Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2076

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 października 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 22 października 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie opisu, materiału, wymiarów, wzorów rysunkowych oraz sposobu i okoliczności noszenia odznak orderów i odznaczeń

Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 400, 730 i 1567) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 listopada 1992 r. w sprawie opisu, materiału, wymiarów, wzorów rysunkowych oraz sposobu i okoliczności noszenia odznak orderów i odznaczeń (Dz. U. poz. 452, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) po § 8a dodaje się § 8b w brzmieniu:

"§ 8b. 1. Odznaką Medalu Virtus et Fraternitas jest okrągły, srebrzony i oksydowany medal o średnicy 36 mm, z wrzecionowatym uszkiem i kółkiem do zawieszenia. Na medalu umieszczony jest wypukły wizerunek orła według wzoru określonego w ustawie z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych, w otoku z majuskułowym, wypukłym napisem u góry "VIRTUS ET FRATERNITAS", a poniżej z dwiema wypukłymi, skrzyżowanymi, stylizowanymi gałązkami palmowymi. Na odwrotnej stronie medalu widnieje personifikacja Polonii - stylizowana postać kobiety w świetlistych zdobieniach sugerujących anielskie skrzydła, trzymająca w prawej ręce włócznię w kształcie włóczni św. Maurycego, a w lewej wieniec laurowy. W otoku umieszczony jest wypukły, majuskułowy napis będący cytatem słów Jana Pawła II: "CZŁOWIEKA TRZEBA MIERZYĆ MIARĄ SERCA".

2. Medal zawieszony jest na purpurowej, rypsowej wstążce szerokości 36 mm, z dwoma złocistymi prążkami szerokości 4 mm, umieszczonymi w tej samej odległości od brzegów wstążki.";

2) w § 13:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) § 7, 8, 9, 10, 11 i 12, zawiera załącznik nr 1 do rozporządzenia,",

b) w pkt 3 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) § 8b, zawiera załącznik nr 6 do rozporządzenia.";

3) w § 16 w ust. 1 po wyrazach "Krzyż Wolności i Solidarności, " dodaje się wyrazy "Medal Virtus et Fraternitas,";
4) dodaje się załącznik nr 6 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

MEDAL VIRTUS ET FRATERNITAS