Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2457

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 grudnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 22 grudnia 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji notarialnej

Na podstawie art. 75 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2291) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji notarialnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 482) w § 6 w ust. 3 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a) w wydziale rodzinnym i nieletnich;".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.