Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2307

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 grudnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 1 grudnia 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń

Na podstawie art. 176a ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 i 2201) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2010 r. w sprawie planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń (Dz. U. poz. 77 oraz z 2016 r. poz. 1798) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) rodzaje przedsiębiorców telekomunikacyjnych niepodlegających obowiązkowi sporządzenia planu.";

2) w § 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Obowiązkowi sporządzenia planu nie podlega przedsiębiorca, którego roczne przychody z tytułu wykonywania działalności telekomunikacyjnej w poprzednim roku obrotowym były równe lub mniejsze od kwoty 4 milionów złotych lub który wykonuje działalność telekomunikacyjną:";

3) w § 3:
a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Przedsiębiorca, o którym mowa w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 6 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. poz. 1320 oraz z 2002 r. poz. 1571), dla którego organem organizującym i nadzorującym wykonywanie zadań na rzecz obronności państwa jest minister właściwy do spraw informatyzacji albo Minister Obrony Narodowej, sporządza plan dla obszaru całego kraju, zwany dalej "planem ogólnym", oraz plan rejonowy, odrębnie dla obszaru każdego województwa, na obszarze którego wykonuje działalność, jeżeli jest przedsiębiorcą podlegającym obowiązkowi sporządzania planu, o którym mowa w ust. 4.",

b) dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu:

"6. Przedsiębiorcy tworzący grupę kapitałową, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047, z późn. zm.), z zastrzeżeniem § 2, mogą sporządzać wspólny plan ogólny lub wspólne plany rejonowe, dla wszystkich przedsiębiorców wchodzących w skład tej grupy.

7. Do sporządzania, uzgadniania, aktualizacji oraz zatwierdzania planów określonych w ust. 6 stosuje się § 4-6 i § 8-11.";

4) w § 5 uchyla się pkt 14;
5) w § 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) treści określone w § 5 pkt 1-7, 10-13 i 15;";

6) w § 8:
a) w ust. 1:
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) Ministrem Obrony Narodowej oraz ministrem właściwym do spraw wewnętrznych - w zakresie określonym w § 5 pkt 7-9 i 13;",

pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) ministrem właściwym do spraw informatyzacji - w zakresie określonym w § 5 pkt 8-10 i 15;",

b) w ust. 2 uchyla się pkt 1;
7) w § 10:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Przedsiębiorca przekazuje zatwierdzony plan, o którym mowa w:

1) § 3 ust. 4 i 5, ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji oraz Prezesowi UKE;

2) § 3 ust. 3, Prezesowi UKE.",

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

"1a. Plan, o którym mowa w ust. 1, przekazywany jest w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego przez przedsiębiorcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, zapisanego w formacie .doc(x), odt albo .pdf, z wyłączeniem elektronicznej kopii stanowiącej obraz pierwotnego dokumentu.

1b) W przypadku braku możliwości przekazania planu w formie, o której mowa w ust. 1a, plan przekazywany jest w postaci papierowej opatrzonej podpisem własnoręcznym.";

8) w § 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Zmiana treści planu, o których mowa w § 5 pkt 7-10, 13 i 15, § 6 pkt 4 i 5 oraz § 7 pkt 2, wymaga uzgodnienia z organami, o których mowa w § 8, w zakresie ich kompetencji.".

§  2.  Plany przedsiębiorców sporządzone na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują moc do czasu sporządzenia planów na podstawie rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§  3.  W sprawach dotyczących sporządzania, uzgadniania, aktualizacji oraz zatwierdzania planów, o których mowa w rozporządzeniu zmienianym w § 1, wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.