Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2340

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 grudnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 7 grudnia 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie oznakowania pojazdów służbowych Krajowej Administracji Skarbowej

Na podstawie art. 69 ust. 5 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie oznakowania pojazdów służbowych Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1240) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Pojazd służbowy, z wyjątkiem motocykla, zwany dalej "pojazdem", ma nadwozie barwy:

1) ciemnozielonej albo

2) srebrnej, albo

3) białej.",

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. W przypadku, o którym mowa w ust. 1:

1) pkt 1, pojazd jest oznakowany odblaskowym pasem wyróżniającym barwy białej, z umieszczonym na nim symetrycznie, po obu bocznych stronach pojazdu napisem "SŁUŻBA CELNO-SKARBOWA" barwy czarnej;

2) pkt 2 i 3, pojazd jest oznakowany odblaskowym pasem wyróżniającym barwy ciemnozielonej, z umieszczonym na nim symetrycznie, po obu bocznych stronach pojazdu napisem "SŁUŻBA CELNO-SKARBOWA" barwy białej.",

c) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3. Po obu bocznych stronach pojazdu, na tylnej części pasa wyróżniającego, jest umieszczony napis barwy:

1) czarnej - w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1,

2) białej - w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3

– wskazujący przynależność pojazdu do właściwej izby administracji skarbowej, składający się z dwóch pierwszych cyfr kodu identyfikującego izbę administracji skarbowej oddzielonych ukośnikiem od dwucyfrowego numeru kolejnego pojazdu (w przypadku numerów mniejszych niż 10 cyfrę poprzedza się zerem).

4. Po obu bocznych stronach pojazdu, nad tylną częścią pasa wyróżniającego oraz z tyłu pojazdu nad pasem wyróżniającym z lewej strony, może być umieszczony symbol graficzny słuchawki telefonicznej oraz numer telefonu interwencyjnego Krajowej Administracji Skarbowej. Symbol graficzny słuchawki telefonicznej oraz numer telefonu interwencyjnego Krajowej Administracji Skarbowej są barwy:

1) białej - w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1;

2) czarnej - w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3.";

2) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 grudnia 2017 r.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

1. Pas wyróżniający oraz rozmieszczenie napisów i numerów na pojeździe:

Widok z prawej strony pojazdu

wzór

Widok z lewej strony pojazdu

wzór

Widok z tyłu pojazdu

wzór

Pas wyróżniający o szerokości 200 mm, z wycięciami dostosowanymi do linii nadwozia pojazdu (błotniki, reflektory, klamki, tablica rejestracyjna itp.) z napisami o wysokości nie mniejszej niż 100 mm i nie większej niż 170 mm.

Symbol graficzny słuchawki telefonicznej oraz numer telefonu interwencyjnego Krajowej Administracji Skarbowej o wysokości nie mniejszej niż 100 mm i nie większej niż 170 mm.

2. Tablica podświetlana oraz rozmieszczenie świateł błyskowych na dachu pojazdu:

Widok z przodu i z tyłu pojazdu

wzór

Parametry: szerokość dostosowana do szerokości pojazdu, wysokość do 150 mm, środek tablicy podświetlany światłem białym, po bokach światła błyskowe barwy niebieskiej.

1 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).