Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1511

| Akt oczekujący
Wersja od: 12 sierpnia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 24 lipca 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach urzędowych kontroli żywności

Na podstawie art. 75 ust. 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1252) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie opłat za czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach urzędowych kontroli żywności (Dz. U. poz. 2012) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2:
a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) czynności kontrolnych w ramach granicznej kontroli sanitarnej środków spożywczych lub materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.",

b) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, obejmują również inne uzasadnione wydatki poniesione w związku z:";

2) w § 4 uchyla się ust. 2 i 3;
3) § 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. Stawki opłat za wykonanie czynności, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, wynoszą:

1) kontrola dokumentacji towaru zgłoszonego do granicznej kontroli sanitarnej - 17 zł;

2) oględziny towaru o masie:

a) do 500 kg - 17 zł,

b) powyżej 500 kg do 1 tony - 40 zł,

c) powyżej 1 tony do 10 ton - 100 zł,

d) powyżej 10 ton do 25 ton - 200 zł,

e) powyżej 25 ton do 60 ton - 300 zł,

f) powyżej 60 ton - 500 zł;

3) kontrola środka transportu:

a) którym towar jest przewożony - 41 zł,

b) w przypadku przewozu w jednym środku transportu towaru przez kilku importerów, każdy z nich ponosi opłatę - 20 zł;

4) proste pobranie próbek - 17 zł;

5) złożone pobranie próbek - 52 zł;

6) przewóz próbek do laboratorium:

a) samochodem służbowym lub samochodem prywatnym wykorzystywanym do celów służbowych:

– do 25 km - 20 zł,

– powyżej 25 km - w wysokości kosztów przewozu stanowiących iloczyn przejechanych kilometrów i maksymalnej stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 58, z późn. zm.),

b) za pośrednictwem firmy świadczącej usługi kurierskie - w wysokości kosztów przewozu określonych przez firmę;

7) wykonanie badań laboratoryjnych - zgodnie ze stawkami opłat, o których mowa w § 5;

8) w przypadku świadectwa stwierdzającego spełnienie wymagań zdrowotnych przez środek spożywczy lub materiał i wyrób przeznaczony do kontaktu z żywnością za:

a) jego sporządzenie - 35 zł,

b) każdy dodatkowy, żądany przez stronę, egzemplarz świadectwa - 5 zł;

9) w przypadku wspólnotowego dokumentu wejścia (CED - Common Entry Document) lub innego dokumentu wydanego na podstawie przepisów prawa unijnego dotyczących przywozu żywności lub materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością z państwa trzeciego za:

a) jego sporządzenie - 35 zł,

b) każdy dodatkowy, żądany przez stronę, egzemplarz CED lub innego dokumentu - 5 zł;

10) w przypadku dokumentu eksportowego wydawanego na podstawie przepisów państwa trzeciego za:

a) jego sporządzenie - 35 zł,

b) każdy dodatkowy, żądany przez stronę, egzemplarz tego dokumentu - 5 zł.";

4) po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu:

"§ 6a. 1. Czynność, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 3 i § 6 pkt 4, obejmuje pobranie próbki bez konieczności dzielenia lub mieszania poszczególnych składników środka spożywczego.

2. Czynność, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 4 i § 6 pkt 5, obejmuje, wymagające użycia sterylnego sprzętu i opakowania, wydzielenie określonej części reprezentatywnej z całej partii lub pobranie kilku części lub składników środka spożywczego i ich wymieszanie w celu uzyskania próbki reprezentatywnej dla danego środka spożywczego.";

5) w załączniku do rozporządzenia:
a) w części I w tabeli:
wiersz oznaczony lp. 64 otrzymuje brzmienie:
64Pestycydy - związki polarne:

technika LC/MS/MS

375
w wierszu oznaczonym lp. 66 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

"7) HPLC/UV/FL 472",

uchyla się wiersz oznaczony lp. 67,
w wierszu oznaczonym lp. 91 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) do 95% alkoholu etylowego 597",

b) część II otrzymuje brzmienie:

"II. Badania mikrobiologiczne

Lp.Rodzaj oznaczeniaStawka w zł
123
1Wykrywanie obecności Salmonella spp.:
1) wykrywanie obecności - metoda klasyczna80
2) wykrywanie obecności - metoda klasyczna PCR110
3) wykrywanie obecności - metoda testowa Mini Vidas99
4) wykrywanie obecności - metoda Real-Time PCR311 (jedna próbka)
5) wykrywanie obecności - metoda Real-Time PCR, analiza 5 próbek w jednej serii175 (każda próbka)
6) identyfikacja - metoda klasyczna165
2Badanie w kierunku bakterii z grupy coli:
1) wykrywanie obecności35
2) oznaczanie liczby - metoda płytkowa:46
a) potwierdzenie 1 kolonii4
3) oznaczanie liczby - metoda NPL:70
a) potwierdzenie 1 probówki4
3Badanie w kierunku Escherichia coli:
1) wykrywanie obecności35
2) wykrywanie obecności - metoda klasyczna PCR110
3) wykrywanie obecności - metoda Real-Time PCR110
4) oznaczanie liczby - metoda płytkowa46
5) oznaczanie liczby - metoda NPL:70
a) potwierdzenie 1 probówki4
6) identyfikacja izolatów bakteryjnych - metoda klasyczna PCR110
7) identyfikacja izolatów bakteryjnych - metoda Real-Time PCR110
4Badanie w kierunku Escherichia coli O157:
1) wykrywanie obecności - metoda klasyczna PCR110
2) wykrywanie obecności - metoda testowa Mini Vidas139
3) wykrywanie obecności - metoda Real-Time PCR329 (jedna próbka)
4) wykrywanie obecności - metoda Real-Time PCR, analiza 5 próbek w jednej serii175 (każda próbka)
5) wykrywanie obecności - metoda z użyciem separatora wg PN ISO122
6) potwierdzenie kolonii93
5Badanie w kierunku Enterobacteriaceae:
1) wykrywanie obecności35
2) wykrywanie obecności - metoda Real-Time PCR295 (jedna próbka)
3) wykrywanie obecności - metoda Real-Time PCR, analiza 5 próbek w jednej serii143 (każda próbka)
4) oznaczanie liczby - metoda płytkowa46
5) oznaczanie liczby - metoda NPL70
6) identyfikacja 1 kolonii6
6Badanie w kierunku Cronobacter spp. (Enterobacter sakazakii):
1) wykrywanie obecności - metoda klasyczna35
2) wykrywanie obecności - metoda Real-Time PCR295 (jedna próbka)
3) wykrywanie obecności - metoda Real-Time PCR, analiza 5 próbek w jednej serii143 (każda próbka)
4) identyfikacja33
7Badanie w kierunku Bacillus cereus:
1) oznaczanie liczby - metoda płytkowa64
2) identyfikacja29
8Badanie w kierunku gronkowców koagulazo-dodatnich:
1) wykrywanie obecności35
2) oznaczanie liczby - metoda płytkowa62
3) oznaczanie liczby - metoda NPL:60
a) potwierdzenie 1 probówki7
4) identyfikacja 1 kolonii7
9Badanie w kierunku enterotoksyny gronkowcowej:

metoda testowa Mini Vidas:

1) bez zagęszczenia121
2) z zagęszczeniem176
10Badanie w kierunku Listeria monocytogenes:
1) wykrywanie obecności w 25 g93
2) wykrywanie obecności w 1 g63
3) wykrywanie obecności - metoda klasyczna PCR110
4) wykrywanie obecności - metoda testowa Mini Vidas127
5) oznaczanie liczby - metoda płytkowa89
6) identyfikacja232
11Badanie w kierunku Yersinia enterocolitica:
1) wykrywanie obecności w 1 g75
2) wykrywanie obecności w 25 g290
3) wykrywanie obecności - metoda klasyczna PCR110
4) identyfikacja116
12Badanie w kierunku Campylobacter spp.:
1) wykrywanie obecności - metoda klasyczna PCR110
2) wykrywanie obecności - metoda testowa Mini Vidas139
3) wykrywanie obecności - metoda referencyjna wg PN ISO116
4) identyfikacja107
13Pleśnie i drożdże - oznaczanie liczby - metoda płytkowa70
14Drobnoustroje tlenowe mezofilne - oznaczanie liczby - metoda płytkowa58
15Badanie w kierunku bakterii beztlenowych przetrwalnikujących:
1) wykrywanie obecności23
2) wykrywanie obecności beztlenowców redukujących siarczany23
3) wykrywanie najbardziej prawdopodobnej liczby przetrwalników bakterii beztlenowych redukujących siarczany - metoda NPL99
4) oznaczanie liczby - metoda płytkowa77
5) identyfikacja72
16Badanie naturalnej wody mineralnej, wody źródlanej i wody stołowej:
1) ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22±2°C - metoda płytkowa40
2) ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 36±2°C - metoda płytkowa

3) badanie bakterii grupy coli:

40
a) oznaczanie liczby - metoda filtracji membranowej39
b) potwierdzenie 1 kolonii10
4) badanie Escherichia coli:
a) oznaczanie liczby - metoda filtracji membranowej39
b) potwierdzenie 1 kolonii14
5) badanie enterokoków kałowych:
a) oznaczanie liczby - metoda filtracji membranowej39
b) potwierdzenie 1 płytki10
6) badanie Pseudomonas aeruginosa:
a) oznaczanie liczby - metoda filtracji membranowej39
b) potwierdzenie 1 kolonii - pierwszy etap11
c) potwierdzenie 1 kolonii - drugi etap30
7) badanie Clostridiów redukujących siarczyny (łącznie z przetrwalnikami):
a) oznaczanie liczby - metoda filtracji membranowej59
8) badanie Clostridium perfringens (łącznie ze sporami):
a) oznaczanie liczby - metoda filtracji membranowej55
17Wykonanie próby szczelności - metoda wizualna12
18Wykonanie próby termostatowej - metoda wizualna12
19Badanie bakterioskopowe17
20Oznaczanie toksyn T2 i HT-2 - metoda HPLC:
1) pierwsza próbka347
2) następna próbka w serii171
21Identyfikacja poszczególnych kolonii (10 kolonii)180
22Badanie w kierunku obecności szczepów Escherichia coli wytwarzających toksyny Shiga (STEC):
1) wykrywanie obecności genetycznych markerów STEC we wstępnie namnożonej próbce - metoda Real-Time PCR329 (jedna próbka)
2) wykrywanie obecności genetycznych markerów STEC we wstępnie namnożonej próbce - metoda Real-Time PCR, analiza 5 próbek w jednej serii179 (każda próbka)
3) izolacja STEC (w przypadku wyniku dodatniego)1512
23Badanie zanieczyszczenia mikrobiologicznego powierzchni kontaktujących się z żywnością - metoda wymazów:

1) wykrywanie obecności Salmonella spp.:

a) wykrywanie obecności - metoda klasyczna72
b) identyfikacja - metoda klasyczna

2) badanie w kierunku gronkowców koagulazo-dodatnich:

165
a) wykrywanie obecności12
b) oznaczanie liczby - metoda płytkowa62
c) potwierdzenie 1 probówki7
d) identyfikacja 1 kolonii

3) badanie w kierunku bakterii z grupy coli:

7
a) wykrywanie obecności12
b) potwierdzenie 1 probówki

4) wykrywanie obecności Listeria monocytogenes:

4
a) wykrywanie obecności - metoda klasyczna93
b) oznaczanie liczby - metoda płytkowa89
c) identyfikacja

5) drobnoustroje tlenowe mezofilne:

232
a) oznaczanie liczby - metoda płytkowa58
6) badanie w kierunku Enterobacteriaceae:
a) oznaczanie liczby - metoda płytkowa46
b) identyfikacja6".
§  2.  Do postępowań w sprawie wysokości opłat za czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach urzędowych kontroli żywności, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).