Zmiana rozporządzenia w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.2089

Akt jednorazowy
Wersja od: 20 grudnia 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 12 grudnia 2016 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, 831, 961, 1250, 1579 i 2003) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. poz. 1415) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Jeżeli wniosek dotyczy udostępnienia informacji na nośnikach innych niż nośniki, o których mowa w ust. 1, władze publiczne, po uzyskaniu zgody wnioskującego, pobierają opłatę równą kosztowi zakupu nośnika.";

2)
§ 5 i 6 otrzymują brzmienie:

"§ 5. Za przesłanie kopii dokumentów lub danych drogą pocztową pobiera się opłatę w wysokości podanej w obowiązującym cenniku usług pocztowych lub kurierskich operatora, który obsługuje władze publiczne, za przesyłkę danego rodzaju i danej kategorii wagowej.

§ 6. Opłaty, o których mowa w § 2-5, uiszcza się w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o wysokości opłaty, przez wpłatę do kasy, na rachunek bankowy właściwych władz publicznych lub przy odbiorze przesyłki. Dodatkową opłatę przy odbiorze przesyłki uiszcza również wnioskujący.".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.
1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904 i 2095).