Zmiana rozporządzenia w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2390

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 grudnia 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 16 grudnia 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach

Na podstawie art. 30a ust. 4 i 5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 374 i 2157) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach (Dz. U. poz. 258) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 4:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Do wojskowej komisji lekarskiej kieruje się zgodnie z właściwością i zasięgiem działania tych komisji określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 29 ust. 8 pkt 1 ustawy.",

b)
po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Osoby, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, które zgłosiły się ochotniczo do odbywania czynnej służby wojskowej i nieposiadające orzeczonej zdolności do tej służby mogą zostać skierowane, w czasie prowadzenia rekrutacji i naboru do czynnej służby wojskowej, o których mowa w art. 14 ust. 4 pkt 5 ustawy, do wojskowej komisji lekarskiej właściwej ze względu na miejsce prowadzenia rekrutacji i naboru.";

2)
w § 16 po ust. 1 dodaje ust. 1a-1b w brzmieniu:

"1a. Jeżeli nie zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych badań lekarskich i konsultacji specjalistycznych orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej o zdolności do czynnej służby wojskowej, wobec osób, o których mowa w § 4 ust. 3, może być wydane i doręczone, na piśmie wraz z uzasadnieniem, osobie skierowanej do wojskowej komisji lekarskiej oraz organowi, który skierował tę osobę do wojskowej komisji lekarskiej, w miejscu i w czasie prowadzenia rekrutacji i naboru do czynnej służby wojskowej. W przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowych badań lekarskich i konsultacji specjalistycznych, wojskowa komisja lekarska określa w formie pisemnej ich zakres, a orzeczenie wydaje w swojej siedzibie w terminie do 14 dni roboczych od dnia przedłożenia w tej siedzibie wyników tych badań i konsultacji.

1b. W przypadku określonym w ust. 1a zdanie drugie, nie stosuje się przepisów § 18 ust. 2a-2c.";

3)
w § 18:
a)
dodaje się ust. 2a-2c w brzmieniu:

"2a. W przypadku, o którym mowa w§ 4 ust. 3, wojskowa komisja lekarska działa w składzie trzech osób, w tym:

1) przewodniczący - lekarz, posiadający prawo wykonywania zawodu lekarza;

2) członek komisji - osoba wykonująca zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295, 567, 1493, 2112 i 2345);

3) sekretarz - pracownik administracyjny wojskowej komisji lekarskiej.

2b. Wojskowa komisja lekarska wydaje orzeczenie głosami osób, o których mowa w ust. 2a pkt 1 i 2, a w przypadku zdań przeciwstawnych decyduje głos przewodniczącego tej komisji.

2c. W przypadku orzekania w trybie, o którym mowa w ust. 2a i 2b, nie stosuje się przepisów ust. 3-5.",

b)
w ust. 6 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

"Orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej wydane w trybie, o którym mowa w ust. 2a i 2b, podpisuje jej przewodniczący.".

Do postępowań w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.