Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2429

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 grudnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1
z dnia 19 grudnia 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ośrodków szkolenia i egzaminowania maszynistów oraz kandydatów na maszynistów

Na podstawie art. 22a ust. 11 pkt 8-10 i 12 lit. c ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2117 i 2361) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 października 2014 r. w sprawie ośrodków szkolenia i egzaminowania maszynistów oraz kandydatów na maszynistów (Dz. U. poz. 1566) w § 11 w pkt 2 wyrazy "1 stycznia 2018 r." zastępuje się wyrazami "1 stycznia 2019 r.".
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2017 r.
1 Minister Infrastruktury i Budownictwa kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. poz. 2322).