.

Do wybrania jedna z wartości

Czy Beneficjent jest państwową jednostką budżetową?Tak/NiePole wymagane.

Do wypełnienia jedynie w przypadku sektora "administracja państwowa"

Czy Beneficjent jest Odbiorcą?Tak/NiePole wymagane.

Jeśli tak, to dane Beneficjenta kopiowane są do danych Odbiorcy

Czy Odbiorca posiada NIP polski?Tak/NiePole wymagane

(chodzi o numer NIP będący polskim identyfikatorem podatkowym)

NIP/PESEL OdbiorcyPole dla NIP walidowane według obowiązującego algorytmuPole wymagane (w zleceniu PO Rybactwo i Morze pole wymagane, jeżeli niewypełnione jest pole PESEL Odbiorcy).

Jeżeli Odbiorca posiada NIP zagraniczny lub tylko numer PESEL, możliwy jest wpis poza obowiązującym algorytmem, po uprzednim odznaczeniu pola "Czy Odbiorca posiada NIP polski?"

PESEL OdbiorcyPole walidowane według obowiązującego algorytmuTylko w zleceniu PO Rybactwo i Morze
Nazwa OdbiorcyOdbiorca, na rzecz którego powinna zostać dokonana płatnośćPole wymagane
MiejscowośćPole wymagane
UlicaPole wymagane
Nr domuPole wymagane
Nr lokalu
Kod pocztowyPole wymagane
Poczta
Numer telefonu
Faks
Adres e-mail
3. Projekt/Umowa/

Wniosek

Nazwa programuZgodnie ze słownikiemPole wypełniane automatycznie na podstawie wcześniejszego wyboru
FunduszZgodnie ze słownikiemPole wypełniane automatycznie na podstawie wcześniejszego wyboru
Priorytet/Oś priorytetowa/Obszar tematycznyZgodnie ze słownikiemPole wymagane.

Możliwe do wybrania mogą być jedynie pozycje zgodne z wcześniejszym wyborem

Działanie/Obszar tematyczny/Środek/Obszar programowyZgodnie ze słownikiemPole wymagane.

Możliwe do wybrania mogą być jedynie pozycje zgodne z wcześniejszym wyborem

Poddziałanie/CeleZgodnie ze słownikiemPole wymagane.

Możliwe do wybrania mogą być jedynie pozycje zgodne z wcześniejszym wyborem. Pole nie występuje w zleceniach Mechanizmów Finansowych 2014-2021

Województwo - symbol w numerze projektuZgodnie ze słownikiemPole wymagane.

Pole nie występuje w zleceniach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, instrumentu "Łącząc Europę" oraz Mechanizmów Finansowych 2014-2021

Numer projektu/Operacji/ Projektu kwalifikowalnegoZgodnie z SL

(w zleceniu Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, instrumentu "Łącząc Europę" oraz Mechanizmów Finansowych 2014- 2021 pole zezwala na dowolny wpis poza słownikiem)

Pole wymagane
Numer UmowyZgodnie z SL

(w zleceniu Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, instrumentu "Łącząc Europę" oraz Mechanizmów Finansowych 2014- 2021 pole zezwala na dowolny wpis poza słownikiem)

Pole wymagane
Data umowy/aneksuPole wymagane
Numer wniosku o płatnośćZgodnie z SL

(w zleceniu Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, instrumentu "Łącząc Europę" oraz Mechanizmów Finansowych 2014- 2021 pole zezwala na dowolny wpis poza słownikiem)

Pole wymagane w przypadku wypłaty refundacji oraz w przypadku, gdy zaliczka wypłacana jest na podstawie wniosku o płatność
4. Dane płatności/ KlasyfikacjaNazwa programuZgodnie ze słownikiemPole wypełniane automatycznie na podstawie wcześniejszego wyboru
Rodzaj wnioskuZgodnie ze słownikiemPole wypełniane automatycznie na podstawie wcześniejszego wyboru
FunduszZgodnie ze słownikiemPole wypełniane automatycznie na podstawie wcześniejszego wyboru
Numer rachunkuPole walidowane według obowiązującego algorytmu. Numer rachunku, na który powinna zostać dokonana płatnośćPole wymagane
Kwota płatnościDopuszczalna wartość nieujemnaPole wymagane
Tytuł płatnościAutomatycznie wpisany będzie numer zlecenia i numer projektu, pozostałe pole pozwala na wolny wpis łącznie do 140 znakówPole wymagane
Rodzaj płatnościZ - Zaliczka,

R - Refundacja poniesionych wydatków

Pole wymagane
Część budżetowaZgodnie ze słownikiemPole wymagane
Podczęść budżetowaZgodnie ze słownikiemPole wymagane
DysponentZgodnie ze słownikiemPole wypełniane automatycznie na podstawie wcześniejszego wyboru
Źródło finansowaniaRC - Rezerwa celowa

CB - Część budżetowa

NW - Niewygasające wydatki

Pole wymagane.

"NW - Niewygasające wydatki" tylko do wyboru dla zleceń krajowego współfinansowania

RozdziałPole walidowane według obowiązującego algorytmuPole wymagane.

Do kwoty zlecenia może być przypisany tylko jeden rozdział klasyfikacji budżetowej

ParagrafPole walidowane według obowiązującego algorytmuPole wymagane.

Do kwoty zlecenia może być przypisany tylko jeden paragraf klasyfikacji budżetowej

Kwota płatnościPole wypełniane automatycznie
Numer decyzji MF w sprawie rezerwy celowejPole wymagane, jeżeli jako źródło finansowania wybrano RC - rezerwę celową
5. OświadczenieNazwa programuZgodnie ze słownikiemPole wypełniane automatycznie na podstawie wcześniejszego wyboru
FunduszZgodnie ze słownikiemPole wypełniane automatycznie na podstawie wcześniejszego wyboru
OświadczeniePotwierdzenie zgody dysponenta poprzez wybór właściwego pola Tak lub NiePole wymagane.

Domyślnie ustawiona wartość Tak

Czy skopiować dane wniosku?Dane kopiowane są do następnego zlecenia płatnościPole wymagane.

Domyślnie ustawiona wartość Nie

KomentarzMiejsce na wpisanie informacji przeznaczonej dla osób podpisujących zlecenie