Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2287

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 grudnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 7 grudnia 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie osób prawnych zastępowanych przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej oraz opłat ponoszonych za usługi prawne świadczone przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, a także opłat za przeprowadzenie postępowania przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 12 ust. 3 oraz art. 27 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 2261) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie osób prawnych zastępowanych przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej oraz opłat ponoszonych za usługi prawne świadczone przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, a także opłat za przeprowadzenie postępowania przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 938) w załączniku w części I wprowadza się następujące zmiany:
1) w grupie 0:
a) w pkt 2 dodaje się lp. 18-20 w brzmieniu:
18HUTMAR S.A.Częstochowa0000114383
19Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół "CEZAS" Sp. z o.o.Warszawa0000372067
20Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej

w Gnieźnie Sp. z o.o.

Gniezno0000319537
b) w pkt 3 dodaje się lp. 2 i 3 w brzmieniu:
2Przedsiębiorstwo Państwowe "PGBW Hydrogeo"Kraków0000514407
3Zakłady Chemiczne "Tarnowskie Góry" w likwidacjiTarnowskie Góry0000053401
c) dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) instytuty badawcze

Lp.NazwaSiedzibaNr KRS
1Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Włókienniczych "Polmatex-Cenaro"Łódź0000163037
2) w grupie B:
a) w pkt 2:
uchyla się lp. 21,
dodaje się lp. 24 w brzmieniu:
24Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Warszawie Radio Dla Ciebie S.A.Warszawa0000075953
b) w pkt 6 uchyla się lp. 4;
3) w grupie C w pkt 2 uchyla się lp. 2;
4) w grupie D:
a) w pkt 1 uchyla się:
lp. 2,
lp. 6,
lp. 20,
lp. 23,
lp. 25,
lp. 29 i 30,
lp. 32,
b) w pkt 2 uchyla się:
lp. 13,
lp. 25;
5) w grupie F w pkt 2 dodaje się lp. 2 w brzmieniu:
2Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1:
1) pkt 1 lit. b w zakresie lp. 3 oraz pkt 4 lit. a tiret pierwsze, drugie, czwarte, piąte, szóste i siódme, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2017 r.;
2) pkt 5, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.
1 Państwowa osoba prawna, która zostanie utworzona z dniem 1 stycznia 2018 r. na podstawie art. 525 ust. 2art. 525 ust. 2ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 i 2180).