Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.2123

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 grudnia 2015 r.
§  2.
1. Harmonogramy zajęć seminaryjnych oraz praktyki w sądzie określone na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują moc do końca roku szkoleniowego.
2. W roku 2016 do określenia harmonogramów zajęć seminaryjnych oraz praktyki w sądzie dla drugiego roku aplikacji nie mają zastosowania terminy określone w § 7 ust. 4 i 5 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem. Rada właściwej izby notarialnej przekazuje projekt harmonogramu na rok 2016 do zatwierdzenia Krajowej Radzie Notarialnej w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Krajowa Rada Notarialna w terminie do dnia 31 stycznia 2016 r. przekaże radom właściwych izb notarialnych zatwierdzone harmonogramy zajęć seminaryjnych. Rada właściwej izby notarialnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania harmonogramu zajęć seminaryjnych ogłasza harmonogram na swojej stronie internetowej i przesyła go Ministrowi Sprawiedliwości. W okresie nieobjętym harmonogramem rada właściwej izby notarialnej, nie później niż na 3 dni przed rozpoczęciem zajęć seminaryjnych, zamieszcza na swojej stronie internetowej projekt harmonogramu przekazany do zatwierdzenia Krajowej Radzie Notarialnej.