Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1053

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 maja 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 23 maja 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie okresu obliczania udziału różnych upraw w celu dywersyfikacji upraw

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2017 r. poz. 278 i 624) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie okresu obliczania udziału różnych upraw w celu dywersyfikacji upraw (Dz. U. poz. 340 oraz z 2016 r. poz. 1008) dodaje się § 1b w brzmieniu:

"§ 1b. W 2017 r. datę, o której mowa w § 1 ust. 1, ustala się na dzień 1 czerwca, a datę, o której mowa w § 1 ust. 2, ustala się na dzień 31 lipca.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).