Zmiana rozporządzenia w sprawie osób prawnych zastępowanych przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej oraz opłat ponoszonych za usługi prawne świadczone przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, a także opłat za przeprowadzenie postępowania przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1196

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 czerwca 2023 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 21 czerwca 2023 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie osób prawnych zastępowanych przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej oraz opłat ponoszonych za usługi prawne świadczone przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, a także opłat za przeprowadzenie postępowania przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 12 ust. 3 oraz art. 27 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1109) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie osób prawnych zastępowanych przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej oraz opłat ponoszonych za usługi prawne świadczone przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, a także opłat za przeprowadzenie postępowania przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 890) wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. 1. Za wykonywanie zastępstwa osoby zastępowanej:

1) w sprawach majątkowych w pierwszej instancji, w których wartość przedmiotu sprawy wynosi:

a) do 5000 zł - uiszcza się opłatę w wysokości 900 zł,

b) powyżej 5000 zł do 10 000 zł - uiszcza się opłatę w wysokości 3600 zł,

c) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł - uiszcza się opłatę w wysokości 7200 zł,

d) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł - uiszcza się opłatę w wysokości 10 800 zł,

e) powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł - uiszcza się opłatę w wysokości 21 600 zł,

f) powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł - uiszcza się opłatę w wysokości 30 000 zł,

g) powyżej 5 000 000 zł do 10 000 000 zł - uiszcza się opłatę w wysokości 50 000 zł,

h) powyżej 10 000 000 zł - uiszcza się opłatę w wysokości 70 000 zł;

2) w sprawach majątkowych w postępowaniu odwoławczym i w postępowaniu wszczętym na skutek wniesienia nadzwyczajnego środka zaskarżenia, w których wartość przedmiotu sprawy wynosi:

a) do 5000 zł - uiszcza się opłatę w wysokości 450 zł,

b) powyżej 5000 zł do 10 000 zł - uiszcza się opłatę w wysokości 1800 zł,

c) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł - uiszcza się opłatę w wysokości 3600 zł,

d) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł - uiszcza się opłatę w wysokości 5400 zł,

e) powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł - uiszcza się opłatę w wysokości 10 800 zł,

f) powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł - uiszcza się opłatę w wysokości 15 000 zł,

g) powyżej 5 000 000 zł do 10 000 000 zł - uiszcza się opłatę w wysokości 25 000 zł,

h) powyżej 10 000 000 zł - uiszcza się opłatę w wysokości 35 000 zł;

3) w sprawach majątkowych, w których ze względu na charakter sprawy nie można określić wartości przedmiotu sprawy, i w sprawach o prawa niemajątkowe:

a) w pierwszej instancji - uiszcza się opłatę w wysokości 10 000 zł,

b) w postępowaniu odwoławczym i w postępowaniu wszczętym na skutek wniesienia nadzwyczajnego środka zaskarżenia - uiszcza się opłatę w wysokości 5000 zł.

2. Do ustalania wartości przedmiotu sprawy:

1) w pierwszej instancji stosuje się odpowiednio przepisy o ustalaniu wartości przedmiotu sporu w postępowaniu cywilnym;

2) w postępowaniu odwoławczym i w postępowaniu wszczętym na skutek wniesienia nadzwyczajnego środka zaskarżenia stosuje się odpowiednio przepisy o ustalaniu wartości przedmiotu zaskarżenia w postępowaniu cywilnym.

3. W przypadku postępowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i pkt 3 lit. b, opłatę uiszcza się w odniesieniu do każdego środka zaskarżenia co do istoty sprawy wniesionego przez każdą ze stron postępowania lub w odniesieniu do każdego środka zaskarżenia na rozstrzygnięcie, którego przedmiotem jest zwrot kosztów, określenie zasad ponoszenia przez strony kosztów procesu, zwrot opłaty lub obciążenie kosztami sądowymi, jeżeli dana strona nie składa środka zaskarżenia co do istoty sprawy. Łączna wysokość tych opłat w danym postępowaniu nie może przekraczać opłaty należnej za wykonywanie zastępstwa w pierwszej instancji.

4. W przypadku przekazania przez sąd sprawy do ponownego rozpoznania opłatę za wykonywanie zastępstwa osoby zastępowanej w postępowaniu toczącym się na skutek tego przekazania uiszcza się zgodnie z przepisami ust. 1-3.

5. Opłata za wykonywanie zastępstwa osoby zastępowanej przed sądem polubownym jest obliczana jako dwukrotność stawki określonej w ust. 1 pkt 1. Jeżeli miejsce arbitrażu znajduje się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, opłata jest obliczana jako trzykrotność stawki określonej w ust. 1 pkt 1.

6. Opłata za sporządzenie opinii prawnej na zlecenie osoby zastępowanej zależy od koniecznego nakładu pracy i wynosi 300 zł za ekwiwalent godziny pracy radcy Prokuratorii Generalnej koniecznej dla sporządzenia opinii. Prezes Prokuratorii Generalnej lub upoważniony radca przed sporządzeniem opinii przedstawia osobie zastępowanej szacunek co do nakładu pracy potrzebnego do sporządzenia opinii.";

2)
w § 7 w ust. 4 po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:

"7a) instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, ";

3)
w § 8:
a)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Opłatę w zakresie przewyższającym wysokość uiszczonej rocznej opłaty abonamentowej, o której mowa w § 7 ust. 3, uiszcza się w terminie 14 dni od dnia doręczenia faktury.",

b)
w ust. 5 uchyla się pkt 2 i 3;
4)
w § 9 w ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"W przypadku gdy w sprawie o prawa majątkowe poddanej rozstrzygnięciu Sądu Polubownego wartość przedmiotu sprawy przekracza 200 000 zł, wysokość opłaty za przeprowadzenie postępowania przed tym sądem wynosi 5% wartości przedmiotu sprawy, jednak nie więcej niż 100 000 zł.";

5)
w § 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Opłatę uiszcza się w terminie 14 dni od dnia doręczenia faktury.";

6)
w załączniku do rozporządzenia:
a)
w części I:
w grupie 0:
––
w pkt 2:
–––
lp. 2 otrzymuje brzmienie:
2Centrum Badań i Dozoru sp. z o.o.Lędziny0000067459
–––
uchyla się lp. 3,
–––
lp. 12 otrzymuje brzmienie:
12Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowie Wielkopolskim sp. z o.o. w likwidacjiOstrów Wielkopolski0000377163
–––
lp. 16 i 17 otrzymują brzmienie:
16Zakład Przemysłu Odzieżowego "CORA-TEX" w Krasnymstawie S.A. w upadłościKrasnystaw0000070087
17Wojskowe Biuro Projektów Budowlanych sp. z o.o.Poznań0000379574
–––
uchyla się lp. 18,
––
w pkt 31p. 1 otrzymuje brzmienie:
1Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych - Przedsiębiorstwo PaństwoweOtwock-Świerk0000089814
––
w pkt 41p. 2 otrzymuje brzmienie:
2Centrum Dialogu im. Juliusza MieroszewskiegoWarszawa142894349
––
uchyla się pkt 5,
w grupie A w pkt 1:
––
uchyla się lp. 2,
––
lp. 14 otrzymuje brzmienie:
14Narodowy Instytut Muzyki i TańcaWarszawa142611587
––
lp. 18 otrzymuje brzmienie:
18Muzeum II Wojny Światowej w GdańskuGdańsk367011290
––
lp. 28 otrzymuje brzmienie:
28Muzeum Stutthof w Sztutowie. Niemiecki Nazistowski Obóz Koncentracyjny i Zagłady (1939-1945)Sztutowo000276110
––
uchyla się lp. 30,
––
lp. 42 i 43 otrzymują brzmienie:
42Państwowe Muzeum na MajdankuLublin000276096
43Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego SemkowaWarszawa141192303
––
dodaje się lp. 52-57 w brzmieniu:
52Muzeum Narodowe w LublinieLublin387167680
53Muzeum Narodowe we WrocławiuWrocław520813545
54Muzeum Dzieci Polskich - ofiar totalitaryzmu. Niemiecki nazistowski obóz dla polskich dzieci w Łodzi (1942-1945)Łódź389289482
55Muzeum Żołnierzy WyklętychOstrołęka387874578
56Narodowe Muzeum Techniki w WarszawieWarszawa367866962
57Centrum Rozwoju Przemysłów KreatywnychWarszawa522194230
w grupie B:
––
w pkt 1 dodaje się Ip. 13 w brzmieniu:
13Instytut Dziedzictwa SolidarnościGdańsk384288259
––
w pkt 2 uchyla się lp. 2,
––
w pkt 3:
–––
uchyla się lp. 4,
–––
uchyla się lp. 9,
––
w pkt 4:
–––
lp. 9 otrzymuje brzmienie:
9Instytut Zachodni im. Zygmunta WojciechowskiegoPoznań363490595
–––
dodaje się Ip. 13 w brzmieniu:
13Agencja Badań MedycznychWarszawa382836515
––
w pkt 5:
–––
lp. 1 otrzymuje brzmienie:
1Uniwersytet Jana Długosza w CzęstochowieCzęstochowa000001494
–––
lp. 10 otrzymuje brzmienie:
10Uniwersytet Pomorski w SłupskuSłupsk000001459
–––
lp. 25 otrzymuje brzmienie:
25Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we WrocławiuWrocław000327860
–––
lp. 28 otrzymuje brzmienie:
28Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej GórzeJelenia Góra230480619
–––
lp. 30 i 31 otrzymują brzmienie:
30Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w ŁodziŁódź000275850
31Akademia ŁomżyńskaŁomża451202740
–––
lp) 33 otrzymuje brzmienie:
33Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w PrzemyśluPrzemyśl651431983
–––
lp. 35 i 36 otrzymują brzmienie:
35Akademia Bialska im. Jana Pawła IIBiała Podlaska030310705
36Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w ChełmieChełm110607010
–––
lp. 38-42 otrzymują brzmienie:
38Akademia Nauk Stosowanych w ElbląguElbląg170711628
39Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w GłogowieGłogów391063799
40Akademia Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia PaństwowaGniezno634603839
41Akademia im. Jakuba z ParadyżaGorzów Wielkopolski365193022
42Akademia Nauk Stosowanych w KoninieKonin311000031
–––
lp. 44 i 45 otrzymują brzmienie:
44Akademia Nauk Stosowanych Angelusa SilesiusaWałbrzych891041167
45Akademia Nauk Stosowanych im. Jana Amosa Komeńskiego w LesznieLeszno411123351
–––
lp. 49-51 otrzymują brzmienie:
49Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w KrośnieKrosno370468370
50Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w PilePiła570889124
51Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława WojciechowskiegoKalisz250938764
–––
lp. 53-57 otrzymują brzmienie:
53Collegium Witelona Uczelnia PaństwowaLegnica390624793
54Akademia Nauk Stosowanych w Nowym SączuNowy Sącz491861240
55Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w NysieNysa532192677
56Akademia MazowieckaPłock611038403
57Akademia Nauk Stosowanych w RaciborzuRacibórz277719630
–––
lp. 59 otrzymuje brzmienie:
59Akademia Nauk Stosowanych Stefana BatoregoSkierniewice100095322
–––
lp. 61-65 otrzymują brzmienie:
61Akademia TarnowskaTarnów851634303
62Akademia Nauk Stosowanych w WałczuWałcz331447710
63Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we WłocławkuWłocławek911266951
64Akademia Nauk Stosowanych w Nowym TarguNowy Targ492722404
65Akademia PożarniczaWarszawa000173410
–––
lp. 70 otrzymuje brzmienie:
70Akademia Policji w SzczytnieSzczytno510338744
–––
dodaje się lp. 72 w brzmieniu:
72Akademia PiotrkowskaPiotrków Trybunalski525462599
––
w pkt 6:
–––
uchyla się lp. 1,
–––
uchyla się lp. 13,
–––
uchyla się lp. 16,
–––
lp. 17 otrzymuje brzmienie:
17Instytut Technologii Paliw i EnergiiZabrze0000138095
–––
uchyla się lp. 19 i 20,
–––
uchyla się lp. 23,
–––
uchyla się lp. 31,
–––
lp. 32 otrzymuje brzmienie:
32Instytut KolejnictwaWarszawa0000021539
–––
uchyla się lp. 33 i 34,
–––
uchyla się lp. 37-40,
–––
uchyla się lp. 44-46,
–––
uchyla się lp. 49,
–––
lp. 50 otrzymuje brzmienie:
50Instytut Ogrodnictwa - Państwowy Instytut BadawczySkierniewice0000375603
–––
uchyla się lp. 52,
–––
uchyla się lp. 54 i 55,
–––
lp. 57 otrzymuje brzmienie:
57Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza - Państwowy Instytut BadawczyOlsztyn0000095026
–––
uchyla się lp. 58,
–––
uchyla się lp. 61,
–––
lp. 64 otrzymuje brzmienie:
64Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy

Instytut Badawczy

Falenty0000346302
–––
uchyla się lp. 66 i 67,
–––
uchyla się lp. 69 i 70,
–––
lp. 73 otrzymuje brzmienie:
73Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich - Państwowy Instytut BadawczyPoznań0000321899
–––
uchyla się lp. 74 i 75,
–––
lp. 77 otrzymuje brzmienie:
77Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut BadawczyGdynia0000131987
–––
uchyla się lp. 85-87,
–––
lp. 90 otrzymuje brzmienie:
90Wojskowy Instytut Łączności im. prof. dr. hab. Janusza Groszkowskiego - Państwowy Instytut BadawczyZegrze0000160194
–––
lp. 92 otrzymuje brzmienie:
92Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej im. profesora Józefa KosackiegoWrocław0000157109
–––
lp. 94 otrzymuje brzmienie:
94Instytut Rozwoju Miast i RegionówWarszawa0000145913
––
po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

"6a) instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz

Lp.NazwaSiedzibaNr KRS
1Sieć Badawcza Łukasiewicz - Łódzki Instytut TechnologicznyŁódź0000955824
2Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów BudowlanychKraków0000861078
3Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Chemii Przemysłowej imienia profesora Ignacego MościckiegoWarszawa0000857893
4Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia"Kędzierzyn-Koźle0000850420
5Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut ElektrotechnikiWarszawa0000857831
6Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i BarwnikówToruń0000856159
7Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznański Instytut TechnologicznyPoznań0000850093
8Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut LotnictwaWarszawa0000862006
9Sieć Badawcza Łukasiewicz - Warszawski Instytut TechnologicznyWarszawa0000858544
10Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali NieżelaznychGliwice0000853498
11Sieć Badawcza Łukasiewicz - Górnośląski Instytut TechnologicznyGliwice0000846236
12Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mikroelektroniki i FotonikiWarszawa0000865821
13Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Nowych Syntez ChemicznychPuławy0000854745
14Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ"Warszawa0000860814
15Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Przemysłu OrganicznegoWarszawa0000848733
16Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAGKatowice0000849773
17Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii EksploatacjiRadom0000860815
18Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Tele- i RadiotechnicznyWarszawa0000851799
19Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAPWarszawa0000846727
20Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut MotoryzacjiWarszawa0000087250
21Sieć Badawcza Łukasiewicz - Krakowski Instytut TechnologicznyKraków0000861401
22Sieć Badawcza Łukasiewicz - PORT Polski Ośrodek Rozwoju TechnologiiWrocław0000850580
––
w pkt 81p. 1 otrzymuje brzmienie:
1Fundacja Centrum Badania Opinii SpołecznejWarszawa0000070275
w grupie C:
––
w pkt 11p. 4 otrzymuje brzmienie:
4Politechnika Morska w SzczecinieSzczecin000145129
––
w pkt 3:
–––
uchyla się lp. 8,
–––
lp. 9 i 10 otrzymują brzmienie:
9Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w ŁodziŁódź0000011997
10Instytut Medycyny Wsi im. Witolda ChodźkiLublin0000126672
–––
uchyla się lp. 11,
–––
uchyla się lp. 14,
–––
lp. 20 otrzymuje brzmienie:
20Wojskowy Instytut Medyczny - Państwowy Instytut BadawczyWarszawa0000144810
––
dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) państwowe osoby prawne utworzone szczególną ustawą

Lp.NazwaSiedzibaNr REGON
1Krajowy Zasób NieruchomościWarszawa368112343
w grupie D:
––
w pkt 1:
–––
uchyla się lp. 1,
–––
lp. 8 otrzymuje brzmienie:
8Polska Grupa SW Przedsiębiorstwo PaństwoweWarszawa0000079949
–––
uchyla się lp. 11,
–––
uchyla się lp. 14,
–––
uchyla się lp. 16,
–––
uchyla się lp. 18 i 19,
–––
uchyla się lp. 21,
––
w pkt 2:
–––
uchyla się lp. 1,
–––
lp. 3 otrzymuje brzmienie:
3Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABID sp. z o.o. w likwidacjiWarszawa0000284830
–––
uchyla się lp. 4,
–––
uchyla się lp. 6,
–––
uchyla się lp. 14 i 15,
–––
lp. 41 otrzymuje brzmienie:
41CHEMAR S.A.Kielce0000146925
–––
uchyla się lp. 46,
–––
uchyla się lp. 49,
–––
uchyla się lp. 51-54,
–––
lp. 63 otrzymuje brzmienie:
63Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim sp. z o.o.Kamieniec

Ząbkowicki

0000075325
–––
lp. 66 i 67 otrzymują brzmienie:
66Ośrodek Hodowli Zwierząt Zarodowych sp. z o.o.Chodeczek0000014381
67PlantiCo - Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki sp. z o.o.Zielonki Parcele0000036476
–––
uchyla się lp. 68 i 69,
–––
uchyla się lp. 72,
–––
uchyla się lp. 85,
–––
uchyla się lp. 94,
w grupie E:
––
uchyla się pkt 1,
––
w pkt 2 dodaje się lp. 6 w brzmieniu:
6Polskie Porty Lotnicze Spółka AkcyjnaWarszawa0001025154
w grupie F w pkt 21p. 2 otrzymuje brzmienie:
2Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody PolskieWarszawa368302575
b)
w części II:
w grupie A lp. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
1Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.Warszawa0000082312
2Polskie Linie Lotnicze "LOT" Spółka AkcyjnaWarszawa0000056844
w grupie B:
––
lp. 5 otrzymuje brzmienie:
5Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.Puławy0000011737
––
uchyla się lp. 6,
––
uchyla się lp. 11.
1. 
Do wysokości opłat za:
1)
czynności zastępstwa w postępowaniach odwoławczych i w postępowaniach wszczętych na skutek wniesienia nadzwyczajnego środka zaskarżenia, rozpoczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia,
2)
przeprowadzenie postępowania przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie o prawa majątkowe, w której wartość przedmiotu sprawy przekracza 200 000 zł, rozpoczętego i niezakończonego do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia

- stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. 
Przez rozpoczęcie postępowania, o którym mowa w ust. 1:
1)
pkt 1, rozumie się dokonanie przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej pierwszej czynności zastępstwa w związku z wniesieniem środka zaskarżenia, o którym mowa w § 6 ust. 3 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem;
2)
pkt 2, rozumie się wpływ do Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej wniosku, o którym mowa w § 9 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1.
Jeżeli przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia sąd rozstrzygnął o przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania, opłatę za wykonywanie zastępstwa osoby zastępowanej w postępowaniu toczącym się na skutek tego przekazania uiszcza się w wysokości zgodnej z przepisami § 6 ust. 1, 2, 4 i 5 rozporządzenia zmienianego w § 1, w dotychczasowym brzmieniu.
Jeżeli przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej:
1)
przekazała sprawę do prowadzenia osobie zastępowanej,
2)
odmówiła wydania opinii prawnej, której wydanie nie było niedopuszczalne

- do wysokości rocznej opłaty abonamentowej w roku 2024, stosuje się odpowiednio przepisy § 8 ust. 5 pkt 2 i 3 rozporządzenia zmienianego w § 1, w dotychczasowym brzmieniu.

Jeżeli przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia:
1)
Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej przekazała informację o dokonaniu pierwszej czynności w postępowaniu sądowym lub arbitrażowym lub przekazała opinię prawną,
2)
odbyło się albo miało odbyć się ostatnie posiedzenie Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

- do ustalania terminów uiszczania opłat za czynności zastępstwa, opinie prawne i przeprowadzenie postępowania przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się odpowiednio przepisy § 8 ust. 3 lub § 10 ust. 3 rozporządzenia zmienianego w § 1, w dotychczasowym brzmieniu.

1. 
Podmioty, o których mowa w załączniku w części I w grupie A pkt 11p. 52-57, w grupie B pkt 11p. 13, pkt 41p. 13, pkt 51p. 72 i pkt 6a lp. 1, 7 i 22 oraz w grupie C pkt 41p. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, wnoszą opłatę za rok 2023 określoną w § 5 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1 w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, w wysokości proporcjonalnej do liczby dni pozostałych od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia do końca roku 2023 w stosunku do liczby dni w tym roku.
2. 
Na poczet opłaty za rok 2023, o której mowa w ust. 1, oraz opłat za lata następne, należnych od podmiotu, o którym mowa w załączniku w części I w grupie B pkt 6a:
1)
lp. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, zalicza się do ich wyczerpania opłaty uiszczone przez podmioty, o których mowa w załączniku w części I w grupie B pkt 61p. 13, 55 i 74 zmienianego rozporządzenia, w dotychczasowym brzmieniu;
2)
lp. 7 rozporządzenia zmienianego w § 1, zalicza się do ich wyczerpania opłaty uiszczone przez podmioty, o których mowa w załączniku w części I w grupie B pkt 61p. 33, 46, 52, 66 i 86 zmienianego rozporządzenia, w dotychczasowym brzmieniu;
3)
lp. 9 rozporządzenia zmienianego w § 1, zalicza się do ich wyczerpania opłaty uiszczone przez podmiot, o którym mowa w załączniku w części I w grupie B pkt 61p. 37 i 38 zmienianego rozporządzenia, w dotychczasowym brzmieniu;
4)
lp. 11 rozporządzenia zmienianego w § 1, zalicza się do ich wyczerpania opłaty uiszczone przez podmioty, o których mowa w załączniku w części I w grupie B pkt 61p. 40, 44 i 58 zmienianego rozporządzenia, w dotychczasowym brzmieniu.
3. 
Na poczet opłaty określonej w § 5 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1 należnej od podmiotu, o którym mowa w załączniku w części I w grupie B pkt 6a:
1)
lp. 14 rozporządzenia zmienianego w § 1, zalicza się do jej wyczerpania opłatę uiszczoną przez podmiot, o którym mowa w załączniku w części I w grupie C pkt 31p. 11 zmienianego rozporządzenia, w dotychczasowym brzmieniu;
2)
lp. 21 rozporządzenia zmienianego w § 1, zalicza się do jej wyczerpania opłatę uiszczoną przez podmioty, o których mowa w załączniku w części I w grupie B pkt 61p. 75 i w grupie C pkt 31p. 14 zmienianego rozporządzenia, w dotychczasowym brzmieniu.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 6 lit. a tiret trzecie podwójne tiret piąte:
1)
potrójne tiret trzynaste w zakresie lp. 65 i potrójne tiret czternaste, które wchodzą w życie z dniem 1 sierpnia 2023 r.;
2)
potrójne tiret ósme w zakresie lp. 39, potrójne tiret dziesiąte w zakresie lp. 51 i potrójne tiret trzynaste w zakresie lp. 64, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2023 r.