Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.2123

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 grudnia 2015 r.
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.