Zmiana rozporządzenia w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.9

Akt obowiązujący
Wersja od: 31 grudnia 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 29 grudnia 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

Na podstawie art. 6c ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, 568 i 875) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2018 r. poz. 2027 oraz z 2020 r. poz. 534) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 21 dodaje się ust. 2a-2d w brzmieniu:

"2a. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość przeprowadzenia szkolenia, o którym mowa w ust. 2, w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

2b. Przeprowadzenie przez wojewodę szkolenia w trybie zdalnym dla członków powiatowego zespołu wymaga pozytywnej opinii Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, zwanego dalej "Pełnomocnikiem".

2c. Członkowie powiatowego zespołu i wojewódzkiego zespołu, po odbyciu przeprowadzonego w trybie zdalnym szkolenia, zgodnego z programem opracowanym w oparciu o minima programowe, o których mowa w § 27, są obowiązani do złożenia z wynikiem pozytywnym testu sprawdzającego w zakresie objętym szkoleniem, w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, pod warunkiem zachowania możliwości identyfikacji osoby, której kwalifikacje się sprawdza, i zabezpieczenia przebiegu testu przed ingerencją osób trzecich.

2d. Identyfikacja osoby zdającej test sprawdzający jest dokonywana za pomocą Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności, o którym mowa w art. 6d ustawy.";

2)
w § 22:
a)
w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"Przewodniczący wojewódzkiego zespołu przesyła do Pełnomocnika, a przewodniczący powiatowego zespołu do wojewody, wniosek o skierowanie członków zespołu na szkolenie.",

b)
uchyla się ust. 2;
3)
w § 23 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Członkowie powiatowego zespołu i wojewódzkiego zespołu, po spełnieniu wymogów, o których mowa w § 21 ust. 2 albo 2c, otrzymują zaświadczenie uprawniające do orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, zwane dalej "zaświadczeniem".".

Z przyczyn związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zaświadczenie uprawniające do orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydane członkowi wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, którego ważność upływa przed dniem 1 stycznia 2021 r., zachowuje ważność do 90. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego zaświadczenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 31 grudnia 2020 r.
1 Minister Rodziny i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 1723).