Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.245

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 lutego 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)
z dnia 8 lutego 2013 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur

Na podstawie art. 32 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur (Dz. U. Nr 164, poz. 1169 oraz z 2009 r. Nr 168, poz. 1325) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W kuratorium tworzy się wydziały i stanowiska pracy w celu realizacji:

1) zadań i czynności z zakresu nadzoru pedagogicznego, określonych w art. 33 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

2) innych niż określone w pkt 1 zadań kuratora,

3) obsługi organizacyjnej

– uwzględniając charakter, zakres zadań i czynności, wymagania praworządnego, skutecznego i ekonomicznego funkcjonowania kuratorium oraz potrzeby i warunki lokalne.",

b) ust. 2a otrzymuje brzmienie:

"2a. W celu zapewnienia właściwego wykonywania zadań i czynności wynikających ze sprawowania nadzoru pedagogicznego pracę kuratorium należy tak zorganizować, aby:

1) pracownicy przeprowadzający w szkołach lub placówkach ewaluacje nie wykonywali w tym samym roku szkolnym innych zadań i czynności z zakresu nadzoru pedagogicznego w tych szkołach i placówkach,

2) pracownicy przeprowadzający w szkołach lub placówkach ewaluacje lub kontrole byli wybierani w sposób losowy.";

2) § 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. 1. W kuratorium zatrudnia się pracowników na stanowiskach:

1) urzędniczych, w tym wymagających kwalifikacji pedagogicznych,

2) pomocniczych, robotniczych i obsługi.

2. Osoby, które realizują zadania i czynności, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, zatrudnione na stanowiskach urzędniczych wymagających kwalifikacji pedagogicznych, nie realizują innych zadań kuratora.".

§  2. Kuratorzy oświaty dostosują organizację kuratoriów oświaty do wymagań określonych w rozporządzeniu w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 248, poz. 1480).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979 oraz z 2013 r. poz. 87.