Zmiana rozporządzenia w sprawie płatności uposażenia i innych należności pieniężnych oraz pokrywania przez Siły Zbrojne... - Dz.U.2021.462 - OpenLEX

Zmiana rozporządzenia w sprawie płatności uposażenia i innych należności pieniężnych oraz pokrywania przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej kosztów pogrzebu żołnierzy niezawodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.462

Akt jednorazowy
Wersja od: 15 marca 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 3 marca 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie płatności uposażenia i innych należności pieniężnych oraz pokrywania przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej kosztów pogrzebu żołnierzy niezawodowych

Na podstawie art. 45a ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2146) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie płatności uposażenia i innych należności pieniężnych oraz pokrywania przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej kosztów pogrzebu żołnierzy niezawodowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1413) w § 2 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Uposażenie zasadnicze wypłaca się żołnierzowi odbywającemu ćwiczenia wojskowe oraz żołnierzowi pełniącemu terytorialną służbę wojskową rotacyjnie za miesiąc kalendarzowy w terminie do 10 dni roboczych od dnia zakończenia odpowiednio ćwiczeń wojskowych lub pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie, z tym że w przypadku ćwiczeń wojskowych oraz pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie trwających ponad 30 dni uposażenie zasadnicze wypłaca się w terminie do 10 dnia roboczego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, za który przysługuje.".

Rozporządzenie wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.