Zmiana rozporządzenia w sprawie osób prawnych zastępowanych przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej oraz opłat ponoszonych za usługi prawne świadczone przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, a także opłat za przeprowadzenie postępowania przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1711

Akt utracił moc
Wersja od: 6 września 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 6 września 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie osób prawnych zastępowanych przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej oraz opłat ponoszonych za usługi prawne świadczone przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, a także opłat za przeprowadzenie postępowania przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 12 ust. 3 oraz art. 27 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1265 i 1309) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie osób prawnych zastępowanych przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej oraz opłat ponoszonych za usługi prawne świadczone przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, a także opłat za przeprowadzenie postępowania przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 702) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 7 w ust. 4 dodaje się pkt 7-9 w brzmieniu:

"7) Centrum Łukasiewicz,

8) Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,

9) Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego";

2)
w załączniku do rozporządzenia w części I. PAŃSTWOWE OSOBY PRAWNE:
a)
w grupie 0 w pkt 2:
uchyla się lp. 4,
uchyla się lp. 10,
b)
w grupie B:
w pkt 1 uchyla się lp. 8,
w pkt 3:
--
uchyla się lp. 1, 10 i 11,
--
uchyla się lp. 13,
w pkt 4 dodaje się lp. 10-12 w brzmieniu:
"10Centrum ŁukasiewiczWarszawa382967128
11Instytut Europy ŚrodkowejLublin382102374
12Polski Instytut EkonomicznyWarszawa381375093",
w pkt 6:
--
uchyla się lp. 10,
--
uchyla się lp. 25,
w pkt 10 dodaje się lp. 2 w brzmieniu:
"2Państwowy Zarząd PowierniczyKraków0000512617",
c)
w grupie D:
w pkt 1 uchyla się lp. 17,
w pkt 2:
--
uchyla się lp. 90,
--
lp. 94 otrzymuje brzmienie:
"94Narodowe Centrum Sportu - Rozliczenia Sp. z o.o. w likwidacjiWarszawa0000291803",
d)
w grupie E w pkt 2 dodaje się lp. 4 w brzmieniu:
"4Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o.Warszawa0000759991",
e)
w grupie F:
w pkt 2 dodaje się lp. 3 w brzmieniu:
"3Urząd Komisji Nadzoru FinansowegoWarszawa382088467",
dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) inne państwowe osoby prawne

Lp.NazwaSiedzibaNr KRS
1Polski Fundusz Rozwoju S.A.Warszawa0000466256",
f)
w grupie G w pkt 5 uchyla się lp. 3.
Podmioty, o których mowa w załączniku w części I. PAŃSTWOWE OSOBY PRAWNE w grupie B pkt 4 lp. 10 oraz w grupie F pkt 2 lp. 3 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, opłatę określoną w § 5 ust. 1 tego rozporządzenia wnoszą w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, a podmiot, o którym mowa w grupie E pkt 2 lp. 4, w terminie do dnia 30 września 2019 r., w wysokości proporcjonalnej do liczby dni pozostałych od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia do końca roku 2019 w stosunku do liczby dni w tym roku.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:
1)
§ 1 pkt 1, w zakresie pkt 8 dodawanego w § 7 ust. 4 zmienianego rozporządzenia oraz § 1 pkt 2 lit. e tiret drugie, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.;
2)
§ 1 pkt 2 lit. d, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.